Republika e Kosoves

Gjilan

Sinjalizo

Zyrtari përgjegjës për pranimin dhe trajtimin e sinjalizimeve:

Exhevit Rexhepi

E-mail: exhevit.rexhepi@rks-gov.net