Republika e Kosoves

Kamenicë

Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor


Uran Berisha- Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor

E-mail: uran.berisha@rks-gov.net

Shkollimi:
Inxhinier i Arkitekturës, “Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës”-Universiteti i Prishtinës

Përvoja e Punës:
2006-2015 “SH.P.K. MEGA”, “SH.P.K GAP”, CMC –  Projektues dhe mbikqyrës.
2015-2021 Komuna e Kamenices- Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor-Zyrtar për ndërtimtari.

Shkathtësitë:
Gjuhët e huaja: Anglisht, Serbisht.
Aftësitë Kompjuterike: Microsoft Office, Archicad, Autocad, Lumion etj.