Republika e Kosoves

Pejë

Inspekcioni –

Kjo Drejtori është përgjegjëse për:

Inspektimin e objekteve të ndërtimit,kolektive, private, afariste, kanalizimit, ujërave fekale,
Inspektimin në fushën e Sanitarisë
Inspektimin në fushën e veterinarisë,
Inspektimin në fushën e mbrojtjes së ambientit,
Inspektimin e veprimtarive afariste ekonomike dhe bizneseve të ndryshme,
Inspektimin e shërbimeve komunale (rrugëve, shesheve, parqeve, varrezave të qytetit, përcjelljen e trafikut të Auto – taxive, Kombi –Taxi, Autobusëve dhe automjeteve për transport, reklamave të ndryshme të bizneseve etj.).
Inspektimin e pronave ku sigurohet zbatimi ligjeve të pronës dhe po ashtu edhe të ligjeve dhe të rregulloreve tjera që janë lidhur me sistemin e pronës,
Inspektimin e kushteve të punës dhe kryerja e punëve tjera inspektuese konform ligjeve në fuqi.