Republika e Kosoves

Gjilan

Bujqësi dhe Pylltari

Drejtor: Ramiz Ramadani
Tel: +383 (0) 44 127 967
E-mail: ramiz.ramdani@rks-gov.net

Biografia
U lind më 01.10.1966 në Gjilan.

Edukimi
Fakulteti i Bujqësisë – drejtimi i përgjithshëm në Prishtinë, inxhinier i Bujqësisë

Përvoja profesionale

  • Drejtor për Bujqësi dhe Pylltari në Gjilan (2013 – 2017)
  • Menaxher në projektin “Transparenca dhe neutraliteti gjatë marrjes së mostrave dhe pagesa e qumështit të pa përpunuar në Kosovë” (2010 – 2014)
  • Anëtar i Asamblesë Komunale në Gjilan nga radhët e LDK-së (2009 – 2013)
  • Zyrtar për zhvillim të bujqësisë nga 02.05.2001 deri në nëntor 2009.
  • Shkolla verore e Riinvestit për Ndërmarrësi 2003
  • Politikat Ekonomike (Prof. D. Turner)
  • Organizimi i komunitetit të Biznesit (w. scot)
  • Zhvillimi Ekonomik Lokal (Prof. M. Glas)
  • I çertifikuar në programin Rural Advisory Services (Shërbimet këshillimore rurale), organizuar nga MBPZHR, AER dhe SASS projekt (qershor 2004 – nëntor 2005)

Përvojë katërvjeçare në mbajtjen e trajnimeve me fermerë:
2007 – Organizuar nga MBPZHR – Departamenti i Shërbimeve këshillimore.
2008 – Organizuar nga MBPZHR – Departamenti i Shërbimeve këshillimore.
2009 – Organizuar nga MDA – Kompani e licencuar për trajnime.
2010 – Organizuar nga MDA – Kompani e licencuar për trajnime.

………………………………………………………………………………………………..

Fushëveprimtaria e Drejtorisë:

Kompetencat e Drejtorisë për Bujqësi dhe Pylltari:

Në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe institucionet tjera relevante ushtron përgjegjësitë që i ka Komuna në lëmin e bujqësisë, pylltarisë, resurseve natyrore dhe zhvillimit rural.

Përcjell dhe koordinon zbatimin e ligjeve në lëmin e bujqësisë duke përfshirë prodhimtarinë bimore, blegtorale, resurset natyrore, dhe zhvillimin rural në territorin e komunës.

Nxit dhe inkurajon fermerët për të investuar në rritjen e kapacitete të tyre bujqësore.

Organizon seminare, këshillime me qellim të formimit profesional të fermerëve.

Organizon vizita studimore për fermerë brenda dhe jashtë vendit për këmbimin e përvojave të tyre.

Merr masa për vetëdijesimin e institucioneve relevante për rendësinë që ka bujqësia për zhvillimin ekonomik, rritjen e punësimit, zvogëlimin e problemeve sociale; sigurimin e ushqimit të mjaftueshëm, të freskët dhe cilësor, sigurimin e lëndëve të para për zhvillimin e industrisë ushqimore, për përmirësimin e bilancit tregtar si dhe mënyrën se si duhet qasur asaj.

Mban evidencë për tokat bujqësore, llojet dhe sipërfaqet me kultura bujqësore, llojet, kategoritë dhe numrin e krerëve të kafshëve shtëpiake, shoqëritë e bletëve etj.

Analizon potencialin e fermerëve, nevojat dhe mundësitë e zhvillimit të mëtejmë të tyre, rekomandon masat adekuate dhe hulumton mundësitë për mbështetje profesionale, administrative dhe materiale.

Hulumton mundësitë për sigurimin e tregut për tërë prodhimtarinë bujqësore.

Përkujdeset që toka bujqësore të shfrytëzohet për prodhimtari të qëndrueshme bujqësore.

Në rastet e domosdoshme të ndërrimit të destinimit të tokës bujqësore (të përkohshëm ose të përhershëm), cakton taksën e nevojshme në harmoni me ligjin.

Ndërmerr masa për mbrojtjen e prodhimtarisë bujqësore nga fatkeqësitë elementare (vërshimet, breshëri, zjarri, pandemitë etj)

Në rast fatkeqësie elementare, bënë vlerësimin e dëmit dhe propozon rekomandime për masat e mëtejme.

Rregullon mbarështimin e qeneve endacakë, aktivitetet rreth zhdukjes së insekteve të dëmshme, sëmundjeve të bimëve, kafshëve si dhe organizimin e gjuetisë në territorin e komunës.

Koordinon dhe bashkëvepron me OJQ dhe kooperativa që zhvillojnë aktivitet bujqësor.

Bën projekte dhe hulumton donator për realizimin e tyre

Në bashkëpunim me drejtorinë e Inspekcionit bënë mbrojtjen e tokave bujqësore, pyjeve si dhe resurset e tjera natyre, shëndetit të kafshëve etj.

Kujdeset për zhvillimin e turizmit rural.

Kryen edhe punë të tjera nga kompetencat e komunës në lëmin e bujqësisë, pylltarisë dhe resurseve natyrore.