Republika e Kosoves

Gjilan

Administratë

Drejtor: Bardhyl Syla

Datëlindja : 05.10.1978
E-mail: bardhyl.syla@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 44 342 431
Tel/fix: 0280 324 257
Adresa e vendbanimit: Bresalc – Komuna e Gjilanit.
Përgaditja profesionale: Magjistër i Shkencave Juridike Administrative.
Përvoja e punës në Administrate Komunale në Gjilan :
Menaxher i Burimeve Njërzore: 2004 – 2007
Zyrtar i Personelit: 2007 – 2011
Shef i Sektorit për Punë të Përgjithshme Juridike dhe Personel në Arsim: 2011 – 12.09.2017
Drejtor i Drejtorisë për Arsim: 12.09.2017 – 15.01.2018
Drejtor i Drejtorisë për Administratë të Përgjithshme: 01.05.2018
Në periudha të ndryshme kohore, i angazhuar ligjërues i lëndëve juridike në Kolegjin “Gjilani” në Gjilan.
Trajnime të ndryshme brenda dhe jashtë Shtetit të Republikës së Kosovës.
Gjuhët tjera : Serbe dhe Angleze, pjesërisht.
Statusi martesor : i martuar, baba i dy fëmijëve.


Fushëveprimtaria e Drejtorisë:

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme në Komunën e Gjilanit, synim kryesor ka ofrimin e shërbimeve sa më cilësore, efikase dhe transparente për të gjithë qytetarët të cilët frekuentojnë për realizimin e kërkesave të tyre.

  • Zbatimin e ligjeve dhe akteve nënligjore në fuqi nga fushëveprimtaria e saj ;
  • Kryen shërbimet që kanë të bëjnë me punët e Sektorit të Gjendjes Civile, Qendrës për Shërbim me Qytetarë dhe Shërbimit të Autoparkut ;
  • Sektori i Gjendjes Civile, kryen veprime administrative të gjendjes civile siç janë : plotësimi , përditësimi dhe administrimi i regjistrave të gjendjes civile, zhvillimi i procedurave administrative, mbajtja e akteve të gjendjes civile, lëshimi i dokumenteve të gjendjes civile si dhe veprimeve tjera juridike administrative në pajtim me legjislacionin në fuqi;
  • Qendra për Shërbim me Qytetarë, kryen veprime administrative siç janë : pranimi i kërkesave të ndryshme nga palët dhe adresimi i tyre në drejtoritë /njësitë/zyrat e administratës komunale për shqyrtim dhe zgjidhjen e tyre, njoftimi i palëve për përgjigjet në kërkesë etj. ;
  • Shërbimi i autoparkut, kryen shërbimet që kanë të bëjnë me fushën e logjistikës dhe funksionimin e saj, ku përfshihet menaxhimi i parkut të automjeteve, kujdesi për mirëmbajtjen e automjeteve zyrtare etj.
  • Cakton objektivat në pajtim me strategjinë dhe planin e drejtorisë si dhe harton plane të punës vjetore të detajuara për të përmbushur këto objektiva:
  • Menaxhon stafin dhe buxhetin e drejtorisë dhe organizon punën përmes ndarjes së detyrave tek të varurit, ofron udhëzime dhe monitoron punën e stafit ;
  • Analizon dhe vlerëson proceset dhe procedurat e brendshme dhe rekomandon ndryshime si dhe përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit në punë;
  • Zhvillon dhe mbikëqyre politikat për aftësimin dhe zhvillimin e kapaciteteve të burimeve njerëzore në drejtori ;

Si dhe shumë aktivitete të tjera që paraqesin shtyllat bazike përmes së cilave qytetarët do të marrin shërbime cilësore dhe të shpejta administrative në Komunë.