Republika e Kosoves

Gjilan

Buxhet dhe Financa

       

Drejtoreshë: Meral Sadriu Vokshi

Rr. Kosoves nr. 43, Gjilan 60000, Kosovë

+38344133472, 0280 324 719

meral_sadriu@hotmail.com, meral.sadriuvokshi@rks-gov.net     

Përgatitja profesionale: Fakulteti Ekonomik –Universiteti Fama, Gjilan

Aftësitë personale dhe kompetencat:

Përgjatë përvojës sime profesionale dhe studimore kam kaluar nëpër situata të ndryshme dhe me sfida të fushave apo disiplinave të ndryshme, dhe përgjatë këtij rrugëtimi mund të përmbledh se kam konfirmuar disa aftësi të mia personale të cilat do i paraqes më poshtë:

  • Vendimarrja nën presion dhe përmbajtje te afateve gjatë kryerjes së punëve,
  • Konfidencialiteti në punë dhe mbrojtja e institucionit ku punoj,
  • Sjellja organizative dhe përshtatja ndaj grupit, gjatë udhëheqjes së grupit fleksibilitet, i hapur ndaj ideve të reja dhe vendosshmëri në arritjen e sukseseve
  • Vlerësim profesional  dhe i drejt.
  • Trajnim ne FIFO,per kontabilitet dhe financa
  • Aftësi për ti dhënë zgjidhje problemeve në situata të ndryshme                       

………………………………………………………………………………………….

Fushëveprimtaria e Drejtorisë:

E ndihmon kryetarin e Komunës në përgatitjen e projekt-buxhetit para paraqitjes së tij në Komitetin për Politike dhe Financa dhe Kuvendin e Komunës.

Bënë  planin dinamik të realizimit të projekteve dhe  bartjen e mjeteve për zërat buxhetorBënë planifikimin e pasqyrës së rrjedhjes së parasë së gatshmeI ofron këshilla profesionale organeve komunale, për menaxhimin e buxhetit.

Bënë mbikëqyrjen e procedurave dhe shpenzimit të mjeteve buxhetoreBënë pranimin e raporteve mujore për dinamiken e realizimit të projekteve nga drejtoritëdhe nga zyra e prokurimitBënë përgatitjen e raporteve buxhetore sipas nevojës.

Financa: Harton projekt -rregulloret komunale për çështje financiareBënë udhëheqjen e çështjeve financiareËshtë përgjegjëse për mbajtjen e llogarive dhe raporteve financiare vjetoreËshtë përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe monitorimin e sistemeve dhe procedurave për  ekzekutimin e buxhetitPërgatit procedurat dhe raportet e kontabilitetitJep këshilla profesionale nga fusha e buxhetit të organeve komunalePlanifikon, përcakton obligimet në bazë të rregulloreve komunale, të subjekteve të caktuara në Komunë, shkallën e ngarkesës, tarifën nga lëmi i tatimit në pronë, taksave dhe gjobave komunale.

Të hyrat: Bënë planifikimin e burimeve financiare në komunëBënë evidentimin e të hyrave vetanake të komunës, në pajtim me ligjin për financat e pushtetit lokal etj. Aktivitet tjera: Ushtron të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë të cilat barten nga autoritetet qendrore, duke përfshirë edhe regjistrimin e bizneseve.