Republika e Kosoves

Gjilan

Buxhet dhe Financa

Drejtor: u.d. Ilmi Limoni

email:ilmi.limoni@rks-gov.net

Tel: 044 177 098

………………………………………………..

Fushëveprimtaria e Drejtorisë:

Ndihmon kryetarin e Komunës në përgatitjen e projekt-buxhetit para paraqitjes së tij në Komitetin për Politike e Financa dhe Kuvendin e Komunës.

Bënë planin dinamik të realizimit të projekteve dhe bartjen e mjeteve për zërat buxhetor

Bënë planifikimin e pasqyrës së rrjedhjes së parasë së gatshme

Ofron këshilla profesionale për organet komunale, për menaxhimin e buxhetit.

Bënë mbikëqyrjen e procedurave dhe shpenzimit të mjeteve buxhetore

Bënë pranimin e raporteve mujore për dinamiken e realizimit të projekteve nga drejtoritë dhe nga zyra e prokurimit

Bënë përgatitjen e raporteve buxhetore sipas nevojës.

Financat:

Harton projekt-rregulloret komunale për çështje financiare

Bënë udhëheqjen e çështjeve financiare

Është përgjegjëse për mbajtjen e llogarive dhe raporteve financiare vjetore

Është përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe monitorimin e sistemeve dhe procedurave për ekzekutimin e buxhetit

Përgatit procedurat dhe raportet e kontabilitetit

Jep këshilla profesionale nga fusha e buxhetit të organeve komunale

Planifikon, përcakton obligimet në bazë të rregulloreve komunale, të subjekteve të caktuara në Komunë, shkallën e ngarkesës, tarifën nga lëmi i tatimit në pronë, taksave dhe gjobave komunale.

Të hyrat:

Bënë planifikimin e burimeve financiare në komunë

Bënë evidentimin e të hyrave vetanake të komunës, në pajtim me ligjin për financat e pushtetit lokal etj.

Ushtron të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë të cilat barten nga autoritetet qendrore, duke përfshirë edhe regjistrimin e bizneseve.