Republika e Kosoves

Gjilan

Njësia për të Drejtat e Njeriut


Zija Ramadani: Koordinator

Tel. 044 133 281
zija.r.ramadani@rks-gov.net


Plani i punës / 2017

Aktualisht, është e njohur Njësia për të Drejta e Njeriut – ne Komunë në bashkëpunim me  lidershipin komunal, shoqërinë civile dhe me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtarë, kanë arritur një rezultat simbolik sa i përket avancimit te çështjes së barazisë gjinore ne komunën tone, megjithatë ka vend dhe le shume për te dëshiruar në këtë drejtim.

Kjo për arsye se nëse shikohen rezultatet dhe faktet empirike ato janë evidente e cila flet për mungesën e barazisë gjinore dhe qasje e pabarabartë e grave dhe meshkujve në fusha të ndryshme të jetës e cila tenton të frenojë zhvillimin, rritjen ekonomike dhe reduktimin e varfërisë në vend.

Mungesa e barazisë gjinore shpesh ngadalëson produktivitetin e punës, në aspektin afatshkurtër dhe afatgjatë. Po ashtu, pabarazia gjinore krijon jo efikasitet në ndarjen e punës si në familje ashtu edhe në shoqëri, e në këtë mënyrë ajo kontribuon në varfërimin e njerëzve. Këto gjetje e bëjnë të qartë faktin se çështjet gjinore janë një dimension i rëndësishëm në luftën për një mirëqenie më të mirë të shoqërisë.

Ky plan i punës është zhvilluar me qellim ofrimit të një dokumenti që do të ketë për synim  pjesëmarrjen e zyrës për barazi gjinore duke kontribuar drejtpërdrejtë dhe më efektshëm. Plani synon  bashkërendimin e aktiviteteve tona dhe ne mbështetje të lidershipit komunal ne çështjet e barazisë gjinore.

Gjithë përfshirja është obligim dhe e drejtë e komunës sonë dhe të gjithë akterëve përmes një pjesëmarrje te gjerë që do të arrijë të rrisë vlefshmërinë dhe të sigurojë që plani i veprimit të jetë në përputhje me nevojat dhe mundësitë reale të Komunës se Gjilanit.

Prandaj plani i përgatitur ka për qëllim nxitjen e bashkëpunimit të aktorëve qeveritarë (qendrorë e lokalë), donatorëve, shoqërisë civile dhe komunitetit, për të marrë vendime të realizojë aktivitetet e saj ne kontiunitet dhe duke zbatuar planin e saj.


Zyrtarja për barazi gjinore dhe detyrat e saj

Zyrtarja për barazi gjinore ka obligimet dhe detyrat e saj gjatë një viti buxhetor, më përkatësisht bën koordinimin dhe mbikëqyrjen e të gjitha aktivitetet që promovojnë barazinë gjinore në komunë. Bën po ashtu planin e punës, si me poshtë dhe merr pjesë drejtpërdrejte ne krijimin e politikave brenda Komunës, që ndërlidhen me barazinë ligjore. Kujdeset që të jetë prezent në panelin për rekrutimin e shërbyesve civilë në Komunë, për të siguruar respektimin e të drejtës gjinore. Mban statistikë – bazë të shënimeve dhe i analizon ato nga perspektiva gjinore. Merr pjesë në hartimin e akteve të nxjerra nga Komuna, duke siguruar që aktet të jenë në pajtim me parimet themelore të të drejtave të njeriut, respektivisht të grave.

Bashkëpunon me të gjitha strukturat e nivelit lokal, për të promovuar, avancuar dhe mbrojtur të drejtat e grave. Ndihmon dhe përkrah trajnimet e organizuara, që kanë për qëllim ngritjen e vetëdijes për avancimin e barazisë gjinore në komunë. Këshillon dhe udhëzon organet e Komunës lidhur me çështjet gjinore dhe respektimin e të drejtave të grave. Përfaqëson komunën në takimet që kanë të bëjnë me çështje gjinore. Bashkëpunon me zyrtaren–in për barazi gjinore në MAPL dhe me Agjencionin për Barazi Gjinore të Kosovës. Merr pjesë në koordinimin e OJQ–ve lokale dhe ndërkombëtare dhe punon drejt zhvillimit dhe avancimit të çështjeve gjinore. Përgatit raporte javore, mujore dhe vjetore mbi çështjet gjinore, e që janë në kompetencë të Komunës.


Objektivat e ZBGJ:

  1. Integrimi i grave në ekonomi
  2. Integrimi i grave në tregun e punës dhe përkujdesja për kategoritë sociale
  3. Përfshirja e grave ne administratë dhe pozitat vendimmarrëse te komunës
  4. Shtimi i përkujdesjes shëndetësore dhe qasja me e lehte në shërbime
  5. Rritja e arsimimit dhe promovimitte vijimit te arsimit
  6. Përfaqësimi dhe kontributi i tyre në kulturë dhe media.


P
lani i Punës për vitin 2017 i NJDNJ/ZBGJ

 
Nr. Qëllimi i përgjithshëm Aktiviteti Stafi përgjegjës Afati Buxheti
  Vlerësimi i situatës aktuale sa i përket barazisë gjinore ne komunë –          Takime bashkëpunimi me OSBE-ne dhe Kryesuesen e Komitetit për Barazi Gjinore ZBGJ dhe te gjithë sektorët Janar  
1. Buxhetimi i përgjegjshëm gjinor, Avancimi i pozitës shoqërore se femrës në vendimmarrje. –          Planifikimi dhe ekzekutimi i buxhetit komunal të bëhet më gjithëpërfshirës, më efikas, më transparent dhe më i drejtë. Zyrtarja për Barazi Gjinore, Drejtoria e financave Punë kontinuele gjatë vitit që po e leme për te vazhduar edhe ne vitin vijues  
2. Shënimi i Ditës Ndërkombëtare te gruas, 8 Marsit –          Organizimi e një Tryeze të hapur me temë: Pozita e femrës në komunën tonë, kryefamiljare. Zyrtarja për Barazi Gjinore. Java e pare e marsit

8- Marsi.

 
3. Shënimi i ditës Ndërkombëtare 15 Maj,  Dita e familjes. –          Zhvillim i aktiviteteve të ndryshme. Vizita familjeve te komuniteteve te ndryshme. Zyrtarja për Barazi Gjinore 15- 20 Maj  
5. Përgatitja e një data baze, te dhëna statistikore te ndara ne bazë gjinore ne Komunën e Gjilanit . –          Vizita nëpër të gjitha institucionet publike më qellim te verifikimit a janë të mbrojtura të dy gjinitë barabarte sipas ligjit, a kanë kontrata të punës marrin rrogë njësoj, për punën e njëjtë të performuar. Sa respektohet pushimi i lehonisë  i garantuar me ligjin në fuqi

 

Zyrtarja për Barazi Gjinore, zyra e personelit, gjitha drejtoritë komunale Janar-Dhjetor  
  Ngritja e kapaciteteve të mekanizmave institucional për parandalimin dhe luftimin e dhunës. Parandalimi i dhunës dhe rishikimi i Strategjisë lokale kundër dhunës ne familje 2013-2018 konform LBGJ-se 2015.

 

 

–          Organizim i takimeve të rregullta të mekanizmave komunal kundër dhunës. Njësia për te drejta te njeriut, Mekanizmi kundër dhunës. Janar – Dhjetor 1000 €
6. Inkurajimi i femrave në punësim dhe

 

femrave që do të duhej të promovohen dhe personave me nevoja te veçanta.

 

–          Përgatitja e raporteve statistikore të pjesëmarrjes së femrave, gjithashtu edhe raporti mbi kualifikimin e tyre.

–           Organizimi i debateve, seminare trajnime.

–          Avokimi për njohjen dhe rishpërndarjen e punës së papaguar të grave;

–          Mbështetja e përpjekjeve për të forcuar të drejtat ligjore të grave të prone

Zyrtarja për Barazi Gjinore

Komuna

Enti për punësim

Qendra për punë sociale

Punë permanente për gjatë gjithë  vitit.

 

500€
7

 

Shënimi i 25- Nëntorit, Dita

ndërkombëtare kundër dhunës në familje 25 Nëntori

–          Organizimi i aktiviteteve gjatë 16 ditëve të aktivimit kundër dhunës  në familje

–          Fushatë vetëdijesuese kundër dhunës,me qëllim të uljes se rasteve të dhunës,tryeza të hapura me dy gjinitë.

Zyrtarja për Barazi Gjinore

Zyra e kryetarit, Komiteti për Barazi Gjinore,

Policia, Qendra për Punë Sociale, OJQ-të.

25 Nëntor -10 Dhjetor 300€
8. Fuqizimi i Bashkëpunimit  mes Zyrtares për Barazi Gjinore dhe OJQ-vepërmes aktiviteteve te përbashkëta –          Organizimi i  takimeve gjate vitit me teme „Përkrahja dhe bashkëpunimi i OJQ-ve te komunitetit te grave, bashkëpunimi i me ngushtë  me OJQ. Zyrtarja për Çështje Gjinore.

OJQ-ve

Punë Kontinuele  gjatë vitit 2017 300€
9. Organizimi fushatave vetëdijesuese kundër trafikimit më qenie njerëzore . –          Fushata vetëdijesuese për parandalimin e trafikut më qenie njerëzore

–          Identifikimi i numrit te personave te trafikuar

–          Identifikimi Nevojave te tyre primare

–          Adresimi i këtyre kërkesave Institucioneve përgjegjëse

 

Policia e Kosovës, Zyrtarja për Barazi gjinore, QPS

Gjykata

 

Maj – Nëntor 500 €
10. Bashkëpunimi me departamente Komunale siç janë: Kulture, Arsim, Shëndetësi Mirëqenie Sociale, Bujqësi etj në mënyrë që të sigurohet qasje dhe shërbime të barabarta për dy gjinitë.

Bashkëpunimi me OJQ-të lokale dhe ndërkombëtare

–          Identifikimi i  rasteve me te rënda ku viktimë është gruaja dhe fëmija.

–          Te ndikoi ne rehabilitimin dhe zgjidhjen e problemeve siç është dhuna ne familje, trafikimi me njerëz,prostitucioni etj. Trajnim, aktivitete te ndryshme , kulturore, sportive etj

ZBGJ, QPS, Departamente përkatëse. OJQ-të Punë kontinuele 500€
11. Shënimi i 10- Dhjetor Dita e të drejtave të njeriut –          Organizimi i debateve, aktivitete sportive NJKDNJ Dhjetor 2017 200€
   
12.

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Monitorim i zbatimit të Ligjit për Barazi Gjinore e cila do t’i rregullon disa qasje dhe pengesa për implementimin e Ligjit për Barazi Gjinore.

 

 

Hulumtime, grumbullimi i të dhënave për caktimin e projekteve për avancimin e popullatës për Çështje Gjinore e personave me nevoja e veçanta

 

 

 

 

 

–          Takim te rregullta me komisionin komunal për Rregullore

–          Organizim i takimeve në grupe të vogla te mëdha te interesit

 

 

 

Krijimi i një data baze te informacioneve dhe statistikave te rregullta  për këto kategori

Zyrtarja për Barazi Gjinore

Komisioni për rregullore

Zyrtar te specializuar ne Çështje te Dhunës ne Familje

Agjencioni për Barazi Ligjore

 

 

Krijimi i një data baze te informacioneve dhe statistikave te rregullta  për këto kategori

 

Janar-Dhjetor  2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punë kontinuele

 

 

 

 

Pa kosto

Zyrtare për Barazi Gjinore – Lindita Salihu (044/370 050)
Zyrtare për të drejtat e fëmijëve – Hanumshahe Rexhepi (044/330 367)