Republika e Kosoves

Gjilan

Ekstrakt nga regjistri qendror i gjendjes civile

 Ekstrakt nga regjistri qendror i gjendjes civile

  1. Ekstraktin mund ta tërheq pala personalisht apo ndonjëri nga anëtarët e familjes ( babai, nëna, vëllai, motra, djali, vajza, bashkëshorti ose bashkëshortja), kujdestari, përfaqësuesi ligjor dhe sipas autorizimit;
  2. Me rastin e marrjes së ekstraktit, pala duhet të prezantojë para zyrtarit të gjendjes civile kopjen e letërnjoftimit apo pasaportës valide;
  3. Pagesa e taksës është 1 euro.
  4. Afati kohor i dhënies së shërbimit : në momentin e aplikimit.