Republika e Kosoves

Kamenicë

Zyra për Integrime Europiane

Zyra për Integrime Evropiane

Udhëheqës i Zyrës për Integrime Europiane, Zijadin Thaqi


Lindur më:
 05.07.1963 në Muqivërc Komuna e  Kamenicës.
Përgaditja shkollore:
Fakulteti Integrimeve-MA Integrimeve Evropiane, Drejtimi- Politikat e Përbashkëta të BE-së.
Më kontaktoni:
Mob. +38344231059
Tel: 03820047645
E-mail:  zijadin.thaci@rks-gov.net
zijadin9@hotmail.com
 

Detyrat dhe Përgjegjësitë e Zyrës për Integrime Evropiane

Siguron implementimin e PVPE–së për veprimet që ndërlidhen me Komunë dhe raporton sipas kërkesave të MAPL-së;
Koordinon aktivitet e Komunës, të cilat janë të ndërlidhura me implementimin e PVPE –së;
Mbikëqyrë aktivitetet e drejtorive administrative që burojnë nga PVPE, si dhe dokumentet tjera strategjike të MAPL-së dhe Qeverisë së Kosovës;
Mbikëqyr hartimin e rregulloreve komunale, për të siguruar se ato të janë në përputhje me standardet evropiane;
Raporton rregullisht te Kryetari i Komunës për aktivitetet e drejtorive;
Përgatit materiale të nevojshme për nevojat e Komunës, për çështjet që lidhen me integrimet evropiane;
Hulumton programe të ndryshme të asistencës së BE – së, që ofrojnë mbështetje për qeverisje dhe zhvillim lokal;
Ofron këshilla në lidhje me çështjet evropiane, sipas nevojës në Komunë;
Bashkëpunon me Zyrën për integrime evropiane në MAPL dhe Agjencionin për Integrime Evropiane në ZKM – së, në çështjet e përafrimit të legjislacionit me legjislacionin e BE – së.