Republika e Kosoves

Pejë

Kadaster e Gjeodezi –

Drejtoria për Kadastër dhe Gjeodezi ka dy shërbime Shërbimi administrativo-juridik  dhe Shërbimi tekniko-Gjeodezik

 

Shërbimi administrativo-juridik ofrojnë këto Shërbime: bënë pranimin dhe evidentimin e kërkesave të personave fizikë apo juridikë,Pranon dhe shqyrton kërkesa për ndryshime në pronësi në bazë të aktvendimet, aktgjykimeve dhe kontratave,punon historiatet,punon hipotekat – regjistrim dhe shlyerje te aktvendimeve bënë shpërndarjen e certifikatave poseduese, kopjeve të planit dhe certifikatave tjera nga evidenca kadastrale,kujdeset për pagimin e taksave administrative bënë regjistrin e fletëposedimeve  të ndryshuara,bënë regjistrin e hipotekave, barrës tatimore  dhe  masave të përkohshme.

Shërbimi tekniko-gjeodezik ofrojnë këto Shërbime  i kryejnë të gjitha punët të lidhura për terren dhe në zyre, bënë incizimin, ndarjen, parcelimin, kufizimin e situacioneve-objekteve–me kërkesa te palëve – nevoja urbanistike,bënë incizimin e situacioneve për nevoja të infrastrukturës (trasimi i rrugëve, largpërçuesve, kanalizimit, ujësjellësit si dhe vijave të ndryshme nëntokësore dhe mbitokësore),