Republika e Kosoves

Pejë

Plani Veprimit për punësim 2020-2025

 

 

Strategjia & Plani i Veprimit per punesim – 2020 – 2023

 

 

 

Plani Komunal i Riintegrimin e Qendrueshem te PRK

 

 

 

Plani Komunal i Veprimit per Efiçience te Energjisë – Komuna e Pejes Drafti 

 

 

 

 Plani i veprimit për transparencë 2019 – 2023

 

 

 

Kodi Etikes

 

 

Plani i integritetit – Komuna e Pejes

 

 

Strategjia e Komunikimit

 

 

 

Plani për Menaxhimin e Mbeturinave

 

 

 

Plani i Investimeve në Hapësirat e Hapura Publike në Komunën e Pejës 2016-2020

 

 

 

 

Plani i Mirëmbajtjes së Hapësirave të Hapura Publike në Komunën e Pejës, 2016-2020

 

 

 

Plani operativ emergjent local ( POEL )