Republika e Kosoves

Gjilan

Zyra Ligjore


Hevzi Matoshi, shef i Zyrës 

Tel: +377 44 308 077
E-mail: hevzi.matoshi@rks-gov.net
E-mail: hevzimatoshi@yahoo.com


Hevzi Matoshi u lind më 21 shtator 1961, në Gmicë të Kamenicës.

Hevzi Matoshi, jurist i diplomuar në fakultetin juridik të Universitetit të Prishtinës. Karrierën e tij profesionale e filloi si praktikant-jurist në Kuvendin e Kosovës në Prishtinë në vitin 1983/84, Sekretar shkolle në shkollën fillore “Abaz Ajeti”, sekretar i fabrikës së baterive në Gjilan. Gjatë viteve të 90 e deri në vitin 1999 shpeshherë është ndjekur nga sigurimi shtetëror serb për aktivitetin e tij shoqëror-politik.

Pas lufte që nga viti 2000 ka kryer detyrën e Zv.drejtorit të Drejtorisë së Punës në kuadër të Komunës, nëpunës i përcjelljes së Komiteteve të KK-së, Inspektor i pronës, zyrtar i lartë ligjor dhe së fundi udhëheqës i zyrës ligjore.

Në aktivitetin shoqëror u inkuadrua që në vitet 90 si sekretar i shoqatës për Kthimin e Shqiptarëve të Shpërngulur nga trojet e tyre ku të njëjtin funksion e kryen edhe sot. Ka marrë pjesë në karvanin e pajtimeve të gjaqeve para lufte nëpër Kosovë.

Përveç angazhimeve në kryerjen e detyrave në pozitën aktuale ka kryer e dhe një varg trajnimesh me qellim të avancimit të karrierës së tij profesionale.

–    Provimin profesional të organeve të administratës shtetërore,
–  Trajnime për ngritjen profesionale (Certifikata për arsimimin e vazhdueshëm juridik, procedurat administrative, teknikat e hartimit të legjislacionit, menaxhimi i ciklit të projekteve etj).

Për rezultatet në punë ka marrë dy herë mirënjohje nga menaxhmenti më i lartë në Komunës.


Fushëveprimtaria e Zyrës Ligjore:       

Ofron ndihmë (udhëheqje) juridike, shërbime dhe këshillime për drejtori, zyra dhe sektorë , institucionet e arsimit, të shëndetësisë dhe ndërmarrje komunale;
2. Shqyrton të gjitha projekt-rregulloret që propozuesit ia dërgojnë për miratim Këshillit të drejtorëve, Komiteteve kompetente dhe Kuvendit të komunës, duke garantuar pajtueshmëri me ligjet ekzistuese në fuqi dhe Statutin e Komunës;
3. Shqyrton propozimet e Rregulloreve dhe akteve të tjera që i propozohen Kuvendit të komunës për miratim për miratim;
4. Përgatit dhe harton Rregulloret dhe urdhëresat administrative që i lëshon kryetari i Komunës;
5. Ruan dokumentacionin e zyrës Ligjore dhe bën shtypjen e të gjitha materialeve dhe akteve të tjera nga përgjegjësia e kësaj zyre;
6. Bashkëpunon me bashkëpunëtorët profesionalë dhe iu ndihmon atyre në shtypjen e materialeve;
7. Mbikëqyrë punën e bibliotekës ligjore dhe kujdeset për funksionimin e saj;
8. Zyra si strukturë organizative kryen edhe punë të tjera që i caktohen me ligj, Statutin e Komunës dhe rregullore të tjera.