Republika e Kosoves

Gjilan

Komitetet

Kuvendi i Komunës themelon komitete të përhershme si:
 • Komiteti për Politikë e Financa
 • Komiteti për Komunitete
Në pajtim me nenin 51.2 të LVL, Kuvendi Komunës formon edhe komitete tjera të nevojshme:
 • Komiteti për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale
 • Komiteti për Arsim
 • Komiteti për Zhvillim Ekonomik dhe Agrokulturë
 • Komiteti për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit
 • Komiteti për Shërbime Publike, Banim, Mbrojtje dhe Shpëtim
 • Komiteti për Kulturë, Rini dhe Sport
 • Komiteti për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë
 • Komiteti për Bashkëpunim Ndërkufitar
 • Komiteti për Barazi Gjinore
 • Komiteti Konsultativ i Ekspertëve të Planifikimit Hapësinor
 • Komiteti Konsultativ për Personat me Aftësi të Kufizuar
Mbedhjet e Kuvendit të Komunës dhe Komiteteve janë të hapura për publikun, përveç në rastet kur parashihet ndryshe.
Çdo anëtar i publikut, i cili merr pjesë në Kuvendin e Komunës dhe Komitete, me lejen e kryesuesit të takimit, mund të bëjë pyetje dhe t’i drejtohet mbledhjes.
Të gjithë anëtarët e KPF duhet të zgjedhën nga radha e anëtarëve të Kuvendit, ku duhet të pasqyrohet raporti i përfaqësimit të partive politike dhe përfaqësimi gjinor.
Anëtarët e KPF nuk kanë të drejtë të jenë edhe anëtarë të komiteteve tjera.
Mbledhjet e KPF kryesohen nga kryesuesi i Kuvendit.
Anëtarët e Komitetit për Komunitete zgjedhën nga radhët e anëtarëve të Kuvendit dhe përfaqësuesve të komuniteteve.