Republika e Kosoves

Gjilan

Zyra Pritëse

Ushtron këto detyra dhe përgjegjësi:

Pritë qytetarët;

Pranon kërkesat dhe ankesat e kompletuara nga qytetaret dhe subjektet tjera;

Përcjellë kërkesat e kompletuara në drejtoritë përgjegjëse për shqyrtim dhe vendosje;

Përgjigjet dhe aktet e ndryshme të drejtorive i dorëzon deri te parashtruesit;

Pranon kërkesat tjera lidhur me qasje në dokumente zyrtare;

Interesohet që këto shërbime të kryhen në përputhje me procedurat ligjore;

Angazhohet që procedurat e komunikimit me qytetarë të jenë të standardizuara

Përpilon pasqyra mujore, tremujore, gjashtëmujore dhe vjetore për kërkesat e shtruara, të zgjidhura dhe të pazgjidhura (të cilat ndodhen në procedurë apo me afat të skaduar) dhe të njëjtat ua adreson  udhëheqjes komunale, drejtorive përkatëse, ministrisë përkatëse si dhe publikut;

Kryen edhe detyra të tjera që kërkohen nga drejtoria përkatëse, por që nuk prekin kompetencat dhe detyrat e tyre dhe të Kuvendit të Komunës.


 Sqarime rreth zbatimit të Ligjit QDP


 Skema e qasjes së Ligjit QDP


 Ligji për procedure administrative