Republika e Kosoves

Gjilan

Mbrojtje dhe Shpëtim

Drejtor: Sami Spahiu

Tel: +383 44 613 293
E-mail: sami.s.spahiu@rks-gov.net
E-mail: samispahiu79@hotmail.com

ADRESA E BANIMIT:
DARDANIA I, RR.BEQIR MUSLIU/NR.13/262,
60 000 GJILAN/KOSOVE
TEL FIX: 028/320 587
TEL MOBIL: +377 44 613 293

KUALIFIKIMI
2015/2016 STUDIME MASTER, KOLLEGJI ESLG -PROGRAMI
MENAGJIMI I PATUNDSHMËRIVE DHE INFRASTRUKTURËS
2013/2014 STUDIMIE MASTER -FAKULTETI I ARTEVE-PRISHTINË
2002/2005 FAKULTETI I ARTEVE-PRISHITINË
DREJTIMI PIKTURË – DIPLOMË
1994/1998 SH.M.TEKNIKE “MEHMET ISAI”-GJILAN
DREJTIMI ELEKTROKOMJUTERIZËM- DIPLOMË

KUALIFIKIMI SHTESË:
2005/2006  INSTITUTI I GJUHËVE TË HUAJA “ZAS TRADE”-PRISHTINË
BEGINNER – CERTIFIKATË  11.01.2005—29.04.2005
ELEMENTARY   – CERTIFICATE  03.05.2005—19.07.2005
PRE-INTERMEDIATE – CERTIFIKATË  15.05.2006—25.07.2006

TRAJNIME:
2008 MANAGEMENT&DEVELOPMENT ASSOCIATES MDA L.L.C. PRISHTINË
UDHEHEQJE/RRITJE E FONDEVE/KOMUNIKIM ME MEDIA CERTIFIKATË

2002 ATA NË KOORDINIM ME UNEV. VERORË TË PRISHTINËS “ARTET BASHKOHORE”
PROF.EDUARDO MALAGIGI-MILANO/ITALY
PROF.MEHMET BEHLULI-PRISHTINË/KOSOVË
2000, COBRA SECURITY COMPANY LOCAL GUARD TRAINING PROGRAM-PRISHINË/KOSOVË

PËRVOJA NË PUNË :
2016/2018 UDHËHEQËS I FONDACIONIT TË ROTARY KLUB GJILANI
2015/2016 PRESIDENT I KLUBIT ROTARIAN GJILANI
2014/2015 SEKRETAR KLUBIT ROTARIAN GJILANI
2013-2018 ANËTAR I ROTARY CLUB GJILANI

2009/2015 PRONARË I DPH “CITY PUB CAFFE”, RR.BULEVARDI I PAVARSISË PN/GJILAN

2003 GALERIA ARTEVE KOMBËTARE TË SHQIPRISË
PROJEKT ESPOZITA NDERKOMBËTARE “TIRNABIENNALE2003”
1999 CARE INTERNATIONAL/MACEDONIA
BASHKËTHEMELUES I TRUPËS DHE TEATRIT AMATOR TE IMPROVIZUAR
KAMPI CEGRANË/MACEDONIA
1999 OXFAM-HYGIEN PROMOTION C-ORDINATOR ASISTENT
STANKOVEC II,SHKUP/MACEDONIA

EKSPOZITAT:
2009 JANARË—EKSPOZITË KOLEKTIVE “FLAKA JANARIT”
GJILAN/KOSOVË
2008 MAJ—EKSPOZITË KOLEKTIVE SALLONI 38 I AKADEMIS SË ARTEVE EUROPIANE
GEMBLOUX/BELGJIKË.
2007 PRILL—EKSPOZITË KOLEKTIVE  SALLONI 37 I AKADEMIS SË ARTEVE EUROPIANE NË
FITUES I MEDALJES SË ARGJENDT INTERNACIONALE SI “ARTIST I LIRE”, GEMBLOUX/BELGJIKË
2007 SHKURT—EKSPOZITA KOLEKTIVE“SIMBOLET E KOSOVËS”
GALERIA KOMBËTARE E KOSOVËS.
2007 JANARË—EKSPOZITË KOLEKTIVE NE QYTETIN
MUBEGE/LUKSEMBURG ART CULTURE LUKSEMBURG.
2004 KORRIK—EKSPOZITË KOLEKTIVE GALERIA E FAKULTETIT TE ARTEVE TE BUKURA
TIRANË/SHQIPËRI

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fushëveprimtaria e Drejtorisë:

Kompetencat e Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim janë:

sistemimi i qytetarëve në forcat për mbrojtje, shpëtim dhe ndihmë

vlerësimi i rrezikshmërisë për territorin e Komunës

Kompetencat e DMSH në fushën e mbrojtjes nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera janë:

vështrimi, lajmërimi dhe alarmimi i popullsisë për kërcënim rreziku

organizimi dhe mirëmbajtja e mjeteve për alarmim, në përputhje me sistemin unik të alarmimit

organizimi-funksionimi i ndërlidhjeve për nevoja të mbrojtjes, shpëtimit dhe ndihmës, në përputhje me sistemin unik të ndërlidhjes

planifikimi dhe realizimi i masave për mbrojtje dhe shpëtim

vlerësimi i rrezikut dhe hartimi i planeve për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera

themelimi i komitetit për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera, organizimi i komiteteve, njësive dhe i shërbimeve të forcave për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera, si dhe i forcave të tjera për mbrojtje, shpëtim dhe ndihmë

sigurimi i mjeteve urgjente për strehim të përkohshëm në rast të fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive të tjera

realizimi i programeve të aftësimit

harmonizimi i planeve dhe përgatitjeve të tjera për mbrojtje, shpëtim dhe ndihmë me komunat fqinje

organizimi, zhvillimi dhe udhëheqja e mbrojtjes personale dhe reciproke

bashkëpunon me komunat tjera, gjatë realizimit të detyrave të mbrojtjes nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera dhe mund t’i bashkojnë mjetet dhe shërbimet për realizimin e çështjeve të përbashkëta në mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera,

DMSH-ja është përgjegjëse për realizimin e detyrave profesionale dhe administrative në lëmin e mbrojtjes dhe të shpëtimit nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera në territorin e vet, si dhe:

harton planin për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera, në pajtim me udhëzimet administrative të organit kompetent qeveritar

vlerëson rrezikshmërinë, duke u bazuar në të dhënat faktike për planifikim, ndërmerr masa parandaluese për pengimin, zvogëlimin dhe eliminimin e pasojave nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera

propozon formimin e njësive për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera, si dhe kryen plotësimin e tyre më obligues dhe kompleton ato me mjete adekuate për veprim në raste të fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive të tjera

përgatit programet për aftësim, në pajtim me organin qeveritar

kujdeset për sigurimin dhe mirëmbajtjen e rezervave të mjeteve materiale për raste të fatkeqësive natyrore dhe të fatkeqësive të tjera

organizon funksionimin e sistemit të vështrimit, lajmërimit dhe alarmimit

kryen edhe punë të tjera nga lëmi i mbrojtjes dhe shpëtimit nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera, në bashkëpunim me organet kompetente të komunës dhe qeverisë.

DMSH me institucionet tjera në komunë ushtron këto kompetenca:

kujdeset për realizimin e përgatitjeve për mbrojtje, shpëtim dhe ndihmë

udhëheq mbrojtjen, shpëtimin dhe ndihmën në rast të fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive të tjera

për udhëheqjen profesionale – operative të forcave për mbrojtje shpëtim dhe ndihmë, organi nga alineja 10.3. e këtij neni, emëron komandantin dhe komitetin për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera, si dhe

miraton planet e mbrojtjes, shpëtimit dhe të ndihmës.

Kompetencat e DMSH në sferën e mbrojtjes nga zjarri janë:

merr të gjitha masat e veçanta për mbrojtjen nga zjarri, kujdeset për zbatimin dhe përparimin e masave të mbrojtjes nga zjarri

i propozon Kuvendit të Komunës nxjerrjen e planit për mbrojtje nga zjarri, në mbështetje të vlerësimit të rrezikut nga zjarri në pajtim me udhëzimet e lëshuara nga ministria

i propozon Kuvendit të Komunës me qëllim të përcjelljes dhe të zbatimit të planit të mbrojtjes nga zjarri, që së paku një herë në vit duhet të shqyrtoi përmbajtjen e tij, të vlerësojë përputhshmërinë e këtij plani me planin e ri urbanistik, me ndryshimet ndërtimore, qëllimet ndërtimore dhe të ngjashme

përcjellin realizimin financiar të mjeteve të parapara për mbrojtje nga zjarri

organizon punën e shërbimit të oxhaktarëve si dhe kryen mbikëqyrjen e punës të shërbimit të oxhaktarëve

kërkon ndihmë profesionale nga departamenti lidhur me shërbimin e zjarrfikësve

mbanë evidencën e përcaktuar dhe informon organet qendrore kompetente mbi kryerjen e detyrave nga fushëveprimi i vet

merr masa të mbrojtëse të shërbimit të zjarrfikësve

harmonizon planin e mbrojtjes nga zjarri në pajtim me ligjin

harton rregulloren për mbrojtje nga zjarri dhe i propozon për miratim në Kuvendin e Komunës

e drejta për të obliguar organizatat e autorizuara që të harmonizojnë veprimtarinë e tyre, me dispozitat e atyre udhëzimeve përkatëse

bashkëpunimi dhe organizimi i punës me organet e sigurisë në komunë, me KFOR-in, policinë dhe forcat e sigurisë; Në sferën e parandalimit të zjarreve

bashkëpunimi me: organizatat joqeveritare-institucionet shëndetësore, lokalitetet urbane dhe rurale në rastet e fatkeqësive elementare si: zjarreve, vërshimeve, tërmeteve si dhe në rastet tjera ku paraqitet nevoja

në rastet e jashtëzakonshme i propozon kryetarit të Komunës për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme si dhe propozon urdhëresa dhe masa tjera administrative në rastet e gjendjes së vështirë nga kushtet klimatike, me qëllim të tejkalimit të situatës

bashkëpunon me shërbimin e zjarrfikësve dhe zyrën për parandalimin e zjarrit

bën dokumentacionin përkatës për pajisjen e qytetarëve me lejet për armë sportive, mban evidencë në lidhje me dokumentacionin përkatës

mbikëqyrë objektet e komunës dhe angazhon personelin për sigurimin e objekteve nga brenda ose në formë të kontraktimit nga jashtë.