Republika e Kosoves

Pejë

 

Të gjithë qytetarët  e Komunës së Pejës gëzojnë të drejtën për qasje në dokumentet zyrtare –  shfrytëzojeni !!!

Ariana Lukaj

 

Zyrtare për Qasja në dokumente zyrtare në Komunën e Pejës

Mob +386 49 766 739

E-mail : ariana.lukaj@rks-gov.net

 

RAPORTI QDZ 2019

RAPORTI QDZ 2018

 

FORMULARET-QDZ-SHKARKO
 LIGJI_NR-03L-215 PËRQASJE NE DOKUMENTE PUBLIKE SHKARKO

BROSHURË INFORMATIVE lidhur me të drejtat e qytetarëve që burojnë nga LIGJI NR. 06/L-081        Shkarko

 

INFORMATIVNA BROŠURA o pravima građana koja proističu iz ZAKONA BR. 06/L-081      Preuzimanje