Republika e Kosoves

Kamenicë

Zyra Ligjore

Zyra Ligjore udhëheqës Avni Hoda ,038 20047637

Avni.Hoda@rks-gov.net

Sevdai Morina

sevdai.morina@rks-gov.net