Republika e Kosoves

Kamenicë

Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor

 Arta Gashi- Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor

Tel: 044-807-494
Tel/Fix: 03820047609
E-mail: arta.r.gashi@rks-gov.net

Arta Gashi është e lindur më 24 gusht 1989.
Shkollën fillore dhe të mesme i përfundoi në Kamenicë. Ka përfunduar nivelin Bachelor të studimeve në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Ndërtimtarisë  dhe Arkitekturës – dega Arkitekturë (2008-2013) dhe është në përfundim të temës së diplomës në nivelin Master në të njejtin fakultet.

Pas përfundimit të provimeve të nivelit master në periudhën nëntor 2014 – shkurt 2015 është shpërblyer me bursë  nga qeveria austriake  “Stipendien der Stipendienstiftung der Republik Österreich, Stiftung Undergraduates, Graduates Postgraduates” dhe ka kryer hulumtim  gjatë një semestri në TU Wien  – Departamenti i Planifikimit Urban dhe Zhvillimit Regjional.

Ka përvojë  në fushën e planifikimit urban dhe gjatë periudhës 2015-2017 ka qenë pjesë e stafit të arkitektëve në Zyrën e Rigjenerimit Urban në Komunën e Prishtinës dhe më pas është angazhuar në Sektorin e Planifikimit Strategjik, përkatësisht në projektin e Hartës Zonale.
Gjatë vitit 2017 ka punuar edhe si arkitekte në kompaninë TOK Services e cila kryen shërbime në fushën arkitekturës për tregun amerikan, e më pas  është zhvendosur në Amerikë për të vazhduar jetën profesionale.

Në vitin 2018 është zgjedhur Drejtoreshë për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor