Republika e Kosoves

Gjilan

Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Drejtor: Selami Xhemaili

Tel: +383 (0) 44 132 041

E-mail: selami.xhemaili@rks-gov.net

……………………………………………………………………………………………………………………….

I lindur më 02.01.1964 në Pogragjë, jeton ne Gjilan. Eshte i martuar dhe ka 3 femijë.

-Shkollen fillore dhe të mesme i kreu ne Gjilan
-Pergaditja universitare: Universiteti i Prishtines, Fakulteti Juridik (1988)
Menjehere pas diplomimit,per nje kohë punoi si profesor ne shkollen e mesme ‘’ Marin Barleti’’, per
tu angazhuar pastaj ne veprimtari biznesore.
Anëtar i AAK-së që nga themelimi i saj .
Keshilltar Komunal (2013 – 2017), shef i grupit te keshilltareve te AAK-se.

Fushëveprimtaria e Drejtorisë:

Bazuar në Ligjin për vetëqeverisjen lokale, Ligjin për shëndetësi, Statutin e Komunës, rregulloret komunale, urdhëresat dhe udhëzimet, drejtoria ka këtë fushëveprim:

hartimi i strategjisë për kujdesin parësor shëndetësor që përfshinë: promovimin, parandalimin, trajtimin dhe rehabilitimin e sëmundjeve, çrregullimeve dhe lëndimeve, edukimin shëndetësor, imunizimin

diagnostifikimin e parë dhe kujdesin themelor shëndetësor përfshirë dhe ndërhyrje kirurgjike të vogla; promovimin e shëndetit oral dhe kujdesit themelor stomatologjik

kujdesin shëndetësor mendor të bazuar në bashkësi

sigurimi i ushqimit dhe ujit cilësor

sigurimin e ofrimit të shërbimeve sociale dhe familjare brenda territorit sipas standardit të specifikuar nga ministria përkatëse

kryerja e shërbimeve sociale dhe familjare brenda territorit të komunës, përmes aktiviteteve të qendrës për punë sociale ose duke siguruar financim apo ndonjë ndihmë tjetër materiale për organizatat joqeveritare që merren me këtë veprimtari

Kjo drejtori ka edhe këto kompetenca:

vlerësimi i nevojave lokale; vendosja e objektivave lokale për KPSH

të zhvillojë buxhetin bazuar në nevojat lokale duke iu përmbajtur udhëzimeve nga MSH

vendos dhe mbledh bashkë-pagesat, liron kategoritë e caktuara të shoqërisë; brenda kornizës së caktuar nga MSH

siguron ofrimin e shërbimeve shëndetësore

raporton mbi të arriturat e objektivave të përcaktuara kryetarit të Komunës dhe Kuvendit të Komunë

zhvillimi, monitorimi dhe zbatimi i rregulloreve ekzistuese që i lëshon MSH dhe DSHMS

zbaton normat dhe standardet e infrastrukturës, burimeve njerëzore të aprovuar nga MSH

e drejta për të pasur, zhvilluar dhe për të përdorur pronën me qëllim të sigurimit të strehimit social të personave brenda komunës

monitorimi dhe bashkëpunimi me QPS në Komunë rreth përkujdesjes së rasteve sociale të popullatës së Komunës

bashkëpunon me MSH, vendos dhe zbaton politikat e mbrojtjes së kategorive të fëmijëve të rrezikuar dhe te gjitha kategoritë tjera të fëmijëve, përmes QPS, në nivelin lokal dhe

do t’i ushtroj edhe kompetencat tjera që dalin nga ligjet e veçanta, statut të komunës, akte nënligjore dhe të deleguara nga pushteti qendror;

Gjithashtu, kjo drejtori ushtron kompetenca në drejtim të:

mbikëqyrjes së situatës epidemiologjike në nivel të komunës

mbledh dhe analizon informatat në nivel lokal

shërbimi me informata për të përcaktuar prioritetet lokale dhe objektivat, konform strategjisë së kujdesit primar shëndetësor

shërbimi me të dhënat e nivelit të qarkut dhe të Kosovës, për të analizuar kualitetin e shërbimeve dhe përdorimin efektiv të burimeve

marrja e masave të mbrojtjes shëndetësore që kanë të bëjnë me: sigurimin e ujit të sigurt dhe higjienës, sigurimin e ushqimit të sigurt dhe nutricionit dhe aktivitetet e dezinfektimit dhe deratizimit

koordinimi dhe mbikëqyrja e punës së QKMF, QMF dhe ambulancave

ndërmerr fushata sensibilizuese me Organizata Qeveritare dhe jo Qeveritare dhe harton marrëveshje me këto

raporton për ofrimin e shërbime dhe të arriturat komunale në këtë lëmi

caktimi i niveleve të qirasë dhe t’i vendosin nivelet e lirimit nga pagesa e qirasë për objektet ne pronësi

propozimi që t’i vendosë lirimet për shërbime ndaj qytetarëve nëse skemat janë bazuar mbi kriteret e objektivit të hapur ndaj publikut dhe në pajtueshmëri me ligjin aplikativ

marrja e hapave për të identifikuar natyrën dhe përmasat e nevojës për shërbime sociale dhe familjare, brenda territorit të Komunës

përgatitja e planeve vjetore për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve sociale dhe familjare dhe mbajtja e shënimeve statistikore

koordinon dhe mbikëqyr punën e Qendrës për Punë Sociale

përkujdeset për sigurimin e strehimit për të pastrehët

bën regjistrimin dhe licencimin e qendrave për përkujdesje, punësimin

pagesën e rrogave dhe trajnimin e profesionistëve të mirëqenies sociale
Shëndetësia primare është e organizuar mbi bazën e konceptit të Mjekësisë Familjare (MF). Në këtë strukturë hyjnë QKMF, 12 QMF, 10 AMF, 3 AMF mobile. Shërbimet janë të organizuara në njësi të posaçme punuese dhe objekte që kanë një shtrirje të mirë territoriale. Numri i punëtorëve në Kujdesin Primar Shëndetësor (KPSH) është 284, përfshirë edhe punëtorët jo shëndetësorë. KPSH brenda një viti ofron shërbime shëndetësore për rreth 165.000 qytetarë, numër ky i cili nga viti në vit shënon rritje.