Republika e Kosoves

Gjilan

Njësia e Kuvendit


Sadri Arifi, përgjegjës

Tel: +377 44 177 146
E-mail: sadri.arifi@rks-gov.net
E-mail: sadriarifi@hotmail.com


I lindur më 17. 06. 1960, në Bresalc.

Është jurist i diplomuar në fakultetin juridik të Universitetit të Prishtinës. Karrierën profesionale e filloi si praktikant-jurist në ish-Gjykatën Themelore të Punës së Bashkuar në Prishtinë, në vitin 1985/86, më pastaj si bashkëpunëtor profesional, sekretar i kolegjit dhe në fund edhe sekretar në këtë gjykatë.

Pasi me ligjin e atëhershëm të ish-Jugosllavisë, për organizimin e gjykatave, Gjykatat Themelore të Punës së Bashkuar shuhen dhe, kompetencat dhe stafi i tyre kalojnë në Gjykatat Komunale, z. Arifi mbetet i pa punë, nga arsyeja se refuzoi të jetë pjesë e një gjykate, siç ishte Gjykata Komunale në Prishtinë, prej nga ishin larguar gati i gjithë stafi shqiptar, me preteksin e pjesëmarrjes në grevën e 3 shtatorit 1990.

Shpeshherë për shkak të aktivitetit politik e shoqëror, ka qenë cak  i përndjekjes nga pushteti i atëhershëm.

Një vit para dhe, menjëherë pas lufte, ka punuar në edukimin e gjeneratave të reja si arsimtar në shkollën fillore “Ibrahim Uruqi” në Bresalc, për të vazhduar në vitin 2000 si shef i Sherbimeve të Përgjithshne dhe Punë Juridike në Drejtorinë Për Administartë të Përgjitshjme, në vitin 2004 si U.D i drejtorit për Administratë të Përgjithshme, pastaj Shef i Shërbimit të Kuvendit dhe aktualisht e kryen detyrën e udhëheqësit të Njësisë së Kuvendit pranë Zyrës së Kryetarit të Komunës.

Ka qenë anëtar i Komisionit për hartimin e Statutit të parë të Komunës së Gjilanit, pas luftës.

Po ashtu ka kryer një varg trajnimesh me qellim të avancimit në karrierë profesionale:

Provimin profesional të organeve të administratës shtetërore,

Trajnime për ngritje të njohurive profesionale nga lëmi juridik-civil,

Trajnim në çështje të procedurës administrative komunale

Për rezultate në punë është shërblyer nga menaxhmenti i Komunës.


Fushëveprimtaria e Njësisë së Kuvendit:

Përgatit materialet për mbledhje të Kuvendit

Përgatit materialet për Komitetet përkatëse dhe komisionet e KK-së

Njofton Kuvendin, Komitetet dhe Komisionet lidhur me takimet

Përgatit planin e punës për Kuvendin e Komunës

Lekturon dhe përkthen materialet për Kuvend, Komitete dhe Komisione

Harton aktet e ndryshme të cilat i propozon dhe miraton KK-ja

Bashkëpunon me Drejtoritë, Zyrat e Njësitë e Komunës lidhur me agjendën e KK-së për vitin vijues

Harton dhe paraqet raportet lidhur me punën e Njësisë para organeve përkatëse dhe te Kryetari i Komunës

Ushtron edhe detyra tjera të përcaktuara me ligj dhe sipas autorizimeve të KK-së dhe Kryetarit të Komunës.