Republika e Kosoves

Kamenicë

Zyra për Marrëdhënie me Publikun

Zyra për Marrëdhënie  me Publikun

Përgjegjës Sylejman Morina,044 866506.

Sylejman.r.morina@rks-gov.net

Zyrtare  Vesna Keniq,045977002