Republika e Kosoves

Gjilan

Regjistrimi i lindjes

Regjistrimi i lindjes

Regjistrimi i lindjeve bëhet në afatin ligjor prej 30 ditëve nga dita e lindjes së fëmijës. Regjistrimet e lindjeve në institucion dhe jashtë institucionit pas afatit 30 ditësh, bëhen me vendim të komisionit për regjistrim.

Në raste të mosrespektimit të afateve ligjore për paraqitjen e lindjes apo lajmërimit të vdekjes, palët do të gjobiten në përputhje me ligjin.

Deklarimin e lindjes mund ta bëjë :

 • Njëri nga prindërit ;
 • Pjesëtari madhor i familjes së ngushtë ;
 • Përfaqësuesi ligjor ;
 • Kujdestari ;
 • Përfaqësues të nënës – me prokurë të posaçme.

Dokumentet e nevojshme për fëmijët e lindur në institucionin shëndetësor:

 1. Kopja e dokumentit të identifikimit të vlefshëm të personit që deklaron lindjen ( letërnjoftimi, pasaporta);
 2. Kopja e raportit mjekësor nga institucioni shëndetësor ( flete lëshimi i spitalit);
 3. Kopja e certifikatës së martesës së prindërve të të porsalindur ( nëse kanë lidhur martesë);
 4. Pranimi i atësisë/amësisë ( nëse nuk kanë lidhur martesë);
 5. Ekstraktet e lindjes së prindërve ( nëse nuk kanë lidhur martesë);
 6. Në rast se nuk dihet babai i fëmijës- regjistrimi bëhet në emër të nënës;
 7. Pagesa e taksës është 1 euro.
 8. Afati kohor i dhënies së shërbimit : në momentin e aplikimit.

Dokumentet e nevojshme për fëmijët e lindur  jashtë Kosovës :

 1. Certifikata origjinale e lindjes nëse ai shtet lëshon më shumë se një certifikate origjinale, ose kopja e certifikatës e vërtetuar ( e përkthyer në gjuhën zyrtare të Kosovës);
 2. Kopje e dokumenteve të vlefshme të identifikimit të prindërve ( letërnjoftimi ose pasaporta);
 3. Kopja e certifikatës së martesës së prindërve;
 4. Pranimi i atësisë/ amësisë ( nëse nuk kanë lidhur martesë);
 5. Kopja e ekstraktit të lindjes së prindërve;
 6. Nëse njëri nga prindërit nuk është shtetas i Republikës së Kosovës, duhet të sjellë certifikatën e lindjes ose një deklaratë të vërtetuar nga noteri i atij shteti përmes të cilës pranon ta regjistrojë fëmijën në zyrën e gjendjes civile. Ky dokument duhet përkthyer në gjuhë zyrtare të Kosovës.
 7. Pagesa e taksës është 1 euro.
 8. Afati kohor i dhënies së shërbimit : në momentin e aplikimit.