Republika e Kosoves

Gjilan

Zyra Ligjore


Tringa Ahmeti (u.d.)

Tel: +383
E-mail: tringa.ahmeti@rks-gov.net


Fushëveprimtaria e Zyrës Ligjore:       

1. Ofron ndihmë juridike, shërbime dhe këshillime për drejtori, zyra dhe sektorë, institucionet e arsimit, shëndetësisë dhe ndërmarrjet komunale;
2. Shqyrton të gjitha projekt-rregulloret që propozuesit ia dërgojnë për miratim Këshillit të drejtorëve, Komiteteve kompetente dhe Kuvendit të komunës, duke garantuar pajtueshmëri me ligjet ekzistuese në fuqi dhe Statutin e Komunës;
3. Shqyrton propozimet e Rregulloreve dhe akteve të tjera që i propozohen Kuvendit të komunës për miratim për miratim;
4. Përgatit dhe harton Rregulloret dhe urdhëresat administrative që i lëshon kryetari i Komunës;
5. Ruan dokumentacionin e zyrës Ligjore dhe bën shtypjen e të gjitha materialeve dhe akteve të tjera nga përgjegjësia e kësaj zyre;
6. Bashkëpunon me bashkëpunëtorët profesionalë dhe iu ndihmon atyre në shtypjen e materialeve;
7. Mbikëqyrë punën e bibliotekës ligjore dhe kujdeset për funksionimin e saj;
8. Zyra si strukturë organizative kryen edhe punë të tjera që i caktohen me ligj, Statutin e Komunës dhe rregullore të tjera.