Republika e Kosoves

Gjilan

Misioni & Vizioni

Qeverisja e mirë nënkupton shërbim ndaj qytetarëve. Komuna e Gjilanit është e përkushtuar që këtë shërbim ta ofrojë në mënyrën më të mirë të mundshme.
Kryetari i Komunës, Alban Hyseni është zotuar se do t`i çojë deri në fund premtimet e tij për ta ndryshuar jetën e qytetarëve të Gjilanit.
Programi i tij ka në fokus shëndetësinë, arsimin, kulturën, shërbimet publike, bujqësinë, zhvillimin e turizmit rural, hapësirat rekreative, ekonominë, rininë dhe sportin.
Ai dhe këshilltarët komunalë kanë vetëm një detyrë dhe ajo është që t`iu shërbejmë qytetarëve me dinjitet dhe sa më mirë.
Duke dashur që të jetë sa më transparente me publikun, Komuna, përmes kësaj faqe elektronike ofron një pasqyrë të përgjithshme të aktiviteteve të saj, për t`iu dhënë mundësi qytetarëve që jo vetëm të njohin e vlerësojnë punën e institucioneve komunale, por edhe të bëhen pjesë aktive e vendimmarrjes.

Linja pa pagesë – Tel: 0800 60006 / Dita e hapur për qytetarë – e premte


 

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Konsultimet Publike

Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit

Si të pajisem me leje ndërtimore

Plani i Veprimit për Transparencë

Kodi i Etikës

Qasja në dokumente publike

Kushtet ndërtimore

Projektet për Ekonominë Digjitale (KODE)

Instituti GAP

Pronat Komunale

Plani i Veprimit për Efiçiencën e Energjisë 2019 – 2021

Impianti për trajtimin e ujërave të zeza

Ndreqe.com

PJESËMARRJA E GJERË PËR QEVERISJE TË MIRË

Këshillillat e Fshatrave

Udhëzues: Aplikimi Online për Certifikata të Gjendjes Civile

Galeria e aktiviteteve

Profili Komunës

Udhëzues për të drejtat e përdorimit të gjuhëve zyrtare

OSBE – Të drejtat gjuhësore në Kosovë

INPO – Shërbimet Sociale (Animacion)

Qasja në akte Komunale

Broshura