Republika e Kosoves

Pejë

Avni Gashi – Zyrtar përgjegjës për Pranimin dhe trajtimin e rasteve të Sinjalizimit në Komunën e Pejës

Emaili: avni.c.gashi@rks-gov.net

Adresa: Rr. Hasan Prishtina, 30000 Pejë.

Tel: +38345105783, +38349567085, 03820043433

Bazuar ne Rregulloren  nr.03/2021 (https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=41216) për Përcaktimin e Procedurës për Pranimin dhe Trajtimin e Rasteve të Sinjalizimit, e cila është hartuar nga Ministria e Drejtësisë dhe miratuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës.

 

 

 

 

 

(https://www.spinabifida.net/)