Republika e Kosoves

Gjilan

Zyra Ligjore


Tringa Ahmeti (u.d.)

Tel: +383 (0) 44/316 140
E-mail: tringa.ahmeti@rks-gov.net


Fushëveprimtaria e Zyrës Ligjore:       

Ofron ndihmë juridike, shërbime dhe këshillime për drejtori, zyra dhe sektorë, institucionet e arsimit, shëndetësisë dhe ndërmarrjet komunale

Shqyrton të gjitha projekt-rregulloret që propozuesit ia dërgojnë për miratim Këshillit të drejtorëve, Komiteteve kompetente dhe Kuvendit të Komunës, duke garantuar pajtueshmëri me ligjet ekzistuese në fuqi dhe Statutin e Komunës

Shqyrton propozimet e Rregulloreve dhe akteve të tjera që i propozohen Kuvendit të Komunës për miratim

Përgatit dhe harton Rregulloret dhe urdhëresat administrative që i lëshon kryetari i Komunës

Ruan dokumentacionin e Zyrës Ligjore dhe bën shtypjen e të gjitha materialeve dhe akteve të tjera në përgjegjësi të saj

Bashkëpunon me bashkëpunëtorët profesionalë dhe iu ndihmon atyre në shtypjen e materialeve

Mbikëqyrë punën e bibliotekës ligjore dhe kujdeset për funksionimin e saj

Zyra si strukturë organizative kryen edhe punë të tjera që i caktohen me ligj, Statutin e Komunës dhe rregullore të tjera.