Republika e Kosoves

Kamenicë

Arsim

Aktualisht ushtruse e detyrës për Drejtorinë e Arsimit është zgjedhur Mirhane Morina.