Republika e Kosoves

Gjilan

Zyra e Prokurimit

Izet Kurteshi (u.d.)

izet.kurteshi@rks-gov.net