Republika e Kosoves

Gjilan

Zyra për Personel


Besim Azizi

Udhëheqës i personelit
I lindur më 13.12.1959
Vendi  i lindjes: Gjilan
Vendbanimi: Gjilan Rr. “Elez Agushi III “ nr. 49
Përgatitja shkollore: Fakulteti juridik Prishtinë
Tel: 0280 / 321 – 902


Puna dhe kariera:

Referent juridik në K.T  “Integj” Gjilan nga data 04.05.1983 gjer më 28.02.1988
Udhëheqës i sektorit për punë të përgjithshme juridike dhe kadrovike në ish N.SH  “Metallac” pas lufte Çeliku Gjilan nga data 01.03.1988 deri më 04.09.1990
Nga data 05.09.1990 dhunshëm largohet nga ndërmarrja gjer më 20.06.1999
Pas lufte nga data 21.06.1999  rikthehet  në NSH “Çeliku” në detyrat punuese të para largimit

 • Nga data 03.06.2008 në Komunë Udhëheqës i personelit

Mirënjohje dhe trajnime:

1.Mirënjohje për  përmbushjen efikase të obligimeve si shërbyes civil i Komunës Gjilan ( dhjetor  2009 )
2.Mirënjohje për përkushtim profesional, saktësi dhe avancim të procesit në Komunë, (dhjetor 2011 )
3.Çertifikatë nga VNG Holandë për përfundimin me sukses të udhëtimit studimor për përforcimin e vendimmarrjes së brendshme në mbështetjen e qeverisjes lokale 28 shkurt-6 mars 2010
4.Shum trajnime dhe seminare nga fusha të ndryshme në IKAP/MAP dhe organizata tjera të karakterit lokal dhe nërkombëtar
Fushëveprimtaria e Njësisë së Personelit


Njësia për personel zbaton detyrat dhe përgjegjësitë si në vijim:

 • Udhëheq me burimet njerëzore,duke caktuar objektivat dhe hartuar planin e punëspër përmbushjen e këtyre objektivave
 • zbaton procedurat e personelit në pajtim me Ligjin për shërbim civil, Ligjin përpagat e nëpunësve civil dhe aktet nënligjore
 • Këshillon dhe mbështet udhëheqësit e njësive organizative të Komunës lidhur mepërshkrimin e vendeve të punës,vlerësimin e punës së personelit në zhvillimin ekarrierës dhe ngritjes profesionale dhe qështje tjera nga lëmia e marrëdhënies së punës
 • Siguron zbatimin e legjislacionit lidhur me zhvillimin e burimeve njerëzore
 • Është përgjegjëse me stafin e saj sigurimin e mbarëvajtjes së procedurave të rekrutimit duke përgatitur konkurse, akt emërime, kontrata të punës vendime të ndryshme etj
 • Procedon me paga të nëpunësve civilë dhe ndryshimet në paga,
 • Mbështet punën e komisionit për zgjidhjen e kontesteve dhe ankesave dhe komisionit disiplinor
 • Përkujdeset për dosjet e personelit të të punësuarve në SHCK
 • Përkujdeset dhe mirëmban bazën elektronike të të dhënave të personelit
 • Analizon dhe sistemon të dhënat e personelit për nevojat e administtratës Komunale
 • Bashkpunon ngusht me MAP dhe MAPL
 • Në bashkëpunim me udhëheqësit e njësive organizative harton planin vjetor
 • individual të pesonelit në nivel komunal
 • Përkujdeset për zhvillimin e stafit komunal përmes trajnimeve me qëllim të ngritjes
 • së performancës dhe profesionalizmit në kryerjen e detyrave të parashtruara
 • Punuese në nivel me standardet e kërkuara.