Republika e Kosoves

Gjilan

Zhvillim Ekonomik

Drejtor: Valbona Tahiri

Tel: +383 (280)  320 783
E-mail: valbona.tahiri@rks-gov.net
E lindur me: 23.04.1970

…………………………………………

PËRMBLEDHJE E PROFILIT:

Udhëheqëse me strategji të orientuar drejt rezultateve me 19 vjet përvojë të gjerë pune në arritjen e rezultateve në zhvillimin ekonomik rajonal dhe zhvillim të komuniteteve. Aftësi në planifikimin, organizimin dhe zbatimin e projekteve të zhvillimit ekonomik dhe rajonal nga konceptimi deri në përfundim. Sukses të dëshmuar në programet e zhvillimit ekonomik, buxhetimin dhe menaxhimin, e ne vecanti menaxhimin e projekteve të financuara nga Bashkimi Evropian, menaxhimin e burimeve njerëzore, ngritjen e kapaciteteve, zhvillimin e bizneseve, komumikim efikas etj.

 PËRVOJA E PUNËS:

DREJTORESHË

Agjencia për Zhvillim Rajonal Lindje

06/2011 – 04/2018

Përgjegjësitë kryesore

 • Menaxhim të projekteve të financuara nga Bashkimi Evropian dhe të menaxhuara nga Zyrja e BE në Kosovë;
 • Zhvillim dhe zbatim të strategjisë për zhvillim rajonal të rajonit Lindje;
 • Të menaxhoj dhe monitoroj zbatimin e programeve dhe projekteve sipas planeve të veprimit;
 • Të udhëzoj dhe mbështes përfituesit e projekteve të financuara nga BE përmes fondeve të IPAs (EURED, Infrastrukturë) në zbatimin e projekteve në rajonin ekonomik Lindje;
 • Të organizoj aktivitete në lidhje me përgatitjen, zbatimin dhe përditësimin e strategjisë së zhvillimit rajonal dhe programit të zhvillimit rajonal;
 • Mbështetje profesionale 11 komunave të rajonit Lindje (Gjilan, Ferizaj, Kamenice, Viti, Kacanik, Hani i Elezit, Novoberde, Partesh, Kllokot, Ranilluk dhe Shterpce), komunitetit të biznesit dhe palëve tjera të interesuara në identifikimine e projekteve, partneriteteve dhe sektorëve relevant për aplikim në programet qeveritare si dhe ne përgatitjen dhe hartimin e projekt propozimeve sipas kërkesave të BE dhe donatorëve tjerë dhe të cilat kanë për qëllim gjenerimin e vendeve të reja të punës;
 • Zhvillimi i politikave dhe zbatimi për të mbështetur dhe inkurajuar zgjerimin dhe diversifikimin e sektorëve ekzistues të biznesit në mbështetje të rritjes së vazhdueshme të punësimit dhe zhvillimit ekonomik të rajonit.
 • Zhvillimi i pakove për mbështetje bizneseve dhe investitorëve
 • Mbështetje bizneseve përfituese të Skemës së Grateve për Zhvillim të Sektorit Privat në Kosovë përmes mentorimit dhe monitorimit për zbatim me sukses të projekteve të tyre dhe krijimi i rreth 100 vendeve të reja të punës;
 • Mbështetje në ngritjen e kapaciteteve të bizneseve fillestare në identifikimin dhe testimin e idesë së biznesit, përgatitjen e planeve të biznesit, menaxhim financial, planifikim strategjik etj;
 • Promovim i aktiviteteve biznesore përmes organizimit të panaireve rajonale, B2B etj
 • Studime mbi mundësitë për investime në rajonin Lindje si dhe zhvillimi i planit për promovim të investimeve dhe tërheqje të investitorëve vendor dhe të huaj;
 • Te promovoj rajonin Lindje si një lokacion të favorshëm për të bërë biznes etj.
KËSHILLTARE E LARTË PËR QEVERISJE TË MIRË
USAID, Democratic Effective Municipalities Initiative
01/2011 – 06/2011

Përgjegjësitë kryesore

· Përgjegjëse për të menaxhuar aktivitetet e projektit me qëllim rritjen e angazhimit qytetar në qeverisjen komunale;

KORDINATORE E PROJEKTIT & PROGRAMIT
EastWest Institute, New York

Institute for Stability and Development, Prage

09/2003 – 12/2010

 • Koordinimi i projektit ndërkufitar GPKT (Gjilan-Presheve-Kumanove-Trgovishte), Kosovë, Serbi dhe Maqedoni, kontribut dhe mbështetje për menaxhimin e programeve rajonale dhe zhvillimin strategjik.
KORDINATORE E PROJEKTIT & ADMINISTRATË
Save the Children, Denmark

Zyrja në Gjilan09/2001-09/2003

 • Mbështetje Universitetit të Prishtinës, në reformat arsimore
ZYRTARE NË TEREN & ADMINISTRATË

International Committee of the Red Cross (ICRC)

Zyrja në Gjilan07/1999 – 09/2001

 • Mbështetje delegatëve ndërkombëtar në mbedhjen e informatave në terren;
 • Asistencë në administratë dhe komunikimi ndërmjet zyreve përmes intranet-it;
 • Përkthim të shkresave nga gjuha angleze në gjuhën shqipe dhe anasjalltas etj
MBIKËQYRESE E PUNËS

Balkan British Survey Service (BBSS) Gallup InternationalHulumtim të opinionit publik

1999

ARSIMIMI & TRAJNIME PROFESIONALE:

Universiteti i Prishtinës – Fakulteti i Edukimit (2006)

Instituti i Prishtinës për Studime Politike në bashkëpunim me Këshillin e Evropës (2008)

Certifikuar në: Procesi Politik dhe Demokratik, PIXEL – Firence, Itali (2011)

Certifikuar në Planifikim të Projekteve Evropiane, PIXEL – Firence, Itali (2012)

Certifikuar në Menaxhim të Projekteve Evropiane

Japan International Cooperation Agency (JICA) Sapporo, Japoni (2013)

Certifikuar në Menaxhim të Përgjithshëm për Planifikim dhe Zhvillim Rajonal

Anëtare e Forumit Evropian / Grupit të Punës, qëllimi i të cilit është promovimi i bashkëpunimit ndërkufitar në Evropë. Ky Grup përbëhet nga ekspertë të bashkëpunimit ndërkufitar nga shtetet si Norvegji, Ukraine, Hungari, Moldavi dhe Sllovaki.