Republika e Kosoves

Pejë

DREJTORIA E MIRËQENIES SOCIALE

Detyrat dhe përgjegjësitë e  Drejtorisë :

 

Llojet e shërbimeve të ofruara nga DMS-ja:
1.Shërbime për fëmijë të braktisur në spital
2.Vendosje në shtëpitë tranzitore të fëmijëve
3.Strehimi familjar i rregullt
4.Strehimi familjar për fëmijët me aftësi të kufizuara
5.Strehimi familjar te të afërmit
6.Shërbime për adoptime  vendore
7.Shërbime për adoptime ndërkombëtare
8.Bashkim familjar
9.Kujdestari për fëmijët, të cilët nuk kanë mbikëqyrje prindore
10.Kujdestari për fëmijët jetim
11.Kujdestari për raste të veçanta
12.Kujdestari e përkohshme
13.Kujdestari për të rritur
14.Shërbime për fëmijët me sjellje asociale
15.Shërbimet për fëmijët në konflikt me ligjin
16.Shërbimet për vendosje në strehimore për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje
17.Shërbime për strehim në shtëpitë strehimore për mbrojtjen e viktimave të trafikimit
18.Shërbime për vendosjen e institucioneve të mbrojtjes sociale
19.Shërbime për rehabilitimin e reintegrimin e viktimave në familje e komunitet
20.Dhënia e këshillave familjare
21.Ndihma në rregullimin e marrëdhënieve bashkëshortore e familjare
22.Dhënia e mendimit për besimin e fëmijëve
​23.Dhënia e mendimit për martesat te të miturit
24.Shërbime në realizimin e kontakteve mes fëmijëve dhe prindërve
25.Shërbime për fëmijët e rrëmbyer me element vendor
26.Shërbime për fëmijët e rrëmbyer me element ndërkombëtar
27.Shërbime për fëmijët në punë të rrezikshme
28.Shërbime për fëmijët me aftësi të kufizuara
29.Shërbime për regjistrime të fëmijëve
30.Pëlqime për dokumente të udhëtimit
31.Pëlqime për bartje të pasurisë
32.Anamneza sociale
33.Vendosje në institucionet rezidenciale për të moshuar
34.Vendosje në institucionet rezidenciale për personat me retardime mendore
35.Çertifikata për heqjen e shtetësisë
36.Çertifikata, që nuk i është marr e drejta e veprimit.