Republika e Kosoves

Gjilan

Zyra për Informim


Ilmi Musliu

Zyrtar i lartë për informim

Tel: +383 44 144 911

E-mail: ilmi.musliu@rks-gov.net
E-mail: ilmimusliu@hotmail.com


Ibrahim Ademi

Zyrtar i për lartë për informim dhe koordinator për performancë komunale

Tel:+383  44 125 994
E-mail: ibrahim.ademi@rks-gov.net


Muhamet Pajaziti

Zyrtar për informim dhe qasje në dokumente publike

Tel: +383 44 490 970

E-mail: muhamet.pajaziti@rks-gov.net


Përgjegjësitë e Zyrës për Informim

 • Zyra për Informim është një urë lidhëse ndërmjet qeverisë dhe qytetarëve, që funksionon brenda pushtetit, por i merr paraysh interesat e të dyja palëve.
 • Zyra për Informim kujdeset për transparencën e qeverisjes kundrejt publikut.
 • Përcjellë të gjitha aktivitetet e Kryetarit të Komunës, Kuvendit Komunal, Drejtorive dhe Njësive tjera të Ekzutivit dhe kujdeset që t`i bëjë publike vendimet dhe qëndrimet e institucioneve komunale.
 • Merr pjesë në takimet e drejtpërdrejta të kryetarit të Komunës.
 • Përcjellë mbledhjet e Kuvendit, Komiteteve, Bordit të Drejtorëve.
 • Koordinon ndërlidhjen me shtypin përkitazi me çështjet që kanë të bëjnë me veprimtarinë e institucioneve komunale.
 • Koordinon zhvillimin dhe zbatimin e fushatave komunale për komunikim me publikun.
 • Oron informata për politikat e zhvillimit komunal.
 • Njofton mediat për të gjitha takimet publike dhe konferencat.
 • Përgjigjet në kërkesat e medieve në lidhje me çështjet e Komunës.
 • Mban kontakte me përfaqësues të mediave, shoqërinë civile dhe organizmat tjerë.
 • Bënë shoqërimin e përfaqësuesve të mediave brenda Komunës dhe regjistron deklaratat e zyrtarëve komunalë dhënë përfaqësuesve të mediave.
 • Ndihmon udhëheqjen komunale në planifikimin dhe realizimin e fushatave të caktuara që kanë për qëllim dhënien e mesazheve të rëndësishme për qytetarët.
 • Ndërmjetëson në caktimin e intervistave të udhëheqësve komunalë për shtypin.
 • Njofton rregullisht udhëheqjen komunale për marrëdhëniet me shtypin dhe reagimet eventuale të tyre ndaj aktiviteteve në Komunë.
 • Përgatit fletëpalosje, buletine, broshura etj.
 • Seleksionon dhe arkivon shkrimet e gazetave që kanë të bëjnë Komunën.
 • Mirëmban dhe azhurnon webfaqen e Komunës, duke publikuar të gjitha njoftimet për mbledhjet, informatat nga takimet e Kryetarit të Komunës, Kuvendit të Komunës dhe trupave të tij, planet dhe raportet e Kuvendit të Komunës dhe trupave të tij
 • Bën publikimin e shpalljeve, konkurseve dhe tenderëve si dhe të gjitha informatat dhe publikimet tjera me rëndësi për qytetarët dhe opinionin e gjerë.