Republika e Kosoves

Gjilan

Zyra për Informim

Ilmi Musliu

Zyrtar i lartë për informim

tel: +383 (0) 44 144 911

e-mail: ilmi.musliu@rks-gov.net


Ibrahim Ademi

Zyrtar i lartë për informim

tel:+383 (0) 44 125 994

e-mail: ibrahim.ademi@rks-gov.net


Hekuran Rapuca

Zyrtar përgjegjës për Qasje në Dokumente Publike

E-mail: hekuran.rapuca@rks-gov.net

Tel / +383 44 497 588

——————————————————

Përgjegjësitë e Zyrës për Informim

Zyra për Informim është një urë lidhëse ndërmjet qeverisë dhe qytetarëve, që funksionon brenda pushtetit, por i merr paraysh interesat e të dyja palëve.

Përcjellë të gjitha aktivitetet e Kryetarit të Komunës dhe Kuvendit Komunal dhe kujdeset që t`i bëjë publike vendimet dhe qëndrimet e institucioneve komunale.

Merr pjesë në takimet e drejtpërdrejta të kryetarit të Komunës.

Përcjellë mbledhjet e Kuvendit, Komiteteve obligative (KPF, K.KOM), KKSB, MKKDHF.

Koordinon ndërlidhjen me media përkitazi me çështjet që kanë të bëjnë me veprimtarinë e institucioneve komunale.

Njofton mediat për të gjitha takimet publike dhe konferencat.

Përgjigjet në kërkesat e medieve në lidhje me çështjet e Komunës.

Mban kontakte me përfaqësues të mediave, shoqërinë civile dhe organizmat tjerë.

Bën shoqërimin e përfaqësuesve të mediave brenda Komunës dhe regjistron deklaratat e zyrtarëve komunalë dhënë përfaqësuesve të mediave.

Ndërmjetëson në caktimin e intervistave të udhëheqësve komunalë për media.

Njofton rregullisht udhëheqjen komunale për marrëdhëniet me shtypin dhe reagimet eventuale të tyre ndaj aktiviteteve në Komunë.

Mirëmban dhe azhurnon webfaqen e Komunës.

Bën publikimin e shpalljeve, konkurseve, njoftimeve dhe të gjitha informatave dhe publikimeve tjera me rëndësi për qytetarët dhe opinionin.