Republika e Kosoves

Kamenicë

Qendra për Shërbime të Qytetarëve

Qendra për Shërbime të Qytetarëve  ka filluar të funksionoj me 20 prill 2004, si Zyrë Pritëse, gjendet në përdhesën e Kuvendit Komunal nr. 1  është financuar nga Qeveria Zvicerane – Projekti LOGOS.

VENDIM-i

Shërbimet kryesore:

1.Komunikimi me qytetarë, në mënyrë  korrekte dhe transparente dhe mirëpretë qytetarët që i drejtohen komunës,

2.Këshillimi dhe ndihma juridike –administrative për mënyrën e plotësimit të kërkesave dhe parashtresave,

3.Pranimi dhe regjitrimi i kërkësave dhe parashtresave ,

4.Mbajtja e statistikave të kërkesave e parashtresave të paraqitura nga qytetarët,

5.Informimi në çdo kohë parashtrusin e kërkesës lidhur me rrjedhën e procedures me lëndën që është paraqitur nga ata ,

6.Parashtrusi i kërkesës duhet të informohet për afatin brenda të cilit do të vendoset lidhur me kërkesën dhe mundësisht datën e caktuar për të marrë pergjigjjen me shkrim,

7.Përgatitë dhe vë në dizpozicion të qytetarëve formularë për të gjitha llojet e kërkesave,

8.Pranon Ankesa kundër vendimeve të shkallës së parë dhe shkallës së dytë.

Shërbimet e ndërsjella

A.Kryen të gjitha sherbimet duke filluar nga Kryetari i Komunës ,Kryesusi Kuvendit

B.Drejtoritë Komunale dhe Kompanitë publike komunale .

C.Orari i punës 08:00 deri  në orën 16:00

D.Telefoni kontaktues: 
e-mail: q.sh.q@ks-gov.net

Resurset njerzore të Q.SH.Q
A.Shefi i Zyrës
B.Zyrtarët
C.Ekspeditusi