Republika e Kosoves

Kamenicë

Alban HashaniZyrtar përgjegjës për trajtimin e rasteve të Sinjalizimit

E-mail: alban.hashani@rks-gov.net

Numri i telefonit: 044870872

Udhëzuesi për Mbrojtjen e Sinjalizuesit:

https://rm.coe.int/handbook-on-protection-of-whistleblowers-alb/168097ed0c

https://rm.coe.int/handbook-on-protection-of-whistleblowers-srp/168097ed0f