Republika e Kosoves

Pejë

Zyra për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Integrim Evropian

 

Kjo zyre funksionon në dy sektore  paralele :

1-    Integrimeve Evropiane

2-    Diaspora

Detyrat dhe përgjegjësitë e sektorit për Integrime Evropiane janë:

 

 1. Siguron implementimin dhe realizimin e Planit të Veprimit për partneritetet Evropiane(PVPE)
 2. Raporton për veprimet që ndërlidhen me rolin dhe detyrat e Komunës dhe raporton sipas kërkesës së MAPL-së
 3. Koordinon aktivitetet e Komunës,të cilat janë të ndërlidhura me implementimin e PVPE-së
 4. Mbikëqyrë aktivitetet  e Drejtorive të Komunës që burojnë nga PVPE,si dhe dokumentet tjera strategjike të MAPL-së dhe Qeverisë së Kosovës
 5. Mbikëqyrë hartimin e rregulloreve komunale,për të siguruar që ato të jenë në përputhje me standardet evropiane
 6. Raporton periodikisht të Kryetari i Komunës për aktivitetet e drejtorive
 7. Përgatitë materialet e nevojshme për nevojat e komunës lidhur më çështjet që kanë të bëjnë me Integrimet Evropiane
 8. Hulumton programe të ndryshme të asistencës që BE-ja ofron në mbështetje të qeverisjes lokale dhe zhvillimit lokal
 9. Ofron këshilla në lidhje më çështjet evropiane,sipas nevojës në Komunë
 10. Bashkëpunon me Zyrën për Integrime Evropiane në MAPL dhe Agjencionin për Integrime Evropiane në ZKM-së,në çështjen e përafrimit të legjislacionit me BE-në

 

Detyrat dhe përgjegjësitë e sektorit për Diasporën

 

 1. Zhvillon aktivitete dhe kontakte të vazhdueshme me Diasporën
 2. Hulumton dhe evidenton numrin e qytetarëve të Komunës që jetojnë ne Diasporë
 3. Evidenton bizneset që i ka apo i zhvillon Diaspora brenda dhe jashtë
 4. Sjellë investitor nga mërgata
 5. Siguron shërbime për nevoja të mërgatës në nivelin më të lartë
 6. Themelimin e fondeve për donacione nga mërgata
 7. Bashkëpunimin me Komunat dhe vendet e ndryshme me interes për mërgatën dhe të mërguarit nga Komuna e Pejës.