Republika e Kosoves

Gjilan

Kuvendi

Kuvendi i Komunës

Kuvendi i Komunës është organi më i lartë në Komunë, i cili zgjedhet në mënyrë të drejtpërdrejtë nga qytetarët, në pajtim me ligjin për zgjedhjet lokale. Kuvendi i Komunës së Gjilanit ka 35 anëtarë.

Pushteti dhe detyrat e Komunës ushtrohen nga Kuvendi i Komunës dhe organet e tij, përveçse kur përcaktohen ndryshe sipas këtij Statuti.

Të gjithë anëtarët e Kuvendit të Komunës kanë të drejta të njëjta e të barabarta dhe mundësi për të marrë pjesë në proceset e Kuvendit. Kuvendi i Komunës kujdeset që këto të drejta dhe mundësi të përfshihen në Statutin dhe Rregulloren e punës së tij.

Funksionet e Kuvendit:

Kuvendi i Komunës miraton Statutin dhe e ndryshon atë. Vendimi për miratim apo ndryshim të Statutit, aprovohet nga 2/3 e anëtarëve të Kuvendit të Komunës.

Kuvendi i Komunës miraton Rregulloren e punës dhe mund ta ndryshojë atë nëse konsideron se një gjë e tillë është e nevojshme. Vendimi për miratimin apo ndryshimin e Rregullores së punës, aprovohet me shumicë të anëtarëve të Kuvendit të Komunës.

Kuvendi i Komunës së Gjilanit funksionon në bazë të LVL, Statutit dhe akteve tjera nënligjore.

Kuvendi i Komunës nuk mund t’i delegojë përgjegjësitë e veta për marrjen e vendimeve lidhur me:

 • statutin dhe rregulloren e punës, rregulloret komunale dhe miratimin, ndryshimin dhe shfuqizimin e tyre
 • miratimin e buxhetit dhe planeve investues
 • miratimin e çështjeve të tjera financiare, të cilat janë të rezervuara për Kuvendin
 • planin vjetor të punës dhe raportin vjetor
 • themelimin e komisioneve të kërkuara sipas këtij ligji
 • emërimin dhe shkarkimin e nënkryetarit për komunitete
 • zgjedhjen e kryesuesit dhe zëvendës kryesuesit të Kuvendit Komunës
 • nivelin e tarifave dhe ngarkesave
 • krijimin dhe përdorimin e simboleve, dekoratave dhe titujve të nderit
 • emërimin dhe riemërimin e rrugëve, rrugicave dhe vendeve të tjera publike
 • arritjen e marrëveshjeve ndërkomunale dhe brenda komunale
 • marrjen e vendimeve për t’u bashkuar me asociacione të Komunave të Republikës së Kosovës
 • përgjegjësive të tjera që kërkohen me ligj.

Për marrjen e vendimeve, Kuvendi i Komunës mund t’ia delegojë pushtetin e tij Komitetit të Kuvendit të Komunës, apo Kryetarit të Komunës. Kuvendi i Komunës mund të tërheqë delegimin e pushtetit në çdo kohë.

Komitetet në kuadër të kompetencave të veta lidhur me çështjet e caktuara, mund t’i rekomandojnë Komitetit për Politikë dhe Financa dhe Kuvendit të Komunës shqyrtimin dhe marrjen e vendimeve përkatëse.