Republika e Kosoves

Gjilan

Ofiqaria

> Baza ligjore, disa nga aktet ligjore dhe nënligjore

Sektori i Gjendjes Civile – përbëhet nga zyrtarët e gjendjes civile të cilët kryejnë veprime të shërbimit të gjendjes civile siç janë: plotësimi, përditësimi dhe administrimi i regjistrave të gjendjes civile, zhvillimi i procedurave administrative, mbajtja e akteve të gjendjes civile, lëshimi i dokumenteve të gjendjes civile si dhe veprime të tjera juridike-administrative në pajtim me legjislacionin në fuqi.

Sektori i Gjendjes Civile, me kërkesën e palës,  lëshon këto lloje të dokumenteve të gjendjes civile  si dhe  kryen veprimet si vijon:

 1. Certifikatë e lindjes
 2. Ekstrakt nga regjistri qendror i gjendjes civile
 3. Certifikatë e shtetësisë
 4. Certifikatë e martesës
 5. Certifikatë e vdekjes
 6. Certifikatë e vendbanimit
 7. Certifikatë e gjendjes martesore
 8. Deklaratë e bashkësisë familjare
 9. Vërtetim nga arkivi
 10. Vërtetim i ç‘lajmërimit të vendbanimit
 11. Aktvdekje
 12. Mabjtës familjes
 13. Dokument për vendqëndrim

Veprimet:

 1. Procesverbal për pranimin e atësisë/amësisë
 2. Veprime me rastin e regjistrimit të martesës
 3. Veprime me rastin e regjistrimit të lindjes
 4. Veprime me rastin e regjistrimit të vdekjes
 5. Veprime lidhur me fitimin dhe lirimin e shtetësisë
 6. Zhvillon procedura për ndërrimin dhe korrigjimin e emrit personal
 7. Regjistrimet e mëvonshme
 8. Riregjistrimet
 9. Ndryshimi vendbanimit
 10. Korrigjimi i emrit dhe mbiemrit si dhe të dhënave tjera personale

Si dhe veprime e dokumente tjera të gjendjes civile.

Sqarim: për marrjen e dokumentit të gjendjes civile, zyrtari i gjendjes civile mund të kërkojë nga pala dokumentacion plotësues për të verifikuar gjendjen faktike.