Republika e Kosoves

Kamenicë

Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor

Aktualisht person autorizues në DUPH është Ilir Kastrati