Republika e Kosoves

Kamenicë

ALEKSANDRA JOVANOVIC

Emri dhe Mbiemri: Aleksandra Jovanovic

Data e Lindjes dhe Vendi: 03.11.1995/Kamenicë

Numri i telefonit: 047139646

E-mail: aleksandra.jovanovic1@rks-gov.net

Subjekti politik: Lista Serbe

Shkollimi i Mesëm dhe i Lartë:

Universiteti i Nishit – Fakulteti Ekonomik (2014-2020)
Studimet Master (në vazhdim) Gjimnaz:
Shkolla ekonomike dhe tregtare në Ranillug (2011-2014)

Përvoja e punës:

Praktikë në organizatën joqeveritare Qendra për paqe dhe tolerancë – Graçanicë (punë për përmirësimin e përfshirjes së të diplomuarve nga komunitetet pakicë në administratën e nivelit qendror dhe lokal në Kosovë)
Praktikë në Komunën e Kamenicës
Praktikë përmes Agjencisë së Statistikave të Kosovës në komunën e Ranillugut.
Ka kryer kursin e kontabilitetit në akademinë në Beograd
https://kgbacademy.online/digitalni-serfifikat/314-2020/
Punë vullnetare në Komunën e Ranillugut

Shkathtësitë Profesionale:

Serbe (vendase)
Anglisht (bazë)
Shqip (bazë)

Aftëesitë kompjuterike:

Microsoft Office
Dritaret
Interneti

Të tjera:

Aftësi komunikimi
Shprehje e qartë dhe koncize, qëndrim miqësor, vetëbesim
Aftësi të mira komunikuese të fituara përmes përvojës së punës gjatë praktikës
Aftësi organizative/menaxhimi
Mund të mbledh informacione përkatëse, të analizoj mirë të dhënat, të përmbledh gjetjet dhe të shkruaj një raport