Republika e Kosoves

Gjilan

Zyra për Personel


Besim Azizi

Udhëheqës i Personelit
I lindur më 13.12.1959
Vendi: Gjilan
Vendbanimi: Gjilan rr. “Elez Agushi III“ nr. 49
Përgatitja shkollore: Fakulteti Juridik Prishtinë
Tel: 0280 / 321 – 902, email: besim.azizi@rks-gov.net


Puna dhe kariera:

Referent juridik në KT “Integj” Gjilan nga data 04.05.1983 gjer më 28.02.1988
Udhëheqës i sektorit për punë të përgjithshme juridike dhe kadrovike në NSH “Metallac” (pas lufte Çeliku) Gjilan, nga data 01.03.1988 deri më 04.09.1990
Nga data 05.09.1990 dhunshëm largohet nga ndërmarrja
Pas lufte nga data 21.06.1999 rikthehet në NSH “Çeliku” në detyrat punuese të para largimit

Nga data 03.06.2008 punon në Komunë – Udhëheqës i Personelit


Mirënjohje dhe trajnime:

1.Mirënjohje për  përmbushjen efikase të obligimeve si shërbyes civil i Komunës Gjilan ( dhjetor  2009 )
2.Mirënjohje për përkushtim profesional, saktësi dhe avancim të procesit në Komunë, (dhjetor 2011 )
3.Çertifikatë nga VNG Holandë për përfundimin me sukses të udhëtimit studimor për përforcimin e vendimmarrjes së brendshme në mbështetjen e qeverisjes lokale 28 shkurt-6 mars 2010
4.Shum trajnime dhe seminare nga fusha të ndryshme në IKAP/MAP dhe organizata tjera të karakterit lokal dhe nërkombëtar
Fushëveprimtaria e Njësisë së Personelit


Njësia për personel zbaton detyrat dhe përgjegjësitë si në vijim:

Udhëheq me burimet njerëzore,duke caktuar objektivat dhe hartuar planin e punëspër përmbushjen e këtyre objektivave

Zbaton procedurat e personelit në pajtim me Ligjin për shërbim civil, Ligjin përpagat e nëpunësve civil dhe aktet nënligjore

Këshillon dhe mbështet udhëheqësit e njësive organizative të Komunës lidhur mepërshkrimin e vendeve të punës,vlerësimin e punës së personelit në zhvillimin ekarrierës dhe ngritjes profesionale dhe qështje tjera nga lëmia e marrëdhënies së punës

Siguron zbatimin e legjislacionit lidhur me zhvillimin e burimeve njerëzore

Është përgjegjëse me stafin e saj sigurimin e mbarëvajtjes së procedurave të rekrutimit duke përgatitur konkurse, akt emërime, kontrata të punës vendime të ndryshme etj

Procedon me paga të nëpunësve civilë dhe ndryshimet në paga,

Mbështet punën e komisionit për zgjidhjen e kontesteve dhe ankesave dhe komisionit disiplinor

Përkujdeset për dosjet e personelit të të punësuarve në SHCK

Përkujdeset dhe mirëmban bazën elektronike të të dhënave të personelit

Analizon dhe sistemon të dhënat e personelit për nevojat e administtratës Komunale

Bashkpunon ngusht me MAP dhe MAPL

Në bashkëpunim me udhëheqësit e njësive organizative harton planin vjetor individual të pesonelit në nivel komunal

Përkujdeset për zhvillimin e stafit komunal përmes trajnimeve me qëllim të ngritjes së performancës dhe profesionalizmit në kryerjen e detyrave të parashtruara

Punuese në nivel me standardet e kërkuara.