Republika e Kosoves

Gjilan

Zyra Pritëse

Ushtron këto detyra dhe përgjegjësi:

  • Pret qytetarët
  • Pranon kërkesat dhe ankesat e kompletuara nga qytetaret dhe subjektet tjera
  • Përcjellë kërkesat e kompletuara në drejtoritë përgjegjëse për shqyrtim dhe vendosje
  • Përgjigjet dhe aktet e ndryshme të drejtorive i dorëzon deri te parashtruesit
  • Pranon kërkesat tjera lidhur me qasje në dokumente zyrtare
  • Interesohet që këto shërbime të kryhen në përputhje me procedurat ligjore
  • Angazhohet që procedurat e komunikimit me qytetarë të jenë të standardizuara
  • Përpilon pasqyra mujore, 3-mujore, 6-mujore dhe vjetore për kërkesat e shtruara, të zgjidhura dhe të pazgjidhura (të cilat ndodhen në procedurë apo me afat të skaduar) dhe të njëjtat ua adreson udhëheqjes komunale, drejtorive përkatëse, ministrisë përkatëse si dhe publikut
  • Kryen edhe detyra të tjera që kërkohen nga drejtoria përkatëse, por që nuk prekin kompetencat dhe detyrat e tyre dhe të Kuvendit të Komunës.

 Sqarime rreth zbatimit të Ligjit QDP


 Skema e qasjes së Ligjit QDP


 Ligji për procedure administrative