Republika e Kosoves

Gjilan

Zyra e Prokurimit

Izet Kurteshi

Tel. +383 44 291 537

izet.kurteshi@rks-gov.net