Republika e Kosoves

Kamenicë

Mbrojtje dhe Shpëtim

Kujtim Kallaba – Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim

Tel/Fix: 03820047612

E-mail
: kujtim.kallaba@rks-gov.net

Shkollimi:
Banka Financa dhe Kontabilitet- “Kolegji Iliria”

Përvoja e Punës:
2015-2016 Kontabilist në Kompaninë “Easy Computers”
2016-2018 “Kosmonte Food’s”-Prishtinë
2019-2021 Asistent në Zyrën e Nënkryetarit të Komunës së Kamenicës

Shkathtësitë:
Gjuhët e huaja: Anglisht, Serbisht.
Aftësitë Kompjuterike: Microsoft Office.