Qyteti-i-Decanit2.JPG
 


 

 Diaspora-(2).jpg

Broshura - Tatimi në Pronë
Broshura-Tatimi-ne-Prone.jpg

 Reklama - Tatimi në Pronë


Listat - Borxhet e Tatimit  2001-2014
LISTAT---BORXHET-E-TATIMIT.jpg

SHTYP FATURËN E TATIMIT
NË PRONË /  E - FATURA

Tatimi-ne-Prone---PNG.png

 INSTGAP.jpg

STRATEGJIA--E-KOMUNES-PER-INFORMIM-DHE-KOMUNIKIM--2015---2019.png

Lajmet

Njoftim për Asamble Komunale 31.01.2018
23 janar 2018
 Kuvendi Komunal i Deçanit

01.Nr.I

Deçan,dt.19.01.2018

Bazuar në nenin 43.1 dhe  nenin të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040  dhe nenin 38 të Statutit të Komunës së Deçanit , bëj këtë:

 

F T E S Ë

Ftoheni që të  merrni pjesë në mbledhjen  I-rë të rregullt  të Kuvendit të Komunës së Deçanit, e cila do të mbahet me dt.31.01.2018, e mërkurë në ora 10:00, në sallën e Kuvendit të Komunës.

Për mbledhje propozoj këtë:

Rend pune:                                                             

 1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
 2. Shqyrtimi i Vendimit për formimin e KPF-së dhe Rekomandimi i MAPL-së,
 3. Shqyrtimi dhe aprovimi i Planit të punës së Kuvendit për vitin 2018,
 4. Marrja e Vendimit për mbajtjen e mbledhjeve të rregullta dhe mbledhjeve publike të Kuvendit dhe të KPF-së për vitin 2018,
 5. Marrja e Vendimit për inicimin e procedurave për hartimin (revidimin) e Planit Zhvillimorë Komunal,
 6. Marrja e Vendimit për inicimin e procedurave për hartimin e Hartës Zonale të Komunës,
 7. Marrja e Vendimit për këmbimin e pronës Komunale-ngastra 429 me pronën private të personit fizik,
 8. Formimi i Komitetit të Komuniteteve,
 9. Formimi i komisionit për ndryshim dhe plotësim të Statutit të Komunës dhe Rregulloreve komunale,
 10. Formimi i komisionit për emërim dhe riemërim të rrugëve , shesheve dhe lagjeve urbane,
 11. Formimi i Këshillit për Siguri në Bashkësi,
 12. Formimi Komisionit Vlerësues për zbatimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim të pronës së palujtëshme të Komunës,
 13. Të ndryshme.
                                                                                                                më shumë...

Njoftim për mbledhjen e KPF-së dt.26.01.2018
23 janar 2018
 Kuvendi i Komunës së Deçanit

01.Nr.I

Deçan,dt.19.01.2018

 Bazuar në nenin 52  të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040 dhe nenin 50 të Statutit të Komunës së Deçanit, bëj këtë:

                                                                                                             

F T E S Ë

Ftoheni që të merrni pjesë në mbledhjen e I-rë të rregullt të Komitetit për Politikë dhe Financa, që do të mbahet me dt,26.01.2018/e premte/, në ora 11:00, në Sallën e Konferencave në katin e tretë të Komunës.

 Për mbledhje propozoj këtë:

Rend pune     

 

 1. Shqyrtimi i Planit të punës së Kuvendit për vitin 2018,
 2. Shqyrtimi i propozim vendimit për mbajtjen e mbledhjeve të rregullta dhe mbledhjeve publike të Kuvendit dhe të KPF-së për vitin 2018,
 3. Shqyrtimi i propozim vendimit për inicimin e procedurave për hartimin (revidimin) e Planit Zhvillimorë Komunal,
 4. Shqyrtimi i propozim vendimit për inicimin e procedurave për hartimin e Hartës Zonale të Komunës,
 5. Shqyrtimi i propozimit për këmbimin e pronës Komunale-ngastra 429 me pronën private të personit fizik,
 6. Shqyrtimi i kërkesave,
 7. Të ndryshme.
më shumë...

Ketë vit Deçani organizon garat e skajimit kupa në nivel vendi ,,Gjeravica 2018’’
22 janar 2018

Kryeministri Ramush Haradinaj vizitoi sot Deçanin
19 janar 2018

Komuna e Deçanit dhe DEMOS së shpejti më një bashkëpunim në realizim të projekteve
18 janar 2018

Njoftim për dt.19.01.2018
18 janar 2018

 
z--Bashkim-RAMOSAJ---Kryetar-i-Komunes-(1).jpg

    z. Bashkim RAMOSAJ
 Kryetar i Komunës
_______________________
     
PROFILI-I-KOMUNES---DECAN.png
________________________


StatutiiKomunes.png

UdhezuesiPerQytetar-(2).png

PasqyratDhePlaneteKomunes

 QASJA-NE-DOKUMENTET-PUBLIKE-(1).jpg

Turizmi - Perspektiva e Qytetit të Deçanit

Kontakto Komunën
TELFIX.jpg
Kontakti---KDE-(3).png
________________________

TELEFONI-EMERGJENT.jpg

Nr. i Telefonit Emergjent

' 193 '
Vala / Ipko / Fiksi

________________________