Republika e Kosoves

Gjilan

Kadastër, Gjeodezi, Pronë

Drejtor:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fushëveprimtaria e Drejtorisë:

 • Ofron shërbime profesionale dhe shërbime të tjera subjekteve të ndryshme mban evidencën për emërtimet e vendbanimeve, rrugëve, shesheve si dhe numrat e objekteve dhe shtëpive
 • Është përgjegjëse për zhvillimin dhe organizimin e kapaciteteve kadastrale, rrjetën referuese homogjene, për sigurimin e hartave orto–foto, rikonstruimin e informatave kadastrale në formë digjitale, modelin e sistemit informativ mbi tokën dhe pronën
 • Bën vlerësimin e pronës sipas kritereve dhe standardeve dhe rregulloreve në fuqi
 • Sigurimi i zotërimit të tokës, reduktimin e kontesteve për tokën
 • Përmirësimin e transferimit të tokës, menaxhimi i tokës shtetërore dhe efikasiteti në taksimin e tokave
 • Planifikimi i rrjetit me pika të reja kontrolluese dhe themelimi i pikave të reja kontrolluese
 • Digjitalizimi i pikave poligonale dhe trigonometrike, vektorizimi i planeve të skanuara (ngastrave dhe zonave kadastrale)
 • Azhurnimi i pjesës grafike në bazë të dokumenteve dhe matjeve të reja dhe transformimi me parametrat e dhëna për transformim
 • Shërbimet e mirëmbajtjes së klasifikimit dhe kulturave të tokës
 • Ndarjen e ngastrave dhe shënimi i kufijve në rastin e eksproprijimit dhe kryen procedurat rreth eksproprijimit të tokës
 • Inspektimin e sipërfaqes së ndërtesave dhe përpunimi i skicave të ndarjeve për ndërtesa dhe banesa
 • Regjistrimin e pronës së paluajtshme dhe regjistrimin e tokës komunale
 • Zhvillon procedurat e regjistrimit sipas detyrës zyrtare dhe zhvillon procedurat e regjistrimit sipas kërkesës së palëve
 • Bën korrigjimin e regjistrit sipas procedurave dhe zbaton të gjitha dispozitat pozitive në fuqi lidhur me regjistrimin e pronës
 • Azhurnimi e pronës në bazë të dokumenteve të verifikuara dhe shënimeve të tjera nga dokumentacioni arkivor, azhurnimi i regjistrit të ndërrimeve të mjeteve nga terreni
 • Kryen procedurat rreth transaksioneve të pronës publike dhe kryen procedurat e blerjes dhe shitjes së pronës për komunën
 • Shqyrton dhe kryen procedurat administrative, për kthimin e tokës pronarëve të mëparshëm
 • Mbron pronën komunale – publike nga uzurpimet dhe udhëheq procedurat lidhur me këtë çështje
 • Bën vërtetimin dhe zbaton shitblerjen e pasurisë së patundshme
 • Kryen procedurat rreth dhënies së tokës për ndërtim
 • Bën regjistrimin e ndërtesave kolektive dhe organizon mirëmbajtjen e pjesëve të përbashkëta të ndërtesave kolektive
 • Lidhë kontrata mbi dhënien me qira të tokës ndërtimore
 • Udhëheq me kadastrën etazh të banesave dhe menaxhon me banesat dhe objektet të tjera të komunës dhe mbanë evidencën për to
 • Kryen procedurat për vërtetimin e transaksioneve dhe regjistrimin e tyre në librat etazh
 • Bën programin dhe organizon mirëmbajtjen e vijueshme dhe punëve të tjera investive të banimit
 • Përgatit specifikacione, propozime për tender, për kryerjen e punëve që bëjnë pjesë në sferën e drejtorisë
 • Cakton tarifat për shërbimet që ofron, nëse ndryshe nuk janë të përcaktuara me ligj dhe
 • Shtron kompetenca të tjera të parapara me ligj, të deleguara nga pushteti qendror.