Republika e Kosoves

Pejë

Zhvillimi Ekonomik

Drejtoria për Zhvillim Ekonomik është përgjegjëse për:

 

Hartimin e planeve për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik të Komunës

 

Hartimin e planeve konkrete për zhvillimin e industrisë zejtare

 

Hartimin e planeve për shfrytëzimin e burimeve ekonomike që janë brenda Komunës

 

Hartimin e planeve konkrete për zhvillimin e Ekoturizmit

 

Krijimin e kushteve të qëndrueshme për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe te mesme

 

Lëshimin e lejeve për shërbime duke përfshirë transportin lokal publik,shërbimin e taksive si dhe lejet e tjera të përcaktuara me ligj.