Republika e Kosoves

Pejë

 

 

 

Plani i Punës për Ekipin Komunal për të Drejtat e Fëmijës, Pejë (2024-2026)

 

 

Plani Komunal i Veprimit për Riintegrimin e Qendrueshem te 2023 – 2025

 

 

Planit të punës se KKSB-së dhe Plani i Punës së KKSB-së për 2023

 

 

Plani i Inegritetit i Komunës së Pejës 2023 – 2027

 

 

Plani i punës se Auditort të Brendshem per vitin 2023

 

Plani Veprimit për punësim 2020-2025

 

 

Strategjia & Plani i Veprimit per punesim – 2020 – 2023

 

 

 

Plani Komunal i Riintegrimin e Qendrueshem te PRK

 

 

 

Plani Komunal i Veprimit per Efiçience te Energjisë – Komuna e Pejes Drafti 

 

 

 

 Plani i veprimit për transparencë 2019 – 2023

 

 

 

Kodi Etikes

 

 

Plani i integritetit – Komuna e Pejes

 

 

Strategjia e Komunikimit

 

 

 

Plani për Menaxhimin e Mbeturinave

 

 

 

Plani i Investimeve në Hapësirat e Hapura Publike në Komunën e Pejës 2016-2020

 

 

 

 

Plani i Mirëmbajtjes së Hapësirave të Hapura Publike në Komunën e Pejës, 2016-2020

 

 

 

Plani operativ emergjent local ( POEL )

 

 

 

Strategjia Komunale per permiresimin e sherbimeve sociale 2022-2024

Opstinska strategija za poboljsanje socijalnih i porodicnih usluga 2022-2024-Pec