Republika e Kosoves

Kamenicë

Qendra e Regjistrimit Civil

D.A.P. përkatësisht shërbimi i  gjendjes civile (ofiqari) ofron  këto shërbime për qytetarë si në vijim:

-bënë regjistrimin e lindjeve;
-bënë regjistrimin e martesave;
-bënë regjistrimin e vdekjeve;
-bënë regjistrimin e fëmijëve të lindur nga bota e jashtme;
-bënë regjistrimin e  martesave të lidhura nga bota e jashtme;
-bënë regjistrimin e vdekjeve të ndodhura në botën e jashtme;
-merr aktvendime për regjistrim të më vonshëm të lindjeve ,martesave dhe vdekjeve;
-bënë regjistrimin e shtetësisë;
-lëshon çertifikatat e lindjes;
-lëshon çertifikatat e martesës;
-lëshon çertifikatat e vdekjes;
-lëshon çertifikatat e shtetësisë;
-lëshonë çertifikata të statusit martesor;
-lëshon çertifikatë mbi jetën;
-lëshon çertifikata të bashkësisë familjare;
-lëshon vërtetime për pension nga bota e jashtme;
-lëshon vërtetime për shtesa fëminore;
-lëshon vërtetime për shpenzime të varrimit;
-lëshon vërtetime të vendbanimit;
-lëshon vërtetime për çlajmërim të vendbanimit;
-përgatitë aktvdekje;
-merr aktvendime për ndrrimin,korigjimin e emërit-mbiemrit;
-përgatitë-kompleton dokumentacionin sipas kërkesave të palëve për fitimin ose lirimin nga shtetësia të Republikës së Kosovës;
-përgatitë raportet javore,mujore,6(gjashtë) mujore dhe vjetore për Drejtorin e Administratës,Entin Statistikor në Gjilan dhe M.P.B-me në Prishtinë;
-kryen edhe detyra dhe ofron shërbime tjera që mund t’i delegohen nga pushteti qendror.