Republika e Kosoves

Gjilan

Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Drejtor: Bekim Bajrami

Europass

Curriculum Vitae

Informata personale
Emri (emrat) / Mbiemri Bekim Bajrami
Adresa Rr.  Pajazit Ahmeti, Nr.114  Gjilan, 60000, Kosovë
Telefoni Mobile: +37744321611
Fax
E-mail bekim.bajrami@rks-gov.net
Kombësia Kosovar
Data e lindjes 01.04.1976
Gjinia Mashkull
Punësimi i preferuar/ Fusha e veprimit Inxhinieri e ndërtimit/ Inxhinieri e tërmeteve/ Efiçiencë e energjisë
Përvoja në punë 16 vjet
Datë Janar 2014-
Profesioni dhe pozita e mbajtur Inxhinier konstruktiv dhe planifikim
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Detyrat e inxhinierit të ndërtimtarisë. Hartimi i projekteve, studime fizibiliteti dhe investive, planifikim, llogaritë statike, mbikëqyrje të konstruktimit , vlerësimi i ofertave, revidimi i projekteve, pranime teknike etj.
Emri dhe adresa e punëdhënësit Bashkëpunëtor i jashtëm në disa kompani – Gjilan
Lloji i biznesit- sektori Ndërtim- Inxhinieri
Datë Mars 2012- Dhjetor 2014
Profesioni dhe pozita e mbajtur EU- Kosova e Bukur (EU- BK) Inxhinier i ndërtimtarisë në projekt
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Detyrat e inxhinierit të ndërtimtarisë. Hartimi i projekteve, studime fizibiliteti dhe investive, planifikim, llogaritë statike, mbikëqyrje të konstruktimit , vlerësimi i ofertave, revidimi i projekteve, pranime teknike etj.
Emri dhe adresa e punëdhënësit IOM Misioni në Kosovë, Ad. Rr. Ismail Qemali Nr. 9, Prishtinë, Kosovë
Lloji i biznesit- sektori Ndërtim- Inxhinieri
Datë Korrik 2007- Shkurt 2012
Profesioni dhe pozita e mbajtur Drejtor Teknik dhe konsulent
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Detyrat e inxhinierit të ndërtimtarisë. Hartimi i projekteve, llogaritë statike, studime fizibiliteti dhe investive, planifikim,mbikëqyrje të konstruktimit , vlerësimi i ofertave, revidimi i projekteve, pranime teknike etj.
Emri dhe adresa e punëdhënësit Sh.P.K. ARCH Ndertimi & N.N “Vëllezërit DODAJ”- Klinë
Lloji i biznesit- sektori Ndërtim- Inxhinieri
Datë Gusht 2004- Qershor 2007
Profesioni dhe pozita e mbajtur Zyrtar i Prokurimit
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Përgatitja e procedurave për prokurim nga ana inxhinierike, mbikëqyrja zyrtare e investimeve të kuvendit komunal, ekzekutimi i pagesave të projekteve etj.
Emri dhe adresa e punëdhënësit KK Gjilan
Lloji i biznesit- sektori Blerje dhe investime
Datë Maj 2001- Gusht 2004
Profesioni dhe pozita e mbajtur Inxhinier i Ndërtimtarisë
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Detyrat inxhinierike,  ndërtimi i objekteve për strehim të të ikurve në Kosovë dhe jashtë, përgatitja e projekteve, mbikëqyrja e punimeve dhe rikonstruktimi i objekteve ekzistuese.
Emri dhe adresa e punëdhënësit ARC Internacional- zyra në Gjilan
Lloji i biznesit- sektori Strehimi dhe rikonstruktimi
 

Edukimi dhe Kualifikimet

Datë  Mars 2011- vazhdon
Titulli i arritur i kualifikimit Kandidat për PhD në inxhinieri të tërmeteve dhe Inxinieri Seizmike
Lëndët kryesore/ shkathtësitë profesionale të mbuluara Gjenerale

-njohuri të aktiviteteve sizmike, analiza e strukturave të nënshtruara tërmeteve

-njohuri për projektimin e strukturave me materiale të forta (beton dhe   armaturë të klasit të lartë)

-përvetësimi i teknikave për shkarkimin e energjisë (analiza e strukturave në   tavolinat lëkundëse)

Emri dhe lloji i institucionit që ka ofruar edukim dhe kualifikim Instituti IZIIS, Universiteti “St. Cyril dhe Methodius” Shkup, Maqedoni.
Datë  Mars 2010- Gusht 2010
Titulli i arritur i kualifikimit Auditor i efiqiencës së energjisë dhe trajnues për auditor
Lëndët kryesore/ shkathtësitë profesionale të mbuluara Gjenerale

-njohuri për vlerësimin e humbejeve të energjisë

-njohuri për shfrytëzim racional të energjisë dhe aplikimi i energjisë së ripërtëritshme

-njohuri për projektimin e aplikimit të nmasave të reja të efiqiencës së energjisë

-njohuri për fizikalitetin e strukturës për efiqiencë të energjisë

-njohuri mbi aplikimin e masave për zvogëlimin e emetimit të CO2

Emri dhe lloji i institucionit që ka ofruar edukim dhe kualifikim Menagjmenti Danez për Energji & Komisioni Evropian  në partneritet me Ministrinë e Energjisë dhe Minierave të Kosovës.

 

Datë Shtator 2007- Nëntor 2009
Titulli i arritur i kualifikimit Magjistër i Shkencës
Lëndët kryesore/ shkathtësitë profesionale të mbuluara Gjenerale

-Inxhinieri e tërmeteve dhe inxhinieri sizmologjike

Profesionale

-njohuri të aktiviteteve sizmike, analiza e strukturave të nënshtruara tërmeteve

-njohuri të projektimit asizmik për konstruksionet civile

-njohuri të projektimit dhe përdorimit të teknologjive retrofite

-njohuri të zvogëlimit të riskut sizmik dhe shkarkimit të energjisë

Emri dhe lloji i institucionit që ka ofruar edukim dhe kualifikim Universiteti i Pavias- Itali dhe institucionet e ndërlidhura: Universiteti i Patras- Greqi, Universiteti shtetëror i Karolinës Veriore- SHBA
Datë Shtator 2006- Nëntor 2006
Titulli i arritur i kualifikimit Çertifikatë
Lëndët kryesore/ shkathtësitë profesionale të mbuluara Gjenerale

-Kursi ndërkombëtar i konstruktimit dhe projektimit asizmik

Profesionale

-njohuri të projektimit sizmik, modelimi i strukturave

-njohuri të projektimit të kategorive të ndryshme të objekteve

-teknikë profesionale (tavolinat dridhëse dhe analizimi i strukturave në   laborator)

Emri dhe lloji i institucionit që ka ofruar edukim dhe kualifikim Instituti i Inxhinierisë së Tërmeteve dhe Inxhinierisë Sizmologjike, Universiteti “Ss. Cyril dhe Methodius”- Shkup, Maqedoni
Datë Tetor 1994-Dhjetor 2004
Titulli i arritur i kualifikimit Diploma
Lëndët kryesore/ shkathtësitë profesionale të mbuluara  Gjenerale

-Inxhinieri e ndërtimit- Seksioni konstruktiv

Profesionale

-njohuri të natyrës dhe aktiviteteve fizike në konstruksionet civile

-njohuri të aplikimit të materialeve (zakonshme the bashkëkohore)

-njohuri të projektimit të strukturave

-njohuri të menaxhmentit & organizimi dhe vlerësim të investimeve

Emri dhe lloji i institucionit që ka ofruar edukim dhe kualifikim Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës/ Universiteti i Prishtinës- Kosovë
Shkathtësitë personale dhe kompetencat
Gjuhët amtare Shqip
Gjuhët tjera
Vlerësimi Kuptim Bisedim Shkrim
Shkallëzimi Evropian (*) Dëgjim Lexim Bashkëbisedim Fjalim
Anglisht C1 Përdorues prof. C1 Përdorues prof. C1 Përdorues prof. B2 Përdorues sh. m. B2 Përdorues sh. m.
Serbo- Kroatisht C1 Përdorues prof. B2 Përdorues prof. C1 Përdorues prof. B2 Përdorues sh. m. B1 Përdorues sh. m.
Aftësitë sociale  dhe kompetencat -frymë ekipi

-aftësi të mira të adoptimit në ambiente shumëkulturore- të arritura gjatë   përvojës në punë

-aftësi të mira komunikimi, të arritura gjatë përvojës në punë si zyrtar i   prokurimit

Aftësitë organizative dhe kompetencat -lidership (përgjegjës për udhëheqjen e shumë projekteve investuese dhe   projektet e tanishme)

-sens të organizimit, të arritura gjatë përvojës dhe trajnimeve

-punë vullnetare, të arritura gjatë përvojës në inspektimin e dëmeve të   shkaktuara prej tërmetit të Prillit 2002 në rajonin e Gjilanit

Aftësitë kompjuterike dhe kompetencat -komandë të mirë të Microsoft OfficeTM tools (WordTM, ExcelTM, and Power   PointTM)

-komandë të mirë në aplikacionet projektuese (Archi CADTM, Auto CADTM,   TOWERTM, MatlabTM)

-njohuri bazike të aplikacioneve dizajnuese (Adobe IllustratorTM,   PhotoShopTM,CorelDrawTM),

Aftësitë tjera dhe kompetencat -sport (Futboll, Basketboll, Skijim)

-udhëtim, të arritura gjatë përvojës dhe kohës së lirë

Licencë e vozitjes Kategori B / BE

Fushëveprimtaria e Drejtorisë:

Planifikon zhvillimin hapësinor dhe urbanistik, përcjellë dhe studion zhvillimin hapësinor të komunës. (sipas metodologjisë bashkëkohore)

Harton programe, planin zhvillimor të komunës, planin zhvillimor urban, dhe Planet rregulluese urbane të vendbanimeve dhe tërësive tjera

Ofron Sugjerime dhe mendime lidhur me procedurën për miratimin e tyre dhe propozon realizimin e tyre

Mbledh, përpunon dhe plotëson dokumentacionin e zhvillimit hapësinor, në harmoni me Ligjin për planifikimin hapësinor dhe dispozitat tjera të nxjerra në bazë të tij

Në procesin e hartimit të planeve hapësinore, bashkëpunon dhe sinkronizohet me të gjitha subjektet pjesëmarrëse në planifikimin dhe zhvillimin e qytetit dhe komunës

Merret me planifikimin urban dhe rural të komunës dhe të shfrytëzimit të tokës

Bashkëpunon rreth konceptit të zgjidhjeve dhe përmbajtjeve të planeve rregulluese urbane

Përcjellë planifikimin urbanistik, projektimin dhe merret me zbatimin e tyre

Përgatit plane të detajuara urbanistike – projektet urbanistiko arkitektonike për lagje dhe tërësi të caktuara të qytetit dhe Komunës

Harton programe-detyra projektuese me ndihmën e ekspertëve të përzgjedhur për organizimin e konkurseve urbanistiko – arkitektonike në nivel vendor dhe ndërkombëtar

Përgatit dhe ofron informacione bazë dhe dokumente për përgatitjen, miratimin apo ndryshimin e planeve hapësinore, urbanistike, rregulluese dhe planeve të detajuara të qytetit dhe të Komunës

Propozon dhe zbaton rregullativën ligjore nga lëmi i planifikimit hapësinor: planit zhvillimor të komunës, planit zhvillimor urban, planit rregullues urban si dhe rregullativën nga lëmi i ndërtimeve investive

Përcakton kushtet urbanistike dhe arkitektonike për hartimin e dokumentacioneve investivo-teknike për ndërtimin e objekteve lidhur me realizimin e projekteve kryesore urbanistike dhe zgjedhjet e tyre arkitektonike

Propozon dhe miraton kriteret për vendosjen e objekteve të përkohshme, pajisjeve dhe elementeve mikro urbane në territorin e qytetit dhe komunës

Merret me hartimin e legjislacionit, ekspertizave-analitike, veprimtarive të tjera në fushat e caktuara të planifikimit hapësinor dhe urban

Propozon dhe zbaton programin për hapësirën e Komunës

Jep pëlqime për ndërtimin e objekteve të rëndësisë lokale dhe zhvillimeve të tjera

Organizon dhe kontrollon dokumentacionin teknik

Organizon dhe cakton grupin profesional për mbikëqyrje, pranime teknike të objekteve ndërtimore dhe shërbime tjera përkatëse

Lëshon rregullore dhe vërtetime për gjendjen e objekteve të ekzekutuara

Konstaton dhe delegon informatat për objektet e ndërtuara në mospërputhje me ligjet ndërtimore, standardet dhe dokumentacionet urbanistike në fuqi

Jep leje për përdorimin e objekteve të përfunduara

Programe për ndërtimin e infrastrukturës dhe objekteve kapitale në territorin e komunës

Bashkëpunon me subjektet përkatëse komunale në fushën e rregullimit të tokës ndërtimore

Propozon krijimin e zonave të tokës së ndërtimit dhe përpunon lokacionet për dhënien e tokës për shfrytëzim

Zbaton programet e sektorëve të tjerë të administratës komunale në fushën e ndërtimit të infrastrukturës dhe objekteve kapitale si dhe Rregulloret komunale nga përgjegjësia e kësaj drejtorie

Përgatit propozimet e rregulloreve dhe akteve tjera nga lëmi i ndërtimit, planifikimit, projektimit dhe rregullimit hapësinor

Udhëzon dhe orienton subjektet nga fusha e ndërtimit, bashkëpunon me subjektet udhëheqëse dhe personat juridik nga fusha e ndërtimit, ofron të dhënat dhe informata të tjera bazike profesionale të nevojshme, për punën e udhëheqjes komunale

Koordinon dhe kryen punët procedurale nga lëmi i ndërtimit

Harton projekt programin për vlerësimin e gjendjes ekzistuese të tokës ndërtimore të komunës

Propozon dhe zbaton programin e veçantë për rregullimin e gjendjes ekzistuese të tokës ndërtimore të komunës

Organizon dhe trajnon grupet profesionale dhe kapacitetet njerëzore për procedurën e legalizimit. Organizon dhe cakton grupin profesional për pranimin dhe shqyrtimin e kërkesave (dokumentacioneve) për legalizim

Organizon dhe cakton grupin profesional për vlerësimin e objekteve ilegale

Konstaton dhe delegon informatat për objektet e ndërtuara në mospërputhje me ligjet ndërtimore, standardet, dokumentacionet urbanistike në fuqi dhe veçmas me rregulloren dhe manualin për legalizim

Kontrollon dokumentacionin teknik në harmoni me ligjet ndërtimore, standardet, dokumentacionet urbanistike në fuqi si dhe me rregulloren dhe manualin për legalizim

Shqyrton – harton programe për ndërtimin e infrastrukturës dhe objekteve kapitale në tërësitë hapësinore ilegale

Bashkëpunon me subjektet përkatëse komunale në fushën e rregullimit të tokës ndërtimore dhe me të gjitha subjektet tjera përkatëse

Koordinon dhe kryen punët procedurale nga lëmi i ndërtimeve ilegale

Kryen detyra të tjera në pajtim me dispozitat ligjore, akte nënligjore dhe rregullore komunale dhe të deleguara.

Mjedisi

Angazhohet për zvogëlimin gradual të ndotjes, degradimit dhe dëmit mjedisor, si dhe zvogëlimin ose ndalimin e atyre aspekteve ekonomike dhe të aktiviteteve të tjera që përbëjnë rrezik të madh për shëndetin e njeriut dhe mjedisin

Bën mbrojtjen e biodiversitetit, duke tentuar arritjen e balancit ekologjik në territorin e komunës dhe më gjerë

Bën mbikëqyrjen për shfrytëzimin racional dhe të qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe të tokës prodhuese si dhe mbrojtjen e akumulimeve gjenetike të natyrës

Harton programin dhe bën mbikëqyrjen e pamjeve të vlefshme të natyrës, propozon zonat e reja për mbrojtje, mbron dhe bënë rehabilitimin e diversitetit dhe vlerave kulturore dhe estetike të peizazhit

Mbledh të dhëna të nevojshme për caktimin e burimeve dhe të sasisë së ujërave

Propozon masat për monitorimin e cilësisë, mbrojtjen dhe ruajtjen e ujit, ajrit, tokës dhe natyrën e zonës së komunës dhe siguron zbatimin e tyre

Ndërmerr masa për ruajtjen e ujërave sipërfaqësore dhe të atyre nëntokësore nga ndotësit

Përkujdeset për zbatimin e masave për mbrojtje nga efektet e dëmshme të ujërave

Bën mbikëqyrjen dhe inspektimin e administrimit të qëndrueshëm me vlerat natyrore si: ajri, uji, toka, pyjet, lëndët minerale etj. Të mirat natyrore publike si: hapësirat e gjelbëruara, brigjet e lumenjve, si dhe vlerat e veçanta si: gjeodiversiteti, biodiversiteti dhe bota e egër bimore dhe shtazore

Bën mbikëqyrjen dhe kontrollimin e kushteve të sigurisë së jetës dhe shëndetit të njerëzve, në vend ndërtim dhe rreth tij, gjatë zhvillimit të punimeve

Kontrollon dhe mbikëqyr produktet e ndërtimit, sipas normave teknike të pranuara në nivel ndërkombëtar, posaçërisht normave të BE-së

Bën kontrollimin e gjithë dokumentacionit administrativo-teknik, të caktuar sipas dispozitave ligjore për ndërtimin e objekteve

Bën eliminimin e shkeljeve, defekteve dhe dëmeve që shkaktohen gjatë ndërtimit

Përgatit aktet normative për funksionimin e shërbimit pranë drejtorisë

Përgatit programin për uljen e nivelit të ndotjes së mjedisit dhe propozon projekte për mbrojtjen e mjedisit në bashkëpunim me MMPH, institucione të tjera dhe donatorë dhe

Kryen veprimet procedurale administrative nga përgjegjësia e drejtorisë, sipas Rregulloreve të Kuvendit të Komunës, si dhe punët tjera të caktuara nga Kryetari i Komunës.