Republika e Kosoves

Gjilan

Mbrojtje dhe Shpëtim

Drejtor:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fushëveprimtaria e Drejtorisë:

 • sistemimi i qytetarëve në forcat për mbrojtje, shpëtim dhe ndihmë
 • vlerësimi i rrezikshmërisë për territorin e Komunës

 

Kompetencat e DMSH në fushën e mbrojtjes nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera

 • vështrimi, lajmërimi dhe alarmimi i popullsisë për kërcënim rreziku
 • organizimi dhe mirëmbajtja e mjeteve për alarmim, në përputhje me sistemin unik të alarmimit
 • organizimi-funksionimi i ndërlidhjeve për nevoja të mbrojtjes, shpëtimit dhe ndihmës, në përputhje me sistemin unik të ndërlidhjes
 • planifikimi dhe realizimi i masave për mbrojtje dhe shpëtim
 • vlerësimi i rrezikut dhe hartimi i planeve për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera
 • themelimi i komitetit për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera, organizimi i komiteteve, njësive dhe i shërbimeve të forcave për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera, si dhe i forcave të tjera për mbrojtje, shpëtim dhe ndihmë
 • sigurimi i mjeteve urgjente për strehim të përkohshëm në rast të fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive të tjera
 • realizimi i programeve të aftësimit
 • harmonizimi i planeve dhe përgatitjeve të tjera për mbrojtje, shpëtim dhe ndihmë me komunat fqinje
 • organizimi, zhvillimi dhe udhëheqja e mbrojtjes personale dhe reciproke
 • bashkëpunon me komunat tjera, gjatë realizimit të detyrave të mbrojtjes nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera dhe mund t’i bashkojnë mjetet dhe shërbimet për realizimin e çështjeve të përbashkëta në mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera,

DMSH-ja është përgjegjëse për realizimin e detyrave profesionale dhe administrative në lëmin e mbrojtjes dhe të shpëtimit nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera

 • harton planin për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera, në pajtim me udhëzimet administrative të organit kompetent qeveritar
 • vlerëson rrezikshmërinë, duke u bazuar në të dhënat faktike për planifikim, ndërmerr masa parandaluese për pengimin, zvogëlimin dhe eliminimin e pasojave nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera
 • propozon formimin e njësive për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera, si dhe kryen plotësimin e tyre më obligues dhe kompleton ato me mjete adekuate për veprim në raste të fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive të tjera
 • përgatit programet për aftësim, në pajtim me organin qeveritar
 • kujdeset për sigurimin dhe mirëmbajtjen e rezervave të mjeteve materiale për raste të fatkeqësive natyrore dhe të fatkeqësive të tjera
 • organizon funksionimin e sistemit të vështrimit, lajmërimit dhe alarmimit
 • kryen edhe punë të tjera nga lëmi i mbrojtjes dhe shpëtimit nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera, në bashkëpunim me organet kompetente të komunës dhe qeverisë.

DMSH me institucionet tjera në komunë ushtron këto kompetenca:

 • kujdeset për realizimin e përgatitjeve për mbrojtje, shpëtim dhe ndihmë
 • udhëheq mbrojtjen, shpëtimin dhe ndihmën në rast të fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive të tjera
 • për udhëheqjen profesionale – operative të forcave për mbrojtje shpëtim dhe ndihmë, organi nga alineja 10.3. e këtij neni, emëron komandantin dhe komitetin për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera, si dhe
 • miraton planet e mbrojtjes, shpëtimit dhe të ndihmës.

Kompetencat e DMSH në sferën e mbrojtjes nga zjarri janë:

 • merr të gjitha masat e veçanta për mbrojtjen nga zjarri, kujdeset për zbatimin dhe përparimin e masave të mbrojtjes nga zjarri
 • i propozon Kuvendit të Komunës nxjerrjen e planit për mbrojtje nga zjarri, në mbështetje të vlerësimit të rrezikut nga zjarri në pajtim me udhëzimet e lëshuara nga ministria
 • i propozon Kuvendit të Komunës me qëllim të përcjelljes dhe të zbatimit të planit të mbrojtjes nga zjarri, që së paku një herë në vit duhet të shqyrtoi përmbajtjen e tij, të vlerësojë përputhshmërinë e këtij plani me planin e ri urbanistik, me ndryshimet ndërtimore, qëllimet ndërtimore dhe të ngjashme
 • përcjellin realizimin financiar të mjeteve të parapara për mbrojtje nga zjarri
 • organizon punën e shërbimit të oxhaktarëve si dhe kryen mbikëqyrjen e punës të shërbimit të oxhaktarëve
 • kërkon ndihmë profesionale nga departamenti lidhur me shërbimin e zjarrfikësve
 • mbanë evidencën e përcaktuar dhe informon organet qendrore kompetente mbi kryerjen e detyrave nga fushëveprimi i vet
 • merr masa të mbrojtëse të shërbimit të zjarrfikësve
 • harmonizon planin e mbrojtjes nga zjarri në pajtim me ligjin
 • harton rregulloren për mbrojtje nga zjarri dhe i propozon për miratim në Kuvendin e Komunës
 • e drejta për të obliguar organizatat e autorizuara që të harmonizojnë veprimtarinë e tyre, me dispozitat e atyre udhëzimeve përkatëse
 • bashkëpunimi dhe organizimi i punës me organet e sigurisë në komunë, me KFOR-in, policinë dhe forcat e sigurisë; Në sferën e parandalimit të zjarreve
 • bashkëpunimi me: organizatat joqeveritare-institucionet shëndetësore, lokalitetet urbane dhe rurale në rastet e fatkeqësive elementare si: zjarreve, vërshimeve, tërmeteve si dhe në rastet tjera ku paraqitet nevoja
 • në rastet e jashtëzakonshme i propozon kryetarit të Komunës për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme si dhe propozon urdhëresa dhe masa tjera administrative në rastet e gjendjes së vështirë nga kushtet klimatike, me qëllim të tejkalimit të situatës
 • bashkëpunon me shërbimin e zjarrfikësve dhe zyrën për parandalimin e zjarrit
 • bën dokumentacionin përkatës për pajisjen e qytetarëve me lejet për armë sportive, mban evidencë në lidhje me dokumentacionin përkatës
 • mbikëqyrë objektet e komunës dhe angazhon personelin për sigurimin e objekteve nga brenda ose në formë të kontraktimit nga jashtë.