Republika e Kosoves

PEJË

Misioni & Vizioni

Mirë se vini në Pejë

Me qëllim që qytetarit ti ofrohen sa më shumë informata, në këtë faqe do të gjeni dokumente dhe informacione të shumta për punën e Kuvendit Komunal dhe organeve të tij. Në faqen zyrtare të Komunës së Pejës mund t’i gjeni të dhënat e përgjithshme për Komunën e Pejës. Duke hyrë nëpër menytë e caktuara, ju mund të njiheni më mirë me historikun, profilin dhe të dhëna tjera të rëndësishme për Komunën e Pejës, popullsinë, organizimin, strukturën dhe funksionet e organeve të pushtetit lokal. “Peja qytet në të cilin vlen të jetohet dhe të vizitohet”

 

 

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Portalin Shtetëror

SI TË PAJISEM ME LEJE NDËRTIMORE

Konsultimet Publike – materialet përcjellëse

Qasja në e-mail Zyrtar

SI TË PAJISENI NË KUSHTE NDËRTIMORE?

Takimet Publike – materialet përcjellëse

QENDRA KOMUNALE E BIZNESEVE NË PEJË

Dëgjimet Buxhetore – materialet përcjellëse

Drejtoria Administratës Formularët kërkesa-ankesa

PZHK 2020 -2028 PLANET RREGULLUESE URBANE

ORGANOGRAMI

Lista e pronave që duhet të ndrohen ose eksproporohen për të realizuar planet regullues të qytetit të Pejës

Planet Strategjike të Komunës së Pejës

Lista e Hollesishme e sherbimeve qe ofron Komuna

Qasja ne dokumente zyrtare Besart Berisha Kliko.. email: besart.s.berisha@rks-gov.net, Mob +383 45 531846

PLANI I VEPRIMIT

Ndermarrjet Publike -Komuna Pejë

ndreqe.com

Udhëzues: Aplikimi Online për Certifikata të Gjendjes Civile

LIBRI I PROCESEVE

Statuti i Komunës së Pejës

KONTRATAT E NËNSHKEUARA

LISTA E HOLLËSISHME E SHËRBIMEVE QË OFRON KOMUNA E PEJËS

Platforma e komunikimit online

E-KOMUNA

Tatimit në prone

Shërbimet Sociale

Harta e qytetit

E-Prokurimi

E-Qeverisja

Planet Zhvillimore

RAPORTET BUXHETORE DHE PASQYRAT FINANCIARE