Republika e Kosoves

Kamenicë

Liridon Kastrati

Emri dhe Mbiemri: Liridon Kastrati

Data e Lindjes dhe Vendi: 11.12.1991/Kamenicë

Numri i telefonit: +38349575696

E-mail:liridon.kastrati@rks-gov.net

Subjekti politik: Lëvizja Vetëvendosje (LVV)

Shkollimi i Mesëm dhe i Lartë: Shkolla e Mesme “Ismail Qemali”
Universiteti i Prishtinës/Fakulteti Juridik-Master

Përvoja e punës: 19.02.2016-18.02.2017 Praktikë në “Oda e Avokatëve”
06.02.2018-22.02.2019 Asisten Administrativ Komuna e Kamenicës

Shkathtësitë Profesionale: Gjuhë Shqipe, Gjuhë Angleze
Msc.Office, Power Point