Republika e Kosoves

Pejë

Financa –

Kjo Drejtori është përgjegjëse për:

Hartimin dhe zbatimin e rregulloreve komunale për çështjet financiare, lëshon fatura për grumbullimin e tatimeve, taksave dhe taksave për reklama pano që janë në kompetencë të komunës, si dhe kryen punë tjera të përcaktuara me ligj,

Ndihmon Kryetarin e Komunës në përgatitjen e projekt –buxhetit Është përgjegjës për mbajtjen e llogarive dhe raporteve financiare vjetore

Është përgjegjës për menaxhimin e thesarit nën mbikëqyrjen e Kryetarit të Komunës

Është përgjegjës për mbikëqyrjen dhe monitorimin e sistemeve dhe procedurave për ekzekutimin e buxhetit.

Përgatit procedurat dhe raportet e kontabilitetit;

Jep këshilla profesionale nga fusha e buxhetet organeve komunale;

Harton planin për zhvillimin të qëndrueshëm ekonomik të komunës;

Harton plane konkrete për zhvillimin e industrisë zejtare;

Harton planin për shfrytëzimin e burimeve ekonomike që janë brenda komunës;

Harton plane konkrete për zhvillimin e turizmit;

Krijon kushte të qëndrueshme për zhvillimin e ndërmarrjeve tëvogla dhe të mesme,

Punë tjera të caktuara nga kryetari i komunës.