Republika e Kosoves

Gjilan

Zhvillim Ekonomik

Drejtor: Agim Zuzaku

Tel. 044/ 544 300

…………………………………………

Fushëveprimtaria e Drejtorisë:

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik është formuar në vitin 2012 dhe në strukturën e vetë organizative gjatë vitit 2015/2016 ka këtë strukturë të funksionimit ku janë të përfshira proceset kyçe të punës e cila përmban :

a). Zyra për Promovimin e Investimeve ;
b). Zyra për Energji dhe Efiçencë
c) . Qendrën e Inkubatorit të Bizneseve
d). Qendrën për Regjistrimin e Bizneseve.
f) . Inspektorët e tregut
g). Zyrtaret e Taksës Komunale
h). Zyra për Financa

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik ka krijuar ura të bashkëpunimit të mirë, të sinqertë dhe të gjithanshëm me të gjithë mekanizmat relevantë local dhe ndërkombëtar të cilat me programet e tyre ndihmojnë zhvillimin ekonomik lokal.

Misioni :

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik ka si mision mbështetjen e procesit të hartimit dhe zbatimit të politikave të qeverisë lokale, për një zhvillim të integruar të sektorëve prioritarë të ekonomisë, përmes dhënies prioritet dhe rritjes së efektivitetit të investimeve publike, nxitjes së bashkëpunimit lokale dhe rajonal që ndikojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve si dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve të ofruara në fushën e zhvillimit ekonomik lokal.

Drejtoria për Zhvillim Ekonomik ka në objekt të punës së saj:

-Në bashkëveprim me Kryetarin e Komunës dhe Institucionet tjera Komunale, do te krijomë një kornizë të përshtatshme për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe shoqëror,

-Hartimin e strategjisë zhvillimore lokale në përputhje me strategjinë regjionale dhe atë qendrore, duke përfshirë të gjithë sektorët e ekonomisë, si në aspektin afatshkurtër edhe në atë afatgjatë.

-Hartimin e politikave zhvillimore dhe marrjen e masave të përshtatshme për të nxitur më tutje zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të Komunës.

-Hartimin e planeve dhe nxitjen e investimeve të jashtme me qëllim të realizimit të projekteve komunale.

-Hulumtimin e mundësivë për të siguruar donacione dhe burime të tjera financiare.

-Hartimin e programeve sipas veprimtarive dhe sektorëve të ndryshëm ekonomik, dhe përgatitjen e propozimeve konkrete për projekte të rëndësishme të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në zhvillimin e sektorëve të veçantë.

-Ofrimin e trajnimeve dhe dhënien e këshillave për bizneset lidhur me mundësit për të investuar kapitalin e tyre në veprimtarit prodhuese dhe ku janë mundësit më të mira për të kthyer investimin e bërë dhe avancimi i bizneseve të tyre.

-Ofrimin e shërbimeve për regjistrimin e bizneseve – Qendra e Regjistrimit të Bizneseve.

-Hartimin e planit komunal për energji dhe efiçiencë (PKEE) dhe përshtatja me nivelin lokal në përputhje me politikat kombëtare AKEE si dhe direktivat e BE-së.

-Bashkëpunimi dhe koordinimi i projekteve lidhur me Partneritet Publiko Privat.

-Bashkëpunimin me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik dhe resorëve tjerë të Qeverisë së Republikës së Kosovës rreth mundësive dhe koordinimit të aktiviteteve lidhur me realizimin e strategjisë së zhvillimit ekonomik lokal.

-Bashkëpunimin me Institucionet Ndërkombëtare dhe organizatave të ndryshme financiare për projekte të ndryshme zhvillimore.

-Koordinimi dhe bashkëpunimi me Organizatat jo Qeveritare që mund të përkrahin me projektet ideore të cilat kanë në fokus promovimin dhe zhvillimin ekonomik lokal.

-Bashkëpunimi i ngushtë me bizneset e Komunës lidhur me përmirësimin e kushteve për biznes përmes mbështetjes së njëra tjetrës.

-Koordinimi dhe mbikëqyrja e realizimit të projekteve – bashkëfinancimi i projekteve nga Donatorët, Qeveria dhe Komuniteti – Zotimet ndaj marrëveshjeve.

-Përcjellja dhe zbatimi i politikave dhe programeve zhvillimore, planeve vjetore dhe strategjisë së zhvillimit ekonomik lokal dhe regjional – duke përfshirë edhe bashkëpunimin ndërkufitarë.

-Organizimin e konferencave të ndryshme për mundësitë dhe perspektivat e zhvillimit ekonomik të Komunës dhe regjionit.

-Organizimin e panaireve për promovimin e produkteve dhe shërbimeve të bizneseve.

-Komunikimin e vazhdueshëm me diasporën që të jenë të informuar lidhur me lehtësirat, planet zhvillimore, projektet dhe mundësitë praktike që ofron Komuna në raport me investitorët e mundshëm.

-Promovimin e turizmit në aspektin ekonomik lokal dhe

-Fuqizimin e bashkëpunimit dhe komunikimit me Diasporën (Mërgatën) dhe promovimin e bizneseve nga Diaspora dhe mundësit e investimeve në Komunë për bizneset e Diasporës.
__________________________________________________________________________________________________

Deri në vitet e 90-ta, Gjilani kishte një ekonomi relativisht të zhvilluar dhe të qëndrueshme, e cila përbëhej nga Industria e tekstilit, Industria e duhanit, Industria e baterive, Fabrika e radiatorëve dhe stabilimenteve tjera ngrohëse, Fabrika e prodhimeve për xehetari dhe konstruksioneve të çelikta, Ndërmarrja hidro-ndërtimore dhe industriale “Morava e Binçës”, Thertorja, Industria e miellit dhe e bukës si dhe veprimtari të tjera ekonomike dhe jo ekonomike. Prodhimet “Made in Gjilan” ishin të njohura brenda Kosovës si dhe në tregun e jashtëm. Por, shfrytëzimi jo i drejtë dhe mirëmbajtja jo e duhur e këtyre kapaciteteve, gjatë periudhës së administrimit të dhunshëm serb në Kosovë, ka bërë që riaktivizimi i tyre, pas vitit 1999, të jetë i vështirë. Megjithatë, në shumicën e ndërmarrjeve u bënë përpjekje për ta rifilluar prodhimtarinë, ndërsa suksesi nuk qe i njëjtë. Shumica e tyre janë privatizuar tashmë nga AKM-ja, si Industria e tekstilit, e Duhanit, Fabrika e miellit dhe bukës, “Agrokultura”, “Morava e Binçës”, “Çeliku”, “28 Nëntori”, “Kristali” dhe të tjera. Privatizimi krijoi ndërmarrje të reja afariste private, të cilat tani zhvillojnë veprimtari të ndryshme.