Republika e Kosoves

Gjilan

Zhvillim Ekonomik

Drejtor: Valbona Tahiri

+383 (0)

Email: valbona.tahiri@rks-gov.net

E lindur me 23.04.1970

…………………………………………

PËRMBLEDHJE E PROFILIT:

Udhëheqëse me strategji të orientuar drejt rezultateve me 19 vjet përvojë të gjerë pune në arritjen e rezultateve në zhvillimin ekonomik rajonal dhe zhvillim të komuniteteve. Aftësi në planifikimin, organizimin dhe zbatimin e projekteve të zhvillimit ekonomik dhe rajonal nga konceptimi deri në përfundim. Sukses të dëshmuar në programet e zhvillimit ekonomik, buxhetimin dhe menaxhimin, e ne vecanti menaxhimin e projekteve të financuara nga Bashkimi Evropian, menaxhimin e burimeve njerëzore, ngritjen e kapaciteteve, zhvillimin e bizneseve, komumikim efikas etj.

 PËRVOJA E PUNËS:

DREJTORESHË

Agjencia për Zhvillim Rajonal Lindje

06/2011 – 04/2018

Përgjegjësitë kryesore

 • Menaxhim të projekteve të financuara nga Bashkimi Evropian dhe të menaxhuara nga Zyrja e BE në Kosovë;
 • Zhvillim dhe zbatim të strategjisë për zhvillim rajonal të rajonit Lindje;
 • Të menaxhoj dhe monitoroj zbatimin e programeve dhe projekteve sipas planeve të veprimit;
 • Të udhëzoj dhe mbështes përfituesit e projekteve të financuara nga BE përmes fondeve të IPAs (EURED, Infrastrukturë) në zbatimin e projekteve në rajonin ekonomik Lindje;
 • Të organizoj aktivitete në lidhje me përgatitjen, zbatimin dhe përditësimin e strategjisë së zhvillimit rajonal dhe programit të zhvillimit rajonal;
 • Mbështetje profesionale 11 komunave të rajonit Lindje (Gjilan, Ferizaj, Kamenice, Viti, Kacanik, Hani i Elezit, Novoberde, Partesh, Kllokot, Ranilluk dhe Shterpce), komunitetit të biznesit dhe palëve tjera të interesuara në identifikimine e projekteve, partneriteteve dhe sektorëve relevant për aplikim në programet qeveritare si dhe ne përgatitjen dhe hartimin e projekt propozimeve sipas kërkesave të BE dhe donatorëve tjerë dhe të cilat kanë për qëllim gjenerimin e vendeve të reja të punës;
 • Zhvillimi i politikave dhe zbatimi për të mbështetur dhe inkurajuar zgjerimin dhe diversifikimin e sektorëve ekzistues të biznesit në mbështetje të rritjes së vazhdueshme të punësimit dhe zhvillimit ekonomik të rajonit.
 • Zhvillimi i pakove për mbështetje bizneseve dhe investitorëve
 • Mbështetje bizneseve përfituese të Skemës së Grateve për Zhvillim të Sektorit Privat në Kosovë përmes mentorimit dhe monitorimit për zbatim me sukses të projekteve të tyre dhe krijimi i rreth 100 vendeve të reja të punës;
 • Mbështetje në ngritjen e kapaciteteve të bizneseve fillestare në identifikimin dhe testimin e idesë së biznesit, përgatitjen e planeve të biznesit, menaxhim financial, planifikim strategjik etj;
 • Promovim i aktiviteteve biznesore përmes organizimit të panaireve rajonale, B2B etj
 • Studime mbi mundësitë për investime në rajonin Lindje si dhe zhvillimi i planit për promovim të investimeve dhe tërheqje të investitorëve vendor dhe të huaj;
 • Te promovoj rajonin Lindje si një lokacion të favorshëm për të bërë biznes etj.
KËSHILLTARE E LARTË PËR QEVERISJE TË MIRË
USAID, Democratic Effective Municipalities Initiative
01/2011 – 06/2011

Përgjegjësitë kryesore

· Përgjegjëse për të menaxhuar aktivitetet e projektit me qëllim rritjen e angazhimit qytetar në qeverisjen komunale;

· Të asistoj 21 komuna të Kosovës me qëllim të rritjes së përfshirjes të qytetarëve, veçanërisht të rinjve dhe grave, në procesin e vendimmarrjes;

· Punë me mediat për mbulimin e çështjeve të qeverisë lokale për të motivuar përfshirjen e qytetarëve dhe ndërtimin e besimit;

· Të ofroj asistencë komunave të Kosovës në zhvillimin e planit të veprimit duke synuar nxitjen e angazhimit të qytetarëve dhe ndërtimin e marrëdhënieve midis qytetarëve-komunave dhe anasjelltas për të ndërmarrë së bashku aktivitetet në dobi të publikut të gjerë;

· Ti asistoj komunat në adaptimin e praktikave të mira për nxitjen e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në procesin e vendim-marrjes;

· Të ndërtoj kapacitetet e zyrtarëve komunal për komunikim me publikun, informim publik etj.

KORDINATORE E PROJEKTIT & PROGRAMIT
EastWest Institute, New York

Institute for Stability and Development, Prage

09/2003 – 12/2010

 • Koordinimi i projektit ndërkufitar GPKT (Gjilan-Presheve-Kumanove-Trgovishte), Kosovë, Serbi dhe Maqedoni, kontribut dhe mbështetje për menaxhimin e programeve rajonale dhe zhvillimin strategjik;
 • Udhëheqja e aktiviteteve në fushat e zhvillimit të komunave dhe ate në zhvillimin ekonomik lokal, arsim, media, rini dhe të drejta të grave me qëllim të parandalimit të konfliktit, pajtimin ndëretnik dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të zonave kufitare;
 • Koordinimi i hulumtimeve në fushëveprimin e zhvillimit ekonomik ndërkufitar të ndërmarra nga ekspertë të huaj; organizimi i konferenca për zhvillimin e biznesit ndërkufitar; Panaire B2B, seminare etj;
 • Identifikimi i nevojave, zhvillimi i programeve të trajnimit / ngritjes së kapaciteteve sipas objektivave të projektit GPKT dhe implementimi i tyre përmes një sërë trajnimesh: Menaxhimi i Ciklit të Projektit (PCM), Menaxhimi i Financave, Hartimi i Projekteve IPA, Menaxhimi i Burimeve Njerëzore etj;
 • Mbështetje në Vlerësimin e Tregtisë Ndërkufitare si dhe zhvillimi i pakove komunale për tërheqjen e investimeve;
 • Mbështetje për avokimin tregtar ndërkufitar në nivel lokal, qendror dhe ndërkombëtar;
 • Hulumtime mbi përvojat dhe mësimet e mësuara për tregtinë kufitare nga rajone të tjera;
 • Mbështetje për ngritjen e kapaciteve të zyrtarëve të komunave përmes organizmit të trajnimeve, “vizitave studimore”, punëtorive dhe konferencave;
 • Mbështetje komunave dhe OJQ me mikro grante ndërkufitare si një mjet për ndërtimin e kapaciteteve për zbatimin e projektit. Mentorim dhe përkrahje gjatë zbatimit të aktiviteteve të përbashkëta ndërmjet shoqërisë civile dhe qeverisë lokale;
 • Menaxhimi i zyrave të EWI në Gjilan dhe Vranje –Serbi (administrim financiar, buxhetet e projekteve, stafi vendor dhe praktikantët te huaj) si dhe mbështetje e EWI / Zyra ne Bruksel dhe Pragë etj.
KORDINATORE E PROJEKTIT & ADMINISTRATË
Save the Children, Denmark

Zyrja në Gjilan09/2001-09/2003

 • Mbështetje Universitetit të Prishtinës, në reformat arsimore;
 • Asistencë profesorëve të Universitetit të Prishtinës në mbikëqyrjen e mësimdhënësve dhe mentorëve;

·         Koordinimi, organizimi i trajnimeve dhe lehtësimi i komunikimit ndërmjet universiteteve dhe institucioneve parashkollore në Kosovë;

 • Mbështetje financiare me projekte në infrastrukturën arsimore – institucionet parashkollore në të gjitha komunat e Kosoves etj.
ZYRTARE NË TEREN & ADMINISTRATË
International Committee of the Red Cross (ICRC)

Zyrja në Gjilan07/1999 – 09/2001

 • Mbështetje delegatëve ndërkombëtar në mbedhjen e informatave në terren;
 • Asistencë në administratë dhe komunikimi ndërmjet zyreve përmes intranet-it;
 • Përkthim të shkresave nga gjuha angleze në gjuhën shqipe dhe anasjalltas etj
MBIKËQYRESE E PUNËS
Balkan British Survey Service (BBSS) Gallup International

Hulumtim të opinionit publik

1999
 • Mbikëqyrese e punës në terren të kryer nga disa anketues në komunën e Gjilanit, Vitisë dhe Kamenicës;
 • Menaxhimi me programin e trajnimit të anketuesve të rinj si dhe udhëheqja e punës në terren;
 • Përgjegjës për mbikëqyrjen dhe kontrollin e cilësisë së hulumtimit;
 • Përvoja në analizën e të dhënave dhe shkrimin përfundimtar të raportit bazuar në rezultatet e hulumtimit;
 • Mbështetja me rezultate përmbledhëse dhe rekomandime me shkrim etj.

ARSIMIMI & TRAJNIME PROFESIONALE:

Universiteti i Prishtinës – Fakulteti i Edukimit (2006)

Instituti i Prishtinës për Studime Politike në bashkëpunim me Këshillin e Evropës (2008)

Çetifikuar në: Procesi Politik dhe Demokratik, PIXEL – Firence, Itali (2011)

Çertifikuar në Planifikim të Projekteve Evropiane, PIXEL – Firence, Itali (2012)

Çertifikuar në Menaxhim të Projekteve Evropiane

Japan International Cooperation Agency (JICA) Sapporo, Japoni (2013)

Çertifikuar në Menaxhim të Përgjithshëm për Planifikim dhe Zhvillim Rajonal

Anëtare e Forumit Evropian / Grupit të Punës, qëllimi i të cilit është promovimi i bashkëpunimit ndërkufitar në Evropë. Ky Grup përbëhet nga ekspertë të bashkëpunimit ndërkufitar nga shtetet si Norvegji, Ukraine, Hungari, Moldavi dhe Sllovaki.