Republika e Kosoves

Kamenicë

Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Shpend Morina – Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Tel.Fix:  03820047610

 E-mail: shpend.morina@rks-gov.net

Shkollimi:
Master i Ekonomisë
Fakulteti Ekonomik – Universiteti i Prishtinës

Përvoja e Punës:
2015 Sekretar organizativ në Lëvizjen Vetëvendosje
2019-2020 Agjencia e Statisitikave të Kosovës – Projekti për regjistrimine  bujqësisë
2020-2022 Shërbime Outsourcing

Shkathtësitë:
Gjuhët e huaja: Anglisht, Gjermanisht.
Aftësitë Kompjuterike: Microsoft Office.