Republika e Kosoves

Gjilan

Njësia për të Drejtat e Njeriut


Zija Ramadani: Koordinator

tel. 044 133 281, email: zija.r.ramadani@rks-gov.net

Lindita Salihu: Zyrtare për Barazi Gjinore

044/370 050, email: lindita.salihu@rks-gov.net

Hanumshahe Rexhepi: Zyrtare për të drejtat e fëmijëve

044/330 367), email: hanumshahe.rexhepi@rks-gov.net