Republika e Kosoves

Kamenicë

Shërbime Publike, Ambient dhe Inspektorat

Zotrim Kastrati – Drejtoria për Shërbime Publike dhe Inspektorat

Tel: 044-872-735/ 049-872735
Tel/Fix 03820047608
E-mail: zotrim.kastrati@rks-gov.net

Shkollimi:
Kolegji Fama, Fakulteti Juridik-Departamenti Kriminalistikë.

Përvoja e Punës:
2000-2013 Punëtor ekzekutues në kompaninë N.P.T. Kaolini-Karaqevë.

Shkathtësitë:
Gjuhët e huaja: Anglisht.
Aftësitë Kompjuterike: Microsoft Office.