Republika e Kosoves

Gjilan

Misioni & Vizioni

Qeverisja e mirë nënkupton shërbim ndaj qytetarëve. Komuna e Gjilanit është e përkushtuar që këtë shërbim ta ofrojë në mënyrën më të mirë të mundshme.
Kryetari i Komunës, Alban Hyseni është zotuar se do t`i çojë deri në fund premtimet e tij për ta ndryshuar jetën e qytetarëve të Gjilanit.
Programi i tij ka në fokus shëndetësinë, arsimin, kulturën, shërbimet publike, bujqësinë, zhvillimin e turizmit rural, hapësirat rekreative, ekonominë, rininë dhe sportin.
Ai dhe këshilltarët komunalë kanë vetëm një detyrë dhe ajo është që t`iu shërbejmë qytetarëve me dinjitet dhe sa më mirë.
Duke dashur që të jetë sa më transparente me publikun, Komuna, përmes kësaj faqe elektronike ofron një pasqyrë të përgjithshme të aktiviteteve të saj, për t`iu dhënë mundësi qytetarëve që jo vetëm të njohin e vlerësojnë punën e institucioneve komunale, por edhe të bëhen pjesë aktive e vendimmarrjes.

Linja pa pagesë – Tel: 0800 60006 / Dita e hapur për qytetarë – e premte


 

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Agjencia për ndihmë juridike falas

Plani i Veprimit për Transparencë

PJESËMARRJA E GJERË PËR QEVERISJE TË MIRË

Galeria e aktiviteteve

Instituti GAP

Plani i Veprimit për Efiçiencën e Energjisë 2019 – 2021

Profili Komunës

Si të pajisem me leje ndërtimore

Pronat Komunale

Udhëzues për të drejtat e përdorimit të gjuhëve zyrtare

Kushtet ndërtimore

Konsultimet Publike

OSBE – Të drejtat gjuhësore në Kosovë

Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit

Platforma e konsultimeve publike

Impianti për trajtimin e ujërave të zeza

INPO – Shërbimet Sociale (Animacion)

Qasja në dokumente publike

Ndreqe.com

Qasja në akte Komunale

Kodi i Etikës

Këshillat lokalë

Broshura

Projektet për Ekonominë Digjitale (KODE)

Rekrutimi i Regjistruesve dhe Mbikëqyrësve – REKOS 2023