Republika e Kosoves

Pejë

Arsim –

Kjo Drejtori është përgjegjëse për:

 

Planifikon zhvillimin e arsimit parashkollor, fillor, të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë në komunë në bashkëpunim të ngushtë me MASH.

Nxitë bashkëpunimin midis personelit arsimor në raport me nxënësit dhe prindërit;

Siguron mirëmbajtjen dhe riparimin e objekteve shkollore dhe objekteve tjera përcjellëse me fondet publike të siguruara;

Nxjerrë rregulla disiplinore për sjelljen dhe disiplinën e nxënësve në çdo institucion arsimor; merr pjesë në përzgjedhjen e drejtorëve dhe mësuesve të shkollave;

Menaxhon në mënyrë të drejtë me të gjitha objektet komunale të kulturës sportit dhe rinisë;

Organizon takime me rëndësi kulturore, sportive dhe të rinisë për komunën;

Organizon debate për zhvillimin e kulturës, sportit dhe rinisë në komunë;

Mban shënime mbi ta arriturat kulturore, sportive dhe rinore në komunë;

Zhvillon planin për mbështetjen e aktiviteteve kulturore, sportive dhe rinore,

Punë tjera të caktuara nga Kryetari i Komunës.