Republika e Kosoves

Gjilan

Kadastër, Gjeodezi, Pronë

Drejtor: Sadudin Berisha

E-mail: sadudin.berisha@rks-gov.net
Tel: + 383 (0) 44 253 879

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fushëveprimtaria e Drejtorisë:

Ofron shërbime profesionale dhe shërbime të tjera subjekteve të ndryshme mban evidencën për emërtimet e vendbanimeve, rrugëve, shesheve si dhe numrat e objekteve dhe shtëpive

Është përgjegjëse për zhvillimin dhe organizimin e kapaciteteve kadastrale, rrjetën referuese homogjene, për sigurimin e hartave orto–foto, rikonstruimin e informatave kadastrale në formë digjitale, modelin e sistemit informativ mbi tokën dhe pronën

Bënë vlerësimin e pronës sipas kritereve dhe standardeve dhe rregulloreve në fuqi

Sigurimi i zotërimit të tokës, reduktimin e kontesteve për tokën

Përmirësimin e transferimit të tokës, menaxhimi i tokës shtetërore dhe efikasiteti në taksimin e tokave

Planifikimi i rrjetit me pika të reja kontrolluese dhe themelimi i pikave të reja kontrolluese

Digjitalizimi i pikave poligonale dhe trigonometrike, vektorizimi i planeve të skanuara (ngastrave dhe zonave kadastrale)

Azhurnimi i pjesës grafike në bazë të dokumenteve dhe matjeve të reja dhe transformimi me parametrat e dhëna për transformim

Shërbimet e mirëmbajtjes së klasifikimit dhe kulturave të tokës

Ndarjen e ngastrave dhe shënimi i kufijve në rastin e eksproprijimit dhe kryen procedurat rreth eksproprijimit të tokës

Inspektimin e sipërfaqes së ndërtesave dhe përpunimi i skicave të ndarjeve për ndërtesa dhe banesa

Regjistrimin e pronës së paluajtshme dhe regjistrimin e tokës komunale

Zhvillon procedurat e regjistrimit sipas detyrës zyrtare dhe zhvillon procedurat e regjistrimit sipas kërkesës së palëve

Bënë korrigjimin e regjistrit sipas procedurave dhe zbaton të gjitha dispozitat pozitive në fuqi lidhur me regjistrimin e pronës

Azhurnimi e pronës në bazë të dokumenteve të verifikuara dhe shënimeve të tjera nga dokumentacioni arkivor, azhurnimi i regjistrit të ndërrimeve të mjeteve nga terreni

Kryen procedurat rreth transaksioneve të pronës publike dhe kryen procedurat e blerjes dhe shitjes së pronës për komunën

Shqyrton dhe kryen procedurat administrative, për kthimin e tokës pronarëve të mëparshëm

Mbron pronën komunale – publike nga uzurpimet dhe udhëheq procedurat lidhur me këtë çështje

Bënë vërtetimin dhe zbaton shitblerjen e pasurisë së patundshme

Kryen procedurat rreth dhënies së tokës për ndërtim

Bënë regjistrimin e ndërtesave kolektive dhe organizon mirëmbajtjen e pjesëve të përbashkëta të ndërtesave kolektive

Lidhë kontrata mbi dhënien me qira të tokës ndërtimore

Udhëheq me kadastrën etazh të banesave dhe menaxhon me banesat dhe objektet të tjera të komunës dhe mbanë evidencën për to

Kryen procedurat për vërtetimin e transaksioneve dhe regjistrimin e tyre në librat etazh

Bënë programin dhe organizon mirëmbajtjen e vijueshme dhe punëve të tjera investive të banimit

Përgatitë specifikacione, propozime për tender, për kryerjen e punëve që bëjnë pjesë në sferën e drejtorisë

Cakton tarifat për shërbimet që ofron, nëse ndryshe nuk janë të përcaktuara me ligj dhe

Shtron kompetenca të tjera të parapara me ligj, të deleguara nga pushteti qendror.

 

………………………………………………

                                           PLANI I PUNËS 2017

Nr. OBJEKTIVI

(PËRSHKRIMI)

PERIUDHA E KRYERJES AKTIVITETET EKZEKUTUESI
1. Shqyrtimi dhe vendosja me prioritet të kërkesave të parashtruara në fundvitin 2016 që ndërlidhen me afate ligjore       Janar -hartimi i listes se kërkesave

– nxjerrja e vendimeve  apo kthimi i përgjigjeve

Sektori kadastrit

Sektori gjeodezisë

Sektori pronës

         
2. Rilevimi, konstatimi dhe rekomandimi për rregullimin e çështjeve pronësoro – juridike të objekteve publike në Komunën e Gjilanit (shkollat, ambulancat, zyret e vendit, objektet sportive etj).

ZK – Gjilan

 

Janar – Dhjetor Incizimi i gjendjes në terren

Përpunimi i shënimeve gjeodete- Skicat nga matjet ne terren

Certifikatat e pronave

Konstatimi i gjendjes

Rekomandimi

 

 

Sektori i kadastrit

Sektori i gjeodezisë

Sektori i pronës

         
         
3. Rindërtimi i të dhënave kadastrale për pronat e evidentuara në fletën posedues nr.3208 ZK Gjilan.

(Lagja Dheu i Bardh dhe Kodra e Dëshmorëve)

 Janar-Dhjetor a)identifikimi i pronave sipas fletës poseduese nr.3208

 

b) identifikimi i pronarëve faktik të këtyre pronave

 

c)shqyrtimi i kerkesave te paleve  per bartje

 

ç)nxjerrja e vendimeve per regjistrim te prones

a)sektori i gjeodezisë

 

b) sektori i kadastrit

 

c)sektori i prones

 

 

         
4. Trajtimi i rasteve te uzurpimeve te pronës publike   Janar-Shkurt -azhurnimi i regjistrit te uzurpatoreve,

-konstatimi i gjendjes faktike nga ana e gjeodeteve

– komunikimi me Inspektoret komunal të ndertimit lidhur me mundesine e ekzekutimit te rasteve te uzurpimit

Zhvillimi i procedurave administrative kundër uzurpatoreve

 

 

a)sektori i prones

c)sektori i gjeodezise

 

         
5. Hartimi i Projektit të Kadastrit të Përçojave dhe objektve nëntoksore dhe digjitalizimi i të dhënave për nevoja komunale dhe të kompanive publike Janar-Dhjetor Pregaditja e projektit

Kerkimi i Fondeve per financimin e projektit

Pregaditja dhe trajnimi i stafit per realizimin e projektit

a)sektori i gjeodezisë

 

 

6. Realizimi i kërkesave per matje në terren.  Janar-Dhjetor Identifikimi i ngastrave,

Parcelimi i ngastrave kadastrale,

Rilevimi i objekteve,

Bashkimi i ngastrave,

Kerkesa te institucioneve,

Kërkesa te gjykatave.

a)sektori i gjeodezisë

 

b) sektori i kadastrit

 

 

 

7. Realizimi i kërkesave për shërbime administrative gjeodezike.  Janar-Dhjetor Kopje te planit Inqizimi i rruges

Kerkesa per te dhena grafike Kerkesa te sektorit privat per azhurnim ne bazen grafike,

Kerkesa te Sektorit te prones ne bazen grafike,

Kerkesa administrative,

Kerkesa per informata-pergjigje.

a)sektori i gjeodezisë

 

b) sektori i kadastrit

 

 

8. Regjistrimi i pronave ne RDPP, regjistrimi i hipotekave, barrave tatimore, masave te perkohshme nga Gjykata, servituteve etj.    Janar-Dhjetor Nxjerrja e vendimve per regjistrim ne RDPP,

Azhurnimi tekstual i pronave ne RDPP,

Vendosja e ndrrimeve ne shpalljet publike,

 

sektori i kadastrit

 

9. Shpronesimi per nevoja te rrugëve : “PRRU Fidanishte”- Gjilan Janar- Shkurt -Hartimi dhe harmonizimi i shenimeve per Elaboratin e Shpronesimit me Drejtorine e Urbanizmit,

-Nxjerrja e fletave poseduese dhe kopjeve të planit me koordinata per te gjitha parcelat

-Përpilimi i Vendimeve Preliminare per shpronesim

-pregaditja dhe dorzimi i dokumentacionit ne Ministrine e Financave per vlersim te pronave

sektori i prones sektori gjeodezise

sektori i kadastrit

 

10. Shpronesimi per nevoja te rrugëve : “PRRU Kampi Montith” – Gjilan Shkurt – Mars -Hartimi dhe harmonizimi i shenimeve per Elaboratin e Shpronesimit me Drejtorine e Urbanizmit,

-Nxjerrja e fletave poseduese dhe kopjeve të planit me koordinata per te gjitha parcelat

-Përpilimi i Vendimeve Preliminare per shpronesim

-pregaditja dhe dorzimi i dokumentacionit ne Ministrine e Financave per vlersim te pronave

sektori i prones sektori gjeodezise

sektori i kadastrit

 

11. Shpronesimi per nevoja te rrugëve : “PRRU Livadhet e Arapit”  – Gjilan  Shkurt – Mars -Hartimi dhe harmonizimi i shenimeve per Elaboratin e Shpronesimit me Drejtorine e Urbanizmit,

-Nxjerrja e fletave poseduese dhe kopjeve të planit me koordinata per te gjitha parcelat

-Përpilimi i Vendimeve Preliminare per shpronesim

-pregaditja dhe dorzimi i dokumentacionit ne Ministrine e Financave per vlersim te pronave

sektori i prones sektori gjeodezise

sektori i kadastrit

 

12. Pregaditja e lendeve dhe materialit per shqyrtim ne Kuvendin Komunal lidhur me pronat komunale dhe pronat private me interes te përgjitshëm publik (këmbim prone, dhënia e pronës komunale në shfrytëzim etj.) Janar- Dhjetor pranimi i kerkesave dhe shqyrtimi i kerkesave,

-pregaditja e dokumentacionit te nevojshem (fletat poseduese, kopjet e planit) etj.

-vezhgimi ne vend te ngjarjes te pronave te cilat jane objekt shqyrtimi,

-komunikimi me drejtorine e urbanizmit dhe nxjerrja e ekstrakteve nga Plani urbanistik per destnimin e pronave  te cilat jane objekt shqyrtimi

-hartimi i propozim vendimeve per shqyrtim ne Komitetin e prones dhe miratim ne kuvend

sektori i prones sektori gjeodezise

sektori i kadastrit

 

13. Komunikimi me AKP-në Janar – Dhjetor identifikimi i pronave te Ndërmarrjeve shoqerore me interes publik

-pregaditja e kerkeses Qeverise se Republikes se Kosoves dhe AKP-së per terhjekjen nga procesi i privatizimit dhe kthimit te te njejtave komunes permes kembimit apo formave tjera me ligj

sektori i prones
14. Rruga nga Qendra në drejtim të Koretishtes, deri te rruga qarkore Janar – Dhjetor -Inqizimi i rruges

-Perpilimi i skicave

-Identifikimi i uzurpatoreve

-Zhvillimi i seancave degjimore

-Nxjerja e Vendimeve kunder uzurpatoreve

sektori i prones sektori gjeodezise

 

15. Vendimet Perfundimtare “Lumi Mirusha” Sipas vendimit të Kryetarit të Komunës (Organit Shpronesues). -Nxjerrja e Vendimeve Perfundimtare

-Shpallja në GZ

-Shperndarja e Vendimeve pronareve

-Dorzimi i vendimeve ne Drejtorine per Buxhet dhe Financa

 

sektori i prones sektori gjeodezise

sektori i kadastrit

 

16. Evidentimi i pronave te shpronesuara dhe te kompenzuara sipas projekteve komunale   Janar-Dhjetor -Pregaditja e kerkesave per parcelim

-Parcelimi i siperfaqeve te shpronesuara

-Pregaditja e kerkesave per bartje

-Nxjerja e Vendimeve per bartje – regjistrimi i tyre

sektori i prones sektori gjeodezise

sektori i kadastrit

 

17. Rregullimi i çështjeve pronësore të pronave të cilat evidentohen në emër të titullarëve inekzistent (ish BVI –të komunale, sekretariatet komunale etj) Janar – Dhjetor -Identifikimi i ngastrave

– konstatimi dhe verifikimi i çështjeve pronësore

-nxjerrja e vendimeve per regjistrimin e pronave ne emer te Komunes së Gjilanit

sektori i prones sektori gjeodezise

sektori i kadastrit

 

18. Shpronesimi i pronave private per nevoja të projekteve komunale Sipas kerkeses se Organit Shpronesues- Kryetarit të Komunës -Hartimi i pjeses tekstuale te Elaboratit të Shpronesimit,

-Identifikimi i ngastrave dhe pronarëve të pronave për shpronesim,

-Nxjerrja e Vendimeve Preliminare per shpronesim,

-dorëzimi i Vendimeve Preliminare pronarëve të pronave te shpronesuara,

-Shpallja e Vendimeve Preliminare në Gazetën Zyrtare te R.Kosoves,

-Kerkesa per vlersimin e pronave te shpronesuara,

-Nxjerrja e Vendimeve Përfundimtare per shpronesim dhe shpallja e tyre ne Gazetën Zyrtare

-Dorzimi i Vendimeve Perfundimtare me raportet e vlersimit pronareve te pronave te shpronesuara,

-parcelimi i siperfaqeve te nevojshme per shpronesim,

-regjistrimi i vendimeve perfundimtare ne fletat poseduese  te ngastrave te cilat jane objekt shpronesimi,

– dorzimi i dosjeve te shpronesimit tek sherbimi financiar per futjen ne sistem te pagesave per kompenzimin e pronave te shpronesuara,

-regjistrimi ne RDPP si prone komunale pronat e kompenzuara.

19. Shpronesimi i pronave per nevoja te Autostrades Prishtine -Gjilan Sipas kërkesës se Ministrise se Infrastruktures Furnizimi me certifikata te pronës,

Identifikimi i pronave dhe pronareve

Furnizimi me kopje te planit dhe koordinata te parcelave

Sektori i pronës

Sektori i Gjeodezise

20. Ofrimi i informatave pronesore per Perfaqesuesin Ligjor te Komunes Janar – Dhjetor Përpilimi i historiateve

Ofrimi i dokumentacionit pronësor

 

Te tre sektoret

Përveç punëve të parapara në tabelën e mësipërme, Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë, kryen  punë edhe për nevoja të personave juridik dhe organet tjera siç janë : Gjykata, ATK, AKP, Prokuroria e shtetit, Policia e Kosovës, Avokatin e Popullit etj.

FAKTORËT E RREZIKUT :
Për kryerjen e këtyre aktiviteteve me qëllim të arritjes së objektivave të parapara me Planin e Punës për Vitin 2017, kemi identifikuar disa vështirësi – faktorë të rrezikut të cilët  mund të paraqiten si pengesë   për arritjen e objektivave dhe rezultateve më të mira të parapara me plan.

Këta faktorë janë :

  1. Numri i shërbyesve civil në Drejtori, sidomos mungesa e stafit të nevojshëm (edhe 2 zyrtarë) në zyrën e azhurnimit tekstual tek Sektori i Kadastrës
  2. Mungesa e dokumentacionit kadastral,
  3. Pengesat e shpeshta në sistemin e programit SIKTT /rënia e rrjetit të internetit,
  4. Mungesa e adresave të sakta dhe shenimeve tjera personale të pronarëve apo zotëruesëve të interesit të pronave të cilat janë objekt i shpronësimit.

Gjilan, me 17.01.2017