Republika e Kosoves

Kamenicë

Njësia e Auditimit të Brendshëm

Njësia e Auditimit të Brendshëm, Ismet Ahmeti

03820047650

ismet.i.ahmeti@rks-gov.net