Qyteti-i-Decanit2.JPG
 


 

 Diaspora-(2).jpg

Broshura - Tatimi në Pronë
Broshura-Tatimi-ne-Prone.jpg

 Reklama - Tatimi në Pronë


Listat - Borxhet e Tatimit  2001-2014
LISTAT---BORXHET-E-TATIMIT.jpg

SHTYP FATURËN E TATIMIT
NË PRONË /  E - FATURA

Tatimi-ne-Prone---PNG.png

 INSTGAP.jpg

STRATEGJIA--E-KOMUNES-PER-INFORMIM-DHE-KOMUNIKIM--2015---2019.png

Lajmet

Njoftim për Mbledhje të Asambles komunale dt.27.01.2017
18 janar 2017
 Kuvendi Komunal i Deçanit

01.Nr.I

Deçan,dt.18.01.2017

 

Bazuar në nenin 43.1 dhe  nenin të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040  dhe nenin 38 të Statutit të Komunës së Deçanit , bëj këtë:

 

F T E S Ë

Ftoheni që të  merrni pjesë në mbledhjen  I-rë të rregullt  të Kuvendit të Komunës së Deçanit, e cila do të mbahet me dt.27.01.2017, e premte në ora 10:00, në sallën e Kuvendit të Komunës.

 

Për mbledhje propozoj këtë:

Rend pune:                                                             

 

 1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
 2. Zëvendësimi i delegates Syzana Mustafaj me delegaten e radhës, Fatime Tishukaj nga subjekti politik AAK dhe dhënia e betimit,
 3. Shqyrtimi dhe aprovimi i Planit të punës së Kuvendit për vitin 2017,
 4. Marrja e Vendimit për mbajtjen e mbledhjeve të rregullta dhe mbledhjeve publike të Kuvendit dhe të KPF-së për vitin 2017,
 5. Marrja e Vendimit për formimin e komisionit për ndryshim dhe plotësim të Statutit të Komunës dhe Rregulloreve komunale,
 6. Formimi i komisionit për implementimin e Rregullores për Subvencione,
 7. Inicimi i procedurave për fillimin e revidimit të Planit Rregullues “Qendra” dhe hartimi i hartave zonale për zonën urbane,
 8. Të ndryshme.
më shumë...

Njoftim për dt.24.01.2017 KPF-ja
18 janar 2017
 Kuvendi i Komunës së Deçanit

01.Nr.I

Deçan,dt.18.01.2017

 

Bazuar në nenin 52  të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040 dhe nenin 50 të Statutit të Komunës së Deçanit, bëj këtë:

                                                                                                             

F T E S Ë

Ftoheni që të merrni pjesë në mbledhjen e I-rë të rregullt të Komitetit për Politikë dhe Financa, që do të mbahet me dt,24.01.2017/e marte/, në ora 11:00, në Sallën e Konferencave në katin e tretë të Komunës.

 

Për mbledhje propozoj këtë:

Rend pune     

 

 1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
 2. Shqyrtimi  i Planit të punës së Kuvendit për vitin 2017,
 3. Shqyrtimi i Propozim-Vendimit për mbajtjen e mbledhjeve të rregullta dhe mbledhjeve publike të Kuvendit dhe të KPF-së për vitin 2017,
 4. Inicimi i procedurave për fillimin e revidimit të Planit Rregullues “Qendra” dhe hartimi i hartave zonale për zonën urbane,
 5. Shqyrtimi i kërkesave,
 6. Të ndryshme.
më shumë...

Përkujtohen vëllezërit Gërvalla dhe Kadri Zeka
17 janar 2017

Është mbajtë mbledhje e jashtëzakonshme e Asamblesë Komunale në Deçan dt.09.01.2017
13 janar 2017

Njoftim për mbledhjen e Asambles Komunale të dt.23.12.2016
20 dhjetor 2016
 Kuvendi Komunal i Deçanit

01.Nr.XI

Deçan,dt.13.12.2016

 

Bazuar në nenin 43.1 dhe  nenin të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040  dhe nenin 38 të Statutit të Komunës së Deçanit , bëj këtë:

 

F T E S Ë

Ftoheni që të  merrni pjesë në mbledhjen  XI-të të rregullt  të Kuvendit të Komunës së Deçanit, e cila do të mbahet me dt.23.12.2016, e premte në ora 10:00, në sallën e Kuvendit të Komunës.

më shumë...

Njoftim i KPF-së 20.11.2016
14 dhjetor 2016
 Kuvendi i Komunës së Deçanit

01.Nr.X

Deçan,dt.13.12.2016

 

Bazuar në nenin 52  të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040 dhe nenin 50 të Statutit të Komunës së Deçanit, bëj këtë:

                                                                                                             

F T E S Ë

Ftoheni që të merrni pjesë në mbledhjen e X-të të rregullt të Komitetit për Politikë dhe Financa, që do të mbahet me dt,20.12.2016/e marte/, në ora 11:00, në Sallën e Konferencave në katin e tretë të Komunës.

 

Për mbledhje propozoj këtë:

Rend pune     

 

 1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
 1. Shqyrtimi i Raportit të Auditorit të Jashtëm (materialin e kini ne dispozicion nga mbledhja e kaluar),
 2. Shqyrtimi i raportit nëntë(9) mujor të shpenzimeve (materialin e kini ne dispozicion nga mbledhja e kaluar),
 1. Shqyrtimi i ndryshimeve dhe plotësimeve në Statutin e QKMF-së,
 2. Shqyrtimi i propozim vendimit  të Kryetarit të Komunës  për zhvillim të procedurave për këmbim të pronës së paluajtshme komunale me pronën private të personit fizik,
 3. Shqyrtimi i kërkesave,
 4. Të ndryshme.
më shumë...

 


     z. Rasim SELMANAJ
      Kryetar i Komunës
_______________________
     
PROFILI-I-KOMUNES---DECAN.png
________________________


StatutiiKomunes.png

UdhezuesiPerQytetar-(2).png

PasqyratDhePlaneteKomunes

 QASJA-NE-DOKUMENTET-PUBLIKE-(1).jpg

Turizmi - Perspektiva e Qytetit të Deçanit

Kontakto Komunën
TELFIX.jpg

________________________

TELEFONI-EMERGJENT.jpg
Nr. i Telefonit Emergjent
" 193 "
Vala / Ipko / Fiksi

________________________