Republika e Kosoves

Gjilan

Buxhet dhe Financa

Drejtor: Avdyl Jerliu

Tel:0280/ 324 219

………………………………………………..

Fushëveprimtaria e Drejtorisë:

E ndihmon kryetarin e Komunës në përgatitjen e projekt-buxhetit para paraqitjes së tij në Komitetin për Politike dhe Financa dhe Kuvendin e Komunës.

Bënë  planin dinamik të realizimit të projekteve dhe  bartjen e mjeteve për zërat buxhetorBënë planifikimin e pasqyrës së rrjedhjes së parasë së gatshmeI ofron këshilla profesionale organeve komunale, për menaxhimin e buxhetit.

Bënë mbikëqyrjen e procedurave dhe shpenzimit të mjeteve buxhetoreBënë pranimin e raporteve mujore për dinamiken e realizimit të projekteve nga drejtoritëdhe nga zyra e prokurimitBënë përgatitjen e raporteve buxhetore sipas nevojës.

Financa: Harton projekt -rregulloret komunale për çështje financiareBënë udhëheqjen e çështjeve financiareËshtë përgjegjëse për mbajtjen e llogarive dhe raporteve financiare vjetoreËshtë përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe monitorimin e sistemeve dhe procedurave për  ekzekutimin e buxhetitPërgatit procedurat dhe raportet e kontabilitetitJep këshilla profesionale nga fusha e buxhetit të organeve komunalePlanifikon, përcakton obligimet në bazë të rregulloreve komunale, të subjekteve të caktuara në Komunë, shkallën e ngarkesës, tarifën nga lëmi i tatimit në pronë, taksave dhe gjobave komunale.

Të hyrat: Bënë planifikimin e burimeve financiare në komunëBënë evidentimin e të hyrave vetanake të komunës, në pajtim me ligjin për financat e pushtetit lokal etj. Aktivitet tjera: Ushtron të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë të cilat barten nga autoritetet qendrore, duke përfshirë edhe regjistrimin e bizneseve.