Republika e Kosoves

Gjilan

Buxhet dhe Financa

Drejtor: Zijadin Maliqi

Datëlindja: 28.10.1955

Tel: 044 124 309
Tel/fix: 0280 324 219

E-mail: zijadin.maliqi@rks-gov.net
Adresa e vendbanimit: Gjilan-Rr.Sylë Zarbinca nr.11

Përgatitja profesionale: Ecc. i diplomuar

Përvoja e punës: Para lufte – 14 vite prof i lëndëve ekonomike dhe 1992-1998 Këshilli Kombëtar për Financim

Pas lufte:

2000-2001 Autoriteti Qendror Fiskal ( AQF)
2001-2004 Drejtor i DBF.
2004-2007 Menagjer i Zyrës së Prokurimit
2007 (6 muaj)-Ushtrues i detyres së Kryeshefit Ekzekutivit
Dy mandate anëtar (këshilltar) i KK.
2015-2017- Drejtor i DBF.

Trajnime: disa në fushën e buxhetit dhe financave

Statusi Martesor: i martuar, baba i tre fëmijve

………………………………………………..

Fushëveprimtaria e Drejtorisë:

E ndihmon kryetarin e Komunës në përgatitjen e projekt-buxhetit para paraqitjes së tij në Komitetin për Politike dhe Financa dhe Kuvendin e Komunës.

Bënë  planin dinamik të realizimit të projekteve dhe  bartjen e mjeteve për zërat buxhetorBënë planifikimin e pasqyrës së rrjedhjes së parasë së gatshmeI ofron këshilla profesionale organeve komunale, për menaxhimin e buxhetit.

Bënë mbikëqyrjen e procedurave dhe shpenzimit të mjeteve buxhetoreBënë pranimin e raporteve mujore për dinamiken e realizimit të projekteve nga drejtoritëdhe nga zyra e prokurimitBënë përgatitjen e raporteve buxhetore sipas nevojës.

Financa: Harton projekt -rregulloret komunale për çështje financiareBënë udhëheqjen e çështjeve financiareËshtë përgjegjëse për mbajtjen e llogarive dhe raporteve financiare vjetoreËshtë përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe monitorimin e sistemeve dhe procedurave për  ekzekutimin e buxhetitPërgatit procedurat dhe raportet e kontabilitetitJep këshilla profesionale nga fusha e buxhetit të organeve komunalePlanifikon, përcakton obligimet në bazë të rregulloreve komunale, të subjekteve të caktuara në Komunë, shkallën e ngarkesës, tarifën nga lëmi i tatimit në pronë, taksave dhe gjobave komunale.

Të hyrat: Bënë planifikimin e burimeve financiare në komunëBënë evidentimin e të hyrave vetanake të komunës, në pajtim me ligjin për financat e pushtetit lokal etj. Aktivitet tjera: Ushtron të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë të cilat barten nga autoritetet qendrore, duke përfshirë edhe regjistrimin e bizneseve.