Republika e Kosoves

Gjilan

Shërbime Publike

Drejtor:

………………………………………..

Fushëveprimtaria e Drejtorisë:

 • Përcakton dhe mbikëqyrë ofrimin e shërbimeve publike lokale, duke përfshirë:
 • furnizimin me ujë, rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit
 • organizon mirëmbajtjen verore dhe dimërore të rrugëve dhe trotuareve në qytet dhe fshatra
 • organizon mirëmbajtjen dhe debllokimin e rrjetit të kanalizimit atmosferik dhe planet për ngrohtoret lokale
 • organizon sigurimin dhe mirëmbajtjen e parqeve publike, hapësirave gjelbëruese, hapësirave publike dhe varrezave
 • koordinon aktivitetin dhe jep pëlqimin veprimtarinë e transportit publik të udhëtarëve dhe mallrave për kompanitë publike dhe shoqatat e taksive individual dhe operatorët juridikë
 • cakton linjat dhe rendin e udhëtimit për transportin publik të udhëtarëve
 • bën menaxhimin e shërbimit “Merimangë”, sipas rregullores, si dhe organizon procedurat për ankand publik për automjetet e konfiskuara, që kalojnë afatin e paraparë me ligj
 • bashkëpunon me policinë për rregullimin e komunikacionit dhe ngritjen e sigurisë në komunikacion, në veçanti afër shkollave dhe institucioneve parashkollore
 • bën sinjalizimin vertikal dhe horizontal të rrugëve ekzistuese dhe rregullon komunikacionin në qytet
 • bën mbylljen e rrugëve për shfrytëzimin e tyre në raste të veçanta (festa shtetërore, punë të veçanta në interes të shtetit dhe komunës dhe punë të ngjashme)
 • bashkëpunon me kompanitë që ofrojnë shërbime rreth përcaktimit të çmimeve të ujit, të lidhjeve, ndërhyrjeve teknike dhe mbikëqyrjen e orarit të reduktimeve
 • bën furnizimin me ujë të pijshëm me cisterna dhe rezervarë të veçantë
 • jep pëlqim-leje për shfrytëzimin e hapësirave publike, kujdeset për mirëmbajtjen e sipërfaqeve gjelbëruese, parkingjeve dhe hapësirave tjera publike
 • mbikëqyrë realizimin e punëve për rregullimin e gjelbërimit dhe shqyrton kërkesat e ndryshme
 • është përgjegjëse për dhënien e lejeve për shfrytëzimin e hapësirave publike
 • është përgjegjës për ndriçimin publik, tabelat reklamuese, reklamat ndriçuese të firmave dhe reklamat e ndryshme
 • merr pjesë në komisionin për pranim teknik të punëve të kryera – ndriçimin publik, mirëmbajtjen e rrjetit publik dhe sinjalizimin
 • bën menaxhimin, kontrollimin dhe pastrimin e të gjitha shesheve që i përkasin komunës
 • është përgjegjës të ofrojë raporte vjetore MAPL-së për gjatësinë, llojin dhe kushtet e rrugëve lokale në pajtim me kushtet e përcaktuara sipas udhëzimit administrativ
 • bën konsultimet me nivelin qendror për ndërtimin, riparimin e shenjave apo ndryshimin e rrugëve ndër-komunale që ndikojnë në komunë
 • bën njoftimin e drejtorisë për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit dhe zyrën e Projekteve për defekte në rrugë në territorin që i përket
 • është kompetente për lëshimin e lejeve që i përkasin komunës për vendosjen e pengesave rrugore (policë të shtrirë)
 • ushtron kompetencat tjera të përcaktuara me ligjet tjera me statut, aktet nënligjore të deleguara nga pushteti qendror.