Republika e Kosoves

Kamenicë

Misioni & Vizioni

Vizioni
Kryetari i komunës  dhe strukturat tjera komunale, kanë  gatishmërinë  që energjitë dhe dituritë t’i vënë në shërbim të qytetarëve, që institucioni komunal  të  ofrojë  shërbime sa  më cilësore. Të vendosur për  menaxhim të mirë të pronës publike, duke krijuar kushte më të mira: për  zhvillim ekonomik, arsim, shëndetësi, infrastrukturë, bujqësi, turizëm, duke bashkëpunuar me shoqata të qytetarëve , biznese vendëse  e ndërkombëtare, si dhe duke  u përkujdesur në mbrojtjen  e ambientit tonë  të bukur. Po ashtu  duke inkurajuar   rininë për veprimtari kulturore-sportive  e rekreative .
Misioni
Administrata  e Komunës së  Kamenicës, angazhohet për kryerjen e  shërbimeve në mënyrë cilësore,  efektive  e sa më transparente,  si dhe menaxhimin  e  të mirave publike me përgjegjësi.  Po ashtu duke bërë planifikimin  e  mirëfilltë në të gjitha fushat, në të cilat komuna është kompetente.

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Qasja ne dokumente zyrtare

E-mail

ndreqe.com

Numrat e Shërbimeve Emergjente

Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës

Arkivi Elektronik

Portali shteteror

Platforma e komunikimit online

Pagesat e tatimit ne prone

Licensa

Leje

Himni

Harta e qytetit

E-Rekrutim

E-Administrat

Broshura

Regjistri i Pronës Komunale