Republika e Kosoves

Gjilan

Ofiqaria

> Baza ligjore, disa nga aktet ligjore dhe nënligjore

Sektori i Gjendjes Civile – përbëhet nga zyrtarët e gjendjes civile të cilët kryejnë veprime të shërbimit të gjendjes civile siq janë : plotësimi, përditësimi dhe administrimi i regjistrave të gjendjes civile, zhvillimi i procedurave administrative, mbajtja e akteve të gjendjes civile, lëshimi i dokumenteve të gjendjes civile si dhe veprimeve tjera juridike administrative në pajtim me legjislacionin në fuqi.

Sektori i Gjendjes Civile, me kërkesën e palës,  lëshon këto lloje të dokumenteve të gjendjes civile  si dhe  kryen veprime si vijon:

 1. Certifikatë e lindjes ;
 2. Ekstrakt nga regjistri qendror i gjendjes civile ;
 3. Certifikatë e shtetësisë ;
 4. Certifikatë e martesës ;
 5. Certifikatë e vdekjes ;
 6. Certifikatë e vendbanimit ;
 7. Certifikatë e gjendjes martesore ;
 8. Deklaratë e bashkësisë familjare ;
 9. Vërtetim nga arkivi ;
 10. Vërtetim i ç ‘lajmërimit të vendbanimit ;
 11. Aktvdekje
 12. Mabjtës familjes
 13. Dokument për vendqëndrim

Veprimet :

 1. Procesverbal për pranimin e atësisë/amësisë ;
 2. Veprime me rastin e regjistrimit të martesës ;
 3. Veprime me rastin e regjistrimit të lindjes ;
 4. Veprime me rastin e regjistrimit të vdekjes;
 5. Veprime lidhur me fitimin dhe lirimin e shtetësisë ;
 6. Zhvillon procedura për ndërrimin dhe korrigjimin e emrit personal ;
 7. Regjistrimet e mëvonshme ;
 8. Riregjistrimet ;
 9. Ndryshimi vendbanimit
 10. Korrigjimi i emrit dhe mbiemrit si dhe të dhënave tjera personale

Si dhe veprime e dokumente tjera të gjendjes civile.

Sqarim : për marrjen e dokumentit të gjendjes civile, zyrtari i gjendjes civile mund të kërkojë nga pala dokumentacion plotësues për të verifikuar gjendjen faktike.