Republika e Kosoves

Kamenicë

Qendra për Sherbime të Qytetarëve

Qendra për Sherbime të Qytetarëve  ka filluar të funksionoj me 20 prillë 2004,si Zyrë Pritëse, gjendet në perdhesën e Kuvendit Komunal nr. 1  është financuar nga Qeveria Zvicerane – Projekti LOGOS.

VENDIM-i

Sherbimet Kryesore

1.Komunikimi me qytetarë, në mënyrë  korrekte dhe transparente dhe mirëpretë qytetarët që i drejtohen komunës :
2.Këshillimi dhe ndihma juridike –administrative për mënuren e plotësimit të kerkesave dhe parashtresave:
3.Pranimi dhe regjitrimi i kërkësave dhe parashtresave :
4.Mbajtja e statistikave të kërkesave e parashtresave të paraqitura nga qytetarët
5.Informimi me qdo kohë parashtrusin e kerkeses lidhur me rrjedhen e procedures me lënden që është paraqitur nga ata .
6.Parashtrusi i kerkesesë duhet të informohet për afatin brenda të cilit do të vendoset lidhur me kerkesen dhe mundesisht datën e caktuar për të marrë pergjigjëjen me shkrim.
7.Përgatitë dhe vë në dizpozicion të qytetarëve formularë për të gjitha llojete kerkesave .
8.Pranon Ankesa kunder vendimeve të shkallës së pare dhe shkallës së dytë.

Shërbimet e ndërsjella
a.kryen të gjitha sherbimet duke filluar nga Kryetari i Komunës ,Kryesusi Kuvendit b.drejtoritë Komunale dhe Kompanitë publike komunale .
c.orari i punës 8.00 deri 16.00
d.telefoni kontaktus: 
e-mail: q.sh.q@ks-gov.net

Resurset njerzore të Q.SH.Q
a.Shefi i Zyres
b.Zyrtarët
c.Ekspeditusi